Hoppa till huvudinnehåll

Brandsäkerhet & blanketter

Det ställs krav på dig som privatperson genom Lagen om skydd mot olyckor (2 kap. 2§). Du ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka.

Här kan du läsa mer om hur du skyddar dig och ditt hem från brand samt vilka bestämmelser som gäller för trädgårdseldning, vedeldning, hantering av fyrverkerier, valborgsmässoeldar m.m.

Här kan du se brandriskprognoser från MSB. Tjänsten är en karta som är sökbar på hela landet.

Vad behöver jag för brandskydd?

 • Brandvarnare
  Se till att du har minst en fungerande brandvarnare i ditt hem. Vid tre av fyra dödsbränder saknas en fungerande brandvarnare. Om du inte har en brandvarnare så ska du skaffa en, det är en billig livförsäkring. Brandvarnaren reagerar på den farliga röken och varnar dig. Sätt upp den i taket utanför sovrummet, en bit från väggen. Det är viktigt att den sitter i taket och inte på väggen eller ligger på hatthyllan! Fel placering kan innebära att det tar längre tid för brandvarnaren att upptäcka röken. Ta för vana att byta batteri en gång per år. Be någon om hjälp med att sätta upp den om du inte har den möjligheten. För mer information angående brandvarnare, se Goda råd från Räddningstjänsten längre ner.
  • Handbrandsläckare
   Det finns en mängd olika handbrandsläckare ute i handeln. Räddningstjänsten i Flen rekommenderar en 6 kilos pulversläckare, eller eventuellt en 9 liters skumsläckare till ett normalt hushåll. Skall du köpa en handbrandsläckare så tjänar du på att ringa runt och jämföra priser. En god idé kan även vara att höra med sitt försäkringsbolag om de har rabatter på handbrandsläckare.

 

 • Handlingsplan
  Man bör ta fram en handlingsplan som hela familjen känner till i samband med brand eller annan olyckshändelse. Hur man utrymmer vid brand, var förbandslådan finns, viktiga telefonnummer mm.

Vad finns det för risker?

En av de vanligaste orsakerna till dödsbränder är sängrökning. Ha som vana att aldrig röka i sängen. Var även noga med att cigaretten är ordentligt släckt innan du kastar den i soporna.

Levande ljus
Visst är det trevligt med levande ljus under årets mörka månader? Dock är det viktigt att alltid släcka ljusen innan du lämnar rummet. Ha för vana att se till att den som tänder ljusen även är den som släcker ljusen. Men alla måste ha koll! I handeln finns stearinljussläckare att köpa. Dessa träs på ljuset och lägger ett lock över lågan när ljuset brunnit ned. Tänk även på var du placerar dina ljus, se till att de inte står för nära gardiner och andra brännbara objekt.

Brand i kastrull
Torrkokning är en vanlig orsak till att det börjar brinna, även fett och olja kan börja brinna när temperaturen blir för hög. Om brand uppstår i en kastrull ska du flytta kastrullen från spisplattan och kväva elden med ett grytlock. Det är även viktigt att regelbundet rengöra filtret i din spisfläkt då det kan samlas mycket fett från matlagning där.

Brand i vitvaror och elektronik
Om det börjar brinna i en elektrisk apparat ska du alltid dra ut kontakten först. Därefter ska du hälla vatten på apparaten och om möjligt försöka ta ut den i det fria, till exempel balkongen.

Så här förebygger du brand

 • Kontrollera elutrustningen i ditt hem. Se till att kontakter inte glappar och att sladdar inte är i kläm.
 • Åtgärda blinkande lysrör.
 • Dra ur kontakten när du använt kaffekokare och brödrost.
 • Om du har en äldre s.k ”tjock-TV” hemma, se till att den står fritt och ställ inte levande ljus, lampor, blomvaser eller andra saker på den.
 • TV:n ska alltid slås av med knappen på apparaten.
 • Använd endast torktumlare, disk- och tvättmaskin när du är hemma och vaken.

Eldningsförbud

Vid långvarig torka kan räddningstjänsten i Flen utfärda eldningsförbud i Flens kommun. Det innebär då att du inte får lov att elda eller grilla i naturen.

Fasta grillplatser och portabla grillar med kol och briketter får användas om man har nära till vatten eller annan släckutrustning samt vidtar åtgärder för att förebygga brand. Det gäller även grillning på den egna privata tomten.
Förbudet gäller tills annat meddelas.

Hur stor brandrisk är det i Flen?

Upplysningar om väderförhållanden och brandrisk får du på:

Trädgårdseldning

Bor du inom detaljplanelagt område (tätorter och fritidshusområden) får du elda kvistar, löv och annat trädgårdsavfall endast under veckorna 17 och 40. Denna bestämmelse har kommit till för att undvika olägenhet för människor. Det är bara trädgårdsavfall som får eldas under eldningsveckorna. För att undvika besvärande eldningsrök ska trädgårdsavfallet i första hand komposteras på den egna tomten eller lämnas till Frutorps Återvinningscentral. I förekommande fall förutsätts du elda på ett sådant sätt att närboende inte besväras. Upplever omgivningen eldningen som störande kan den komma att förbjudas.

Ändring av eldningsveckor

Bygg-, miljö- och räddningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att inte alls tillåta eldning inom detaljplanelagt område, med hänvisning till att det förorsakar för stora störningar för närboende. Rök från ofullständig förbränning riskerar att orsaka besvär för allergiker och utgör en hälsorisk för alla som inandas röken. Förslaget återremiterades till kommunledningsförvaltningen.

OBS – Glöm inte brandfaran!

Den gassande sommarsolen kan göra markerna torra och ibland görs bedömningen att markerna är så torra att eldningsförbud råder. Om du ska elda utomhus är det ditt ansvar att ta reda på om det råder eldningsförbud eller inte. För att veta vad som gäller den dag du ska elda eller grilla kan du få information genom att ringa till jourhavande brandman på räddningstjänsten i Flen, alternativt besöka någon av dessa sidor för att få en utförlig information:

Brandriskprognoser på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (MSB)
Väderprognoser på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Eldning får aldrig ske så att brandrisk uppstår. Ha därför alltid vatten till hands och tänd aldrig en eld om det blåser för mycket. Det är även bra att ha krattor och liknande tillhands. En eld ska vara ordentligt släckt innan du lämnar den. Eldning får endast ske när det är ljust ute och det är alltid du som eldar som ansvarar för eldningen.

Vedeldning

Tänk på grannarna och elda på rätt sätt. Att elda med ved är miljövänligt och en del av det naturliga kretsloppet, men felaktig eldningsteknik kan orsaka allvarliga hälsoeffekter. Genom röken från en dåligt skött pannanläggning kan höga halter av cancerframkallande ämnen nå ut till omgivningen.

Vedeldningsrök påverkar även människor med astma, luftrörs- och andningsbesvär. Fel eldningsteknik kan dessutom orsaka sotbrand i skorstenen, med allvarliga skador som följd. Det är viktigt att vedeldning sker på bästa möjliga sätt. Om eldningen inte sker på ett godtagbart sätt kan rätten till att elda komma att begränsas.Här nedan följer några tips för att bli en god vedeldare.

Rätt vedeldningsteknik

 • Elda uteslutande med torr ved. Veden bör ha torkat minst ett år och ha förvaras under tak eller skyddas från fukt på annat sätt.
 • Avfall, behandlat virke eller virke med målarfärg samt stora mängder papper får ej eldas.
 • Elda med full effekt, det vill säga – håll tillufts- och rökgasspjäll öppna hela tiden.
 • Använd finhuggen torr ved för att skapa ett bra drag och en snabb upptändning av pannan/eldstaden.
 • Stryp inte draget. Det leder till ökade utsläpp, ökad risk för sotbrand och sämre verkningsgrad. Om det inte går att elda utan att strypa draget bör man överväga andra åtgärder som installation av motdragslucka, ackumulatortank och/eller pannbyte.

Röken från skorstenen berättar hur bra eller dålig förbränningen är.

Om röken är:

 • Svagt vit och genomskinlig, kommer det nästan enbart vattenånga ur skorstenen och förbränningen är bra.
 • Kompakt vit, är förbränningen bra men veden är allt för fuktig.
 • Mörk och illaluktande, är förbränningen ofullständig, troligen beroende på för liten lufttillförsel.
 • Gul, innehåller den tjära. Förbränningen är ofullständig, troligen beroende på för låg temperatur och för lite luft.

Tänk på att…

 • Du måste göra en bygganmälan för att installera en ny eldstad.
 • Öppna spisar och kaminer är enbart avsedda för trivseleldning och inte för uppvärmning av ett helt hus.
 • Vid byte av panna, välj en miljögodkänd panna med ackumulatortank och goda prestanda. Här finns förutom miljövinster även pengar att tjäna!
 • Följ noga tillverkarens, sotarens och bygg- och miljökontorets anvisningar vid byte eller nyinstallation av pannanläggning.
 • Om din vedeldning medför olägenhet för människors hälsa kan det leda till eldningsförbud.

Ta hänsyn till dina grannar

 • Prata med grannarna och försäkra dig om att de inte störs av din vedeldning.
 • Undvik att att elda vid inversionstillfällen, d v s när luften är kallare vid marken än högre upp i luftlagren. Rökgaserna lägger sig då närmast marken.
 • Försök undvika att elda när vindriktningen ligger mot grannbebyggelse.
 • Avbryt eldningen om rökutvecklingen är direkt störande.

Fyrverkerier

Alla fyrverkeripjäser och smällare – så kallade pyrotekniska varor – går under benämningen explosiva varor. Det innebär att de ska användas med försiktighet och gott omdöme. Vid användande ska du visa hänsyn till våra husdjur och människorrunt omkring. Att använda fyrverkerier är alltid förenat med risker, både för den som fyrar av och för andra. Den som använder sig av pyrotekniska varor bär det fulla ansvaret för att det sker på rätt sätt. För att fyrverkerier ska få säljas, användas och hanteras i Sverige måste de också vara godkända av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Checklista för användning av fyrverkerier och smällare

 • Planera användningen.
 • Läs bruksanvisningen på varje fyrverkeripjäs.
 • Välj avfyrningsplats; se till att det finns tillräckligt med fri yta.
 • Gör en avfyrningsramp.
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
 • Vänta med att gå fram till en pjäs som inte fungerat.
 • Tänd aldrig en trasig fyrverkeripjäs. Reklamera den.
 • Raketer som sitter fast för hårt i avskjutningsrampen kan få fel bana.
 • Blindgångare, pjäser som inte fungerar, kan explodera långt efter att de tänts.
 • Fyrverkerier kan orsaka bränder om de far in i lägenheter, hamnar på balkonger eller landar i lättantändligt material.

Åldersgräns

Den som köper och hanterar fyrverkeripjäser ska ha fyllt 18 år.
Köp av vissa pjäser kräver tillstånd från polisen.

Tillstånd och utbildning för att anordna fyrverkerier

Den 1 juli 2019 tillkom ny lag som innebär att köpare och användare behöver särskild utbildning och särskilt tillstånd från polis för att använda raketer med styrpinne, vilket gäller även under nedan tillåtna tider.

a) Tillstånd krävs av polisen
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av polismyndigheten användas inom områden med detaljplan. I den så kallade trästaden i Malmköping råder totalförbud för fyrverkerier och pyrotekniska varor.

b) Tider när tillstånd inte krävs av polisen
Tillstånd av polisen behövs dock inte under följande tider:

• från klockan 22.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen;

• från klockan 23.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 den 1 maj.

Tillstånd för att förvara och sälja explosiva varor

Vid förvärv, förvaring, handel eller överföring av explosiva varor inom Sverige behöver du ha tillstånd för detta. Tillstånd söker du hos kommunen.

I korthet gäller följande

Utan tillstånd får pyrotekniska varor endast användas om det inte innebär påtaglig risk för skada på person eller egendom, eller i beaktansvärd olägenhet på/för person eller egendom.

Brandsäker grillning

Dofter från grillen kan få det att vattnas i munnen och grillar du på ett säkert sätt kan du få fantastiska matminnen. Men varje år inträffar också allvarliga olyckor och bränder i samband med grillning. Nästan alltid beror det på slarv och ovarsamhet. En vanlig orsak är att man använder brandfarliga vätskor som inte är avsedda för att tända kol, briketter eller ved. Gasolgrillar ska underhållas så att slangar och kopplingar är hela och täta. Säkerställ att slangar, kopplingar och anslutningar är täta i samband med första grillningen för säsongen. Engångsgrillar kan också vara förrädiska och du kan aldrig vara tillräckligt försiktig. Det tar många timmar innan glöden släcks.

Tänk på följande:

 • Läs instruktionen som följer med engångsgrillen.
 • Placera engångsgrillen på ett plant underlag som är fast och inte antändbart.
 • Släck engångsgrillen eller grillningselden med massor av vatten och rör om ordentligt i glöden – så länge det finns kolrester kvar kan det finnas risk för brand.
 • Låt engångsgrillen stå kvar tills den svalnar helt. Se till att den är kall innan den slängs i soporna där den hör hemma.
 • Lämna aldrig en fast grillplats som fortfarande glöder. Se till att den är ordentligt släckt innan du lämnar den.
 • Tänk även på att grilla klimatsmart!

Om det börjar brinna

Rädda, varna, larma, släck

 • Rädda liv, varna och larma via telefon 112.
 • Försök släcka om du kan.
 • Om rummet fylls med rök – kryp under röken. Vid golvet finns
  bästa luften och mest sikt.
 • Stäng dörren till det utrymme där det brinner.
 • Stanna i din lägenhet om det brinner på annan plats i fastigheten. Gå inte ut
  i rökfyllt trapphus.

Om du inte är i en livshotande situation
Misstänker du att branden är anlagd och vill lämna information – kontakta polisen telefon 114 14.

Valborgsmässoeld

Anmälan om valborgseldar
Här ansöker du om tillstånd att anordna valborgsmässoeld. Ansökan görs hos miljökontoret.
Bålets placering
Minsta avstånd till byggnad, upplag, skog eller luftledning bör vara cirka 50 meter. Bålets storlek
Maxmått: 3 meter högt och 5 meter i diameter. Om bålet är större än maxmåttet eller om avstånden inte kan hållas ska du göra anmälan till räddningstjänsten och dess personal som gör besiktning. Bålets innehåll
Brasan får endast innehålla löv, kvistar och trädgårdsavfall – absolut inget annat avfall. Släckutrustning
Släckningsutrustning ska finnas tillgängligt så att du snabbt kan ingripa mot brandspridning. Ansvar
Det ska finnas en utsedd person som ansvarar för eldningen. Bevakning
Bålet får inte lämnas obevakat av den som utsetts som ansvarig förrän bålets rester grundligt har släckts. Förebyggande

 • Innan bålet tänds den som är ansvarig ta reda på rådande och kommande väderleksförhållanden och dess eventuella inverkan på händelseförloppet.
 • Var observant på vindriktningen med tanke på rökspridning över eventuell bebyggelse.
 • Du får inte elda under sådana förhållanden att allmän väg, järnväg eller dylikt läggs under rök.

OBS! Vid stark blåst avråder räddningstjänsten från eldning.

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO 2003:778) har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar ansvaret för brandskyddet. Detta innebär att nödvändiga åtgärder skall vidtas för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Genom att kontinuerligt och systematiskt arbeta med brandskyddet skapas en större förståelse och medvetenhet för riskerna i verksamheten hos både ägare och innehavare. Läs mer om SBA på MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kontakt

Roger Jonsson
Brandinspektör
0157- 43 03 14
E-post

Sidansvarig: Kjelle Källström
Senast uppdaterad: 2023-01-31 10:50:36

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kjelle Källström

Räddningschef

0157 - 43 03 11