Parkering

Vid planering och projektering av parkering så finns det vissa saker bör tänkas på.

Bild på en parkeringsplatskontroll

Cykelparkering

Cykelparkering ska anläggas vid målpunkter och vid viktiga knutpunkter längs de kommunala cykelstråken. Rådgör med beställaren om vilken typ av parkering som ska anläggas. Cykelparkering ska utformas så att det finns möjlighet att låsa fast cykelramen i cykelstället.

Fordonsparkering

Inriktningen i Flens kommun är att parkering för en enskild fastighets behov ska lösas på kvartersmark (tomtmark).

Gatusektioner bör utformas så att framkomlighet och säkerhet främjas för oskyddade trafikanter på gång- och cykelvägar. Parkering på gata bör om möjligt undvikas när det gäller boendeparkering och arbetsparkering. Tvärställd parkering som medför direkt utbackning på gata ska endast väljas om alla andra möjligheter är prövade. Tvärställd parkering ska aldrig anläggas på matargator eller på gator som utgör räddningsväg eller har hög trafikbelastning.

Angöringsplats

En angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna anordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Dimensioneringsprinciperna i VGU ska följas.

Om rullstol ska kunna tas in från sidan får breddmåttet på parkeringsytan inte understiga 5 meter. Ramp ska finnas om det finns höjdskillnader upp till trottoar eller gångbana. Kantsten sänkning kan vara ett alternativ.

18 juli 2024