Kantstöd

Kantstöd ska placeras på ett sådant vis att så långa sammanhängande sträckor som möjligt erhålls med enhetligt utseende på stenen.

I Flens kommun används normalt kantstöd av betong. I kvarter med äldre villabebyggelse ska kantsten i förekommande fall alltid utföras i svensk granit. Gammal sten ska i möjligaste mån återanvändas. Granitsten som inte behöver återanvändas där den tas upp sparas och används i andra projekt. Om det inte finns gammal sten så att det räcker till hela området ska stenen användas i ett sammanhang så att man i minsta mån blandar gammal och ny sten på en och samma sträcka.

Kantstensvisningen ska vara 12 cm förutom vid infarter där kantstensvisningen ska vara 6 cm och vid gång- och cykelpassager där kantstenen ska gå ned i noll. Vid infarter ska kantstenen vara fasad.

Fasad kantsten ska användas vid infarter. Kantstöd ska huggas och kantstöd av granit ska sättas i jordfuktad betong. Kantsten ska i övrigt sättas enligt AMA-anläggning 17.

24 februari 2024