Hoppa till huvudinnehåll

Charity word cloud concept. Vector illustration

Bidrag & stipendier

Allmänna bestämmelser gäller från och med 2015-02-26. Nytt reglemente för Flens kommuns föreningsstöd träder i kraft 2020-01-01.
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för att besluta om kommunens samtliga föreningsbidrag till kultur-, idrotts och andra samhällsnyttiga föreningar.
Läs mer om detta på sidan "Bidrag".

 Vilka kan få stöd

Bidragen är avsedda att vara ett stöd till de föreningar inom Flens kommun som bedriver verksamhet i kommunen av demokratisk och ideell karaktär. För att föreningen ska vara bidragsberättigad ska följande villkor uppfyllas

Föreningen ska ha:

  • Styrelse och stadgar
  • Minst 10 verksamhetstillfällen/år
  • Registrerats samhällsbyggnadsnämnden
  • Verksamhet som är öppen för alla vilket innebär att alla som årligen är/blivit medlemmar och som stödjer föreningens syfte och målsättning är välkomna
  • Verksamheten ska huvudsakligen bedrivas i och vända sig till invånarna i Flens kommun
  • Föreningen/organisationen skall tillse att erhållna bidrag används till det de beviljats för

Verksamheten ska främja jämställdhet och mångfald samt aktivt arbeta mot alkohol, droger, doping, trakasserier och våld. För idrottsföreningar gäller dessutom att man ställer upp på Riksidrottsförbundets värdegrund.

Föreningen ska tillhöra riksorganisation om sådan finns.

Ungdom i de åldrar som berörs av den kommunala bidragsgivningen bör få inflytande i föreningen.
De föreningar med ungdomsverksamhet där ungdomssektionen har egen styrelse uppmuntras.

Ansökan om registrering av ny förening skall ske på särskild blankett. Ansökan som inkommer och är komplett senast 31 maj, berättigar till bidrag från och med 1 juli samma år. Ansökan som kommer in efter den 31 maj men före 1 december berättigar till bidrag från och med den 1 januari påföljande år.

För att erhålla kommunalt bidrag till föreningsverksamhet, fria lokaler och föreningsservice krävs att föreningen är registrerad i kommunens föreningsregister.

Olika former av stöd

Stöd kan ges i form av:

  • Subventionerad hyra. Subventionerad hyra av kommunens lokaler, anläggningar och utrustning enligt av kommunfullmäktige fastställda avgifter och hyror.
  • Föreningsservice, rådgivning och andra tjänster.
  • Kontantstöd.

Stödens storlek är beroende av de ramanslag ansvarig nämnd tilldelas i budget.

Medlemskap

Med medlem i bidragsberättigad organisation avses, den som under närmast förflutna verksamhetsår varit registrerad som medlem i organisationens medlemsmatrikel och erlagt medlemsavgift och som i övrigt uppfyller de krav vederbörande organisation, enligt stadgar och årsmötesbeslut, ställer på sina medlemmar.

Ansökan och utbetalning

Ansökan ska undertecknas av styrelsen utsedd firmatecknare.
Bidrag utbetalas i efterskott till föreningens huvudbankgiro- eller plusgirokonto.
Kommunen kan reglera eventuell fordran på föreningen innan beviljat bidrag utbetalas.

Förvaltningen har rätt att kontrollera ansökans riktighet. På anmodan ska förening tillhandahålla samtliga handlingar som har betydelse för ansökan.

Bidragsberättigad organisation som inkommit med ansöknings‑ eller redovisningshandlingar för sent, kan inte annat än i undantagsfall komma i åtnjutande av anslag.

Övrigt

Underlaget för ansökan ska sparas enligt Bokföringslagens bestämmelser angående räkenskapshandlingar.

Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna begärda handlingar kan medföra att en förening avstängs från bidrag. Även återbetalning kan krävas.

Har kommunen fordran på föreningen kan det innebära att föreningen utestängs från att hyra kommunens lokaler till dess att skulden är betald. Observera att föreningar vars fakturor har gått till inkasso mister sin rätt att hyra lokaler av kommunen. Detta förbud hävs först när fakturorna är betalda.

Nämnden har rätt att hålla inne bidrag till en förening till dess eventuella förfallna skulder till Flens kommun har reglerats.

Sidansvarig: Åsa Andersson
Senast uppdaterad: 2021-10-07 13:53:52

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Tomas Larsson

Förenings- och ungdomskonsulent

0157 - 43 02 27