Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Cirkulationsplatser

En cirkulationsplats är en cirkelformad trafikplats med speciella trafikregler.

Det är viktigt att cirkulationsplatser utformas utifrån platsens unika förutsättningar och behov. Till rondellen bör det dras tomrör för belysning och eventuellt tomrör för vatten för underlättad skötsel av vegetationsytor. Vegetationsytor på rondell bör alltid ha låga skötselkrav. Om rondellen är svår att komma åt för underhållspersonal så ska skötselkrävande gestaltningselement undvikas.

Cirkulationsplatser ska utformas så att de har en hastighetsdämpande effekt. det är lämpligt att infarten riktas in mot cirkulationen och att utfarten är snäv. Genom att göra en viss del av radien överkörningsbar kan man få ner hastigheten samtidigt som större fordon kan utnyttja den överkörningsbara ytan och därigenom få fullgod framkomlighet.

Cirkulationsplatsen ska anläggas i enlighet med Dimensionering av gatuöverbyggnad.

Vid cirkulationer på matargator ska det vid till- och frånfarter finnas en mittrefug som ger gående och cyklister möjlighet att vänta på passerande trafik.

Där cirkulationer byggs i anslutning till utpekade cykelstråk ska separat cykelöverfart anläggas. Den ska läggas så långt in från cirkulationen att en personbil får plats mellan cirkulationen och cykelöverfarten. Där så är lämpligt bör cykelöverfarten utföras som förhöjd passage.

Sikten i cirkulationsplatser ska vid varje tillfart medge att man ser trafiken i närmast föregående och i nästkommande tillfart. föraren ska också där så är aktuellt, kunna se gång- eller cykelpassage vid närmaste frånfart

Taggar:

Cirkulationsplatser
Rondell

Sidan uppdaterad: 2023-12-27

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll