Tekniska anläggningar

Här beskrivs övergripande krav och riktlinjer för utformning av tekniska anläggningar och konstbyggnader.

Vid planering och projektering av tekniska anläggningar måste hänsyn tas till en mängd olika faktorer, som till exempel livslängd, arbetsmiljö och energieffektivitet.

Anvisningarna för projektering ska följas.

Här beskrivs utformning av belysningsanläggningar. Nedanstående dokument ska användas i planering och projektering av belysning.

Offentlig belysning

  • Samråd ska göras tidigt med beställarens belysningsansvariga.
  • På särskilt utsatta platser, till exempel busshållplatser, uppehållsplatser, entréer och korsningar, kan särskild punktbelysning behövas.
  • Hänsyn ska tas till befintliga och planerade träds placering vid placering av belysningsstolpar. Träd och stolpar kan om möjligt placeras på varsin sida.
  • Gång- och cykelvägar ska vara väl belysta.
  • Gång- och cykelvägar bör ha egen belysning. Om intilliggande körbana redan är upplyst kan bakkant belysningsstolpe vid behov kompletteras med belysningsarm.
  • Belysningsstolpar utmed avskiljda gång- och cykelvägar ska placeras utmed den del som avses för fotgängare.
  • Belysningsstolpar utmed gång- och cykelvägar bör i så stor utsträckning som möjligt placeras minst 50 cm från bakkant gångbana med hänsyn till säkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter och driftfordon.
  • I de fall en belysningsstolpe oundvikligen måste placeras på ett för de oskyddade trafikanterna olämpligt sätt ska stolpen märkas med reflexer.

Belysning i parker, vid lekplatser och spontanidrottsanläggningar

Belysning ska monteras i parker, friluftsområden, grönstråk och vid aktivitetsplatser där gatubelysningen inte anses vara tillräcklig för att möjliggöra aktiviteter i mörker. Vid frekvent besökta platser som alltid bör belysas mörka delar av dygnet såsom lekplatser, utegym och andra liknande platser ska belysning monteras.

24 februari 2024