Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Gator

Gator i Flens kommun finns till för att främja trafiken och här hittar du information om vad som tas hänsyn till vid utformandet.

Utformning

Gator ska utformas så att framkomligheten för räddningsfordon förenklas. Särskild vikt ska läggas vid detta på matargator och gator som leder fram till vårdcentraler, äldreboenden/vårdboenden, brandstationer och andra målpunkter som kan förväntas ha en hög frekvens av transporter eller insatser av ambulans, räddningstjänst eller polis. Korsningar och övergångsställen längs dessa stråk ska därför vara tydligt utmärkta och väl belysta. Antalet farthinder längs dessa stråk ska också begränsas och endast utföras där de är absolut nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

Gaturummet med tillhörande vändplaner bör vara så utformade att utrymme för uppläggning av snö i samband med vinterväghållning är möjligt.

Om en gata får mycket låg lutning i längsled (mindre än 4 cm på 10 m) ska rännsten anläggas. Rännstenen bör utföras med storgatsten och sättas i betong i kant med kantsten och i samma nivå som gatans beläggning.

Markbeläggning

Att välja rätt markbeläggning är viktigt eftersom den ska tåla den trafikmängd som ytan är avsedd för, samtidigt som den ska bidra positivt till stadsbilden. Dessutom kan beläggningen ha betydelse för dagvattenhantering och därför bör hållbarhetsaspekten beaktas.

I första hand bör standardmaterial och enhetliga ytor eftersträvas. Särskilt i miljöer med kulturhistoriska värden ska beläggning väljas med hänsyn till stadsdelens unika identitet.

Platsgjuten betong

Platsgjuten betong är speciellt lämpad till hårt trafikerade ytor eller andra utsatta ytor, till exempel vid busshållplatser och korsningar. Platsgjuten betong kan även användas som ett gestaltningselement på ytor som är svårt att komma åt för ogräsbekämpning, exempelvis refuger och rondellens överkörningsbar yta.

Betongplattor och betongmarksten

Betongplattor och betongmarksten erbjuder möjligheten till att skapa en unik karaktär och signalera att man kommer in i en annan typ av gatumiljö, vilket kan bidra till sänkt trafikhastighet. Vid val av plattor eller marksten av betong ska utformningen alltid stämmas av mot kulturmiljöprogrammet och anpassas efter den specifika särprägel som råder på platsen.

Framkomligheten kan begränsas för personer som använder rullstol eller rullator om ytskiktet blir ojämnt. Därför ska tillgänglighetsanpassning särskilt beaktas vid anläggning av dessa markbeläggningar.

Vid användning på svårskötta ytor, till exempel refuger, ska ett ogräshämmande fogmaterial användas.

Gatsten

Gatsten används främst i stadsdelar där man vill bevara den äldre karaktären, till exempel på torg eller gångfartsområden. Följande riktlinjer ska följas vid anläggning med naturstenar.

  • Gatsten ska vara av svensk granit eller likvärdig.
  • För stenmaterial i refuger och övriga ej trafikerade och svårskötta ytor ska sätt- och fogmaterialet göras ogräshämmande.

Grus

Grus som beläggningsalternativ används främst i parkmiljöer i form av gångbanor, en del cykelbanor som används för rekreativt syfte och på andra otrafikerade ytor. Fördelen med grus är att den ger bra genomsläppningsmöjligheter för dagvattnet och kräver en mindre ekonomisk investering än andra beläggningstyper.

Grus kan orsaka svårigheter för personer med rullstol eller rullator och bör därmed inte tillämpas på ytor där tillgängligheten ska prioriteras. På dessa ytor ska en beläggning som är halkfri eller och jämn väljas istället.  Flens kommun arbetar främst med stenmjöl som material, detta ger en jämnare yta och bättre tillgänglighet än grus.

Dagvatten

Dagvatten ska omhändertas inom den egna fastigheten och får inte ledas till annans mark. Det är också viktigt att hänsyn tas till den redan befintliga infrastrukturen så att befintliga system inte påverkas negativt och att inte tillrinningen till befintliga områden ökar.

Vid behov ska en dagvattenutredning göras.

Taggar:

Gator
Betong

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll