Juridiska böcker brevid en laptop.

Lagstiftning

Här nedan presenteras lagstiftningarna Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Lag om skydd mot olyckor , (LSO)

Lagen om skydd mot olyckor ersatte den 1 januari 2004 den tidigare räddningstjänstlagen. Lagen innehåller bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun ska vidta till skydd mot olyckor. I stället för detaljregler innehåller lagen mål som ska uppfyllas. Kommunerna får därigenom en ökad möjlighet att anpassa sin verksamhet utifrån lokala förhållanden.

Större vikt läggs också på det förebyggande arbetet. När det gäller sotningsverksamheten ska kommunen även i fortsättningen ha ansvaret för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs. Men kommunerna ska få tillåta enskilda fastighetsägare att själva utföra eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten. Detta om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Läs mer om lagen här

Lag (2006:544)LEH

– om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, (LEH).

Lagen inför och vid extraordinära händelser utfärdades 2006, första juni. Lagen innehåller bestämmelser om de åtgärder som kommuner och landsting ska vidta för att kunna hantera en extraordinär händelse. Lagens syfte är att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Lagstiftningen är en styrmedel för kommuner och landsting där de skall arbeta med krishantering i tre faser; före under och efter en allvarlig samhällsstörning. Innan en händelse inträffar skall det genomföras risk- och sårbarhetsanalyser, utbildningar, övningar, samverkan med aktörer inom det geografiska områdesansvaret samt rapportering. Utifrån det förebyggande arbetet skall kommunen stå rustade inför en sådan händelse och minska sårbarheterna. Kommunen skall i ”efter-fasen” av en händelse samverka och utvärdera arbetet som genomförts i samband med krisen.

Kommuner och landsting får en statlig ersättning för detta arbete. Arbetet regleras av en överenskommelse mellan SKL och MSB där direktiv beskrivs för vad bidraget får användas till respektive vad det inte får används till.

Sidansvarig: Andrej Börjesson
Senast uppdaterad: 2015-06-04 20:26:43

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andrej Börjesson Beredskapssamordnare 0157- 43 00 31