Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Markupplåtelser, schaktning & trafik

Tekniska anvisningar för polis- och parkeringstillstånd, schakttillstånd och nyttjanderätter.

Markupplåtelse på offentlig plats

Polistillstånd krävs för alla upplåtelser av offentlig plats som används på ett sätt som inte stämmer överens med detaljplanen. Ansökan om nyttjande görs hos polisen som därefter remitterar ärendet till kommunen som yttrar sig om det är kommunen som är markägare. Nedan finns olika exempel på när man behöver tillstånd för att nyttja kommunens mark:

 • Uppställning av byggnadsställningar
 • Upplag av byggmaterial
 • Uppställning av containrar
 • Uppställning av byggbodar eller teknikbodar
 • Uteserveringar

Tillstånd för vissa typer av arrangemang på offentlig plats kräver också tillstånd från polisen och från markägaren. Ansökan om nyttjande görs hos polisen som därefter remitterar ärendet till kommunen som yttrar sig om det är kommunen som är markägare:

 • Evenemang, exempelvis valborgsmässofirande, tävlingar eller läger
 • Cirkus eller tivoli
 • Skyltar och affischering
 • Demonstrationer

Villkoren som behövs för upplåtelsen regleras i villkoren som kommunen kan bifoga polistillståndet.

Parkeringstillstånd & dispenser

I vissa fall kan man behöva söka om parkeringstillstånd från kommunen. Parkeringstillstånd finns för följande:

 • Rörelsehindrade
 • Nyttoparkering
 • Fordonsdispens

Schakttillstånd & gatubesiktning

För information om schakttillstånd och gatubesiktning hänvisas till den senaste gällande versionen av Flens kommuns Föreskrifter för ingrepp i kommunens mark. Ansökan om grävtillstånd görs i det digitala systemet Geosecma Grävtillstånd som finns länkat på kommunens hemsida.

Trafikanordningsplan

Trafikreglering ska syfta till att skapa god framkomlighet och en säker trafikmiljö för fordonstrafik och oskyddade trafikanter.

En tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan) är en plan som upprättats för tillfälliga vägutrustningar i samband med vägarbete eller andra tillfälliga åtgärder på väg som kräver uppsättning av tillfälliga vägutrustningar.

TA-planen visar hur avstängningar, trafikomledningar och skyltningar är tänkta att se ut. Skyltningen ska vara lättförståelig och tydlig och det måste finnas en utmärkningsansvarig på arbetsplatsen. Vid upprättande av TA-planer ska gång-, cykel- och kollektivtrafiken prioriteras. En tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan) ska i förekommande fall innehålla:

 • Vägmärken
 • Vägskyddsutrustningar (räcken, påkörningsskydd, energiupptagande anordningar m.m.)
 • Vägmarkeringar
 • Vägkantsutmärkning
 • Refuger, kantsten, stödmurar
 • Trafiksignaler
 • Hastighetsdämpande åtgärder
 • Vägbelysning

I Flen hanteras ansökningar för TA-planer via kommunens hemsida flen.se.

Ett vägarbete får inte påbörjas innan det finns en godkänd TA-plan. Ansökan om godkännande av TA-plan ska göras senast tio arbetsdagar innan arbetets start. Vid akuta arbeten ska TA-plan skickas in senast en arbetsdag efter det att arbetet påbörjats. Avgift debiteras enligt Taxa för grävning och återställande av kommunens mark.

Om ett vägarbete utförs inom kommunens vägområde och det inte finns en TA-plan eller om godkänd TA-plan efterföljs bristfälligt, kan vite tas ut enligt ovan nämnd taxa.

För att ansöka om godkännande av TA-planen ska man:

 1. Registrera sig och påbörja en ansökan i systemet Geosecma Grävtillstånd som finns länkat på kommunens hemsida.
 2. Göra en tydlig trafikanordningsplan som visar skyltar, omledning, skeden, avstängningar.

Lokala trafikföreskrifter

Förutom de allmänna reglerna, som gäller för alla trafikanter, finns det lokala trafikföreskrifter (LTF) som styr vilka regler som gäller lokalt i Flens kommun. Kommunen får besluta om lokala trafikföreskrifter inom följande:

 • Vilka områden som ska utgöra tättbebyggda områden
 • Kommunala och enskilda vägar inom tättbebyggt område
 • Vägar inom tättbebyggt område angående hastighet, stannande och parkering
 • Vägar utom tättbebyggt område där kommunen är väghållare
 • Terräng

Taggar:

Markupplåtelser
Schaktning

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll