Hoppa till huvudinnehåll
Pojke står och tittar på översvämmad villagata

Kommunens beredskap

Flens kommun ska vara trygg att bo och leva i. Därför måste kommunen och alla människor i kommunen vara förberedda på att det kan ske kriser i samhället. Du kan läsa om hur du själv kan förbereda dig i avsnittet Förbered dig för kris. Nedan beskrivs kommunens arbete.

Vad är en kris? Läs mer i avsnittet Krisberedskap.

Förebyggande och förberedande arbete

Kommunen är ansvarig för många verksamheter som alltid måste fungera. Exempel på det är äldrevård, förskola eller räddningstjänst. Därför arbetar kommunen för att kriser inte ska uppstå i de verksamheterna, och att de kan hanteras om de ändå sker. Till exempel finns förberedelser för att vissa byggnader kan få reservel om det blir strömavbrott.

För att veta hur kommunen ska förbereda sig undersöks varje mandatperiod vilka risker som finns i Flens kommun. Då försöker kommunen svara på frågor som: vilka typer av samhällskriser skulle kunna inträffa? Vad skulle det få för konsekvenser för kommunen? Svaren på frågorna sätts ihop i en så kallad risk- och sårbarhetsanalys.

En annan uppgift kommunen har är att utbilda och öva en del personer för att de ska kunna vara med och hantera krissituationer så bra som möjligt.

Kommunen sprider också information till privatpersoner om krisberedskap och hur de själva kan förbereda sig för kriser. Ett exempel på det är broschyren – om krisen eller kriget kommer till Flen, dessa internetsidor eller artiklar i kommunens tidning Glimten.

Ett viktigt arbete för att förbereda sig för kriser är även att samarbeta och skapa kontakter med andra myndigheter och organisationer. Det kan vara grannkommuner, regionen, länsstyrelsen, bostadsbolag, Polismyndigheten eller Försvarsmakten.

Kommunens arbete i en pågående samhällskris

Om en kris är sådan att kommunens vanliga organisation inte längre är lämplig för att hantera händelsen, kan en särskild organisation sättas in, en så kallad krisstab. Den är anpassad för att klara av svåra situationer. Krisstabens uppgifter kan variera men handlar exempelvis om ledning, samordning av olika verksamheter, att informera alla som bor eller vistas i kommunen eller inhämta information om vad som har hänt. I vissa särskilt allvarliga situationer kan en krisledningsnämnd aktiveras för att leda kommunens arbete.

En del allvarliga olyckor kan också leda till att kommunen startar krisstöd för drabbade människor, så kallat psykosocialt omhändertagande (POSOM). Läs mer.

Sidansvarig: Denise Karlsson
Senast uppdaterad: 2023-01-03 11:03:33

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Denise Karlsson

Säkerhets- och beredskapssamordnare

0157 - 43 00 31