Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningar

Med ökad kunskap kan man både förebygga och begränsa brand samt minska risken för andra olyckor. Därför är det viktigt med utbildning och information.

Räddningstjänsten i Flen erbjuder grundläggande brandskyddsutbildning, kurser inom HLR, dvs hjärt- och lungräddning på både barn och vuxna, systematiskt brandskyddsarbete samt kurser som riktar sig till personer verksamma i yrken där brandfaran är särskilt stor.

Läs mer om kurserna nedan och kontakta vår utbildningssamordnare vid frågor och anmälan, se kontaktinformation i högerspalten.

Grundläggande HLR-utbildning

Utbildningen riktar sig till den breda allmänheten såväl som till personal anställd inom Flens kommun, privata företag, privatpersoner och engagerade i föreningslivet. Kursdeltagarna ska efter genomförd kurs säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt kunna genomföra hjärt- och lungräddning samt alarmering på ett korrekt sätt.

Efter genomförd och godkänd kurs utfärdas ett kompetensbevis.

Innehåll

 • Vikten av att ingripa tidigt
 • Kontroll av medvetande, andningsstopp (konstatera hjärtstopp och larmrutiner)
 • Stabilt sidoläge eller säkert läge
 • Bröstkompressioner och mun till munandning
 • Luftvägsstopp

Kurslängd

 • Tre timmar teori och praktik

Deltagare

 • Kursen är anpassad för mellan fem och 12 deltagare

Övning i hjärt- och lugnräddning, på docka

 

Barn-HLR

Utbildningen barn-HLR är avsedd för alla vuxna i samhället som vill lära sig barn-HLR. Det gäller både föräldrar, mor- och farföräldrar, personer som arbetar inom sjukvård, barnomsorg, skola eller i föreningar. Du får lära dig hur du gör hjärt- och lungräddning på barn från nyfödd till pubertetsålder och även att hantera allvarliga akuta sjukdomstillstånd samt luftvägsstopp.

Efter genomförd och godkänd kurs utfärdas ett kompetensbevis.

Innehåll

 • HLR
 • Stabilt sidoläge eller säkert läge
 • Åtgärder när barnet satt i halsen
 • Barnolycksfall
 • Att känna igen allvarliga akuta sjukdomar

Kurslängd

 • Tre timmar teori och praktik

Deltagare

 • Kursen är anpassad för mellan fyra och åtta deltagare

Brandskyddsutbildning (GBU)

Vår risk- och brandskyddsutbildning ger dig grundläggande teoretiska kunskaper i hur och varför bränder uppstår samt vad du kan göra för att förebygga dem. Du får också lära dig hur du bör agera i händelse av brand. Utbildningen innehåller även en praktisk del där du får släcka en mindre brand med en handbrandsläckare.

Utbildningen riktar sig till privata företag såväl som till kommunala verksamheter. Den är anpassad efter era specifika behov och risker och kan genomföras på er arbetsplats eller hos Räddningstjänsten i Flen. Kunskaperna ni får under utbildningen kan vara avgörande om en olycka skulle inträffa. Utbildningen bidrar till en säkrare arbetsplats med brandkunnig personal.

Innehåll

 • Teori om brandförlopp och brandorsaker
 • Räddningstjänstens organisation
 • Den enskildes ansvar (LSO)
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Larm, brandvarnare, automatiskt brandlarm, SOS 112
 • Utrymning, utrymningsvägar, mänskligt beteende och agerande vid brand
 • Praktisk övning, brand i kläder och användning av handbrandsläckare

Kurslängd

 • Tre timmar teori och praktik

Deltagare

 • Maximalt antal deltagare är 20 personer

Övning i att släcka mindre brand med handbrandsläckare

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Lagen om Skydd mot olyckor (LSO) ställer krav på olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder för företagare och anställda. Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand. Denne ska också vidta åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Innehåll

 • Varför man ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete (LSO)
 • Upprättande av brandskyddsdokumentation
 • Drift/underhåll av brandskyddet samt egenkontroll
 • Ansvarsfrågor, huvudansvarig, brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant
 • Alla verktyg som krävs för SBA

Kurslängd

 • Heldag

Målsättning och syfte

 • Kursdeltagaren ska efter kursen kunna bygga upp och leda SBA-arbetet samt kunna utföra kontroller i systemet

Flertalet brandsläckare i len åda

Heta arbeten

Utbildningen består av teori och praktiska övningar och vänder sig till dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten och till personer med yrken där brandfaran är särskilt stor. Det gäller till exempel yrken där det förekommer svetsning, lödning, skärning, takarbeten etc. Utbildningen rör även tillståndsgivare.

Den som utför heta arbeten, den på företaget som är brandskyddsansvarig och den som är beställare, samtliga ska ha samma kunskapsgrund (försäkringskrav). Kursen tar upp försäkringsregler och går djupare in på kunskap om de redskap deltagarna använder.

Kursen ger ett certifikat som måste förnyas vart femte år.

Innehåll

 • Ansvar och risker
 • Säkerhetsregler och kontrollblankett
 • Brandskyddsorganisation och släckutrustning
 • Brandfarliga varor och gas
 • Tätskiktsarbete

Kurslängd

 • Heldag

Målsättning och syfte

 • Att bli medveten om riskerna som finns och att veta vilket ansvar du har. Att lära sig arbetsmetoder och rutiner för regler som du som utförare av heta arbeten har. Dessutom att veta konsekvenser vid tillbud.

En person svetsar

 

Kontakt

Tomas Jonsson, utbildningssamordnare

Telefon
0157 – 43 03 13

E-post
tomas.jonsson@flen.se

Sidansvarig: Kjelle Källström
Senast uppdaterad: 2023-01-31 10:47:09

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kjelle Källström

Räddningschef

0157 - 43 03 11

Therese Andersson

0157 - 43 03 15