Hoppa till huvudinnehåll
Sedlar i olika valörer på ett träbord

Bidrag

Här hittar du information och blanketter, i förekommande fall, avseende Flens kommuns bidrag till ideella föreningar.

Flens nya föreningsstöd

Från och med 1 januari 2020 trädde ett nytt reglemente för Flens kommuns föreningsstöd i kraft. “Reglemente för Flens kommuns föreningsstöd” Kommunal författningssamling 2018:8 850. Ett förtydligande i reglementet är de riktlinjer som Kultur- och föreningsutskottet har antagit. Båda dessa dokument hittar du i spalten till höger.

Syftet med stödet till föreningslivet är att ta vara på ideella krafter som bidrar till ett hållbart och demokratiskt samhälle. Föreningslivet bidrar till att skapa positiva fritidsmiljöer och främjar inkludering, jämställdhet och integration. De goda, demokratiska föreningarna i Flens kommun är viktiga för folkhälsan, folkbildningen och den sociala sammanhållningen. Särskild prioritet har föreningar  som har verksamhet för barn och unga samt personer med funktionsnedsättning.

“Allmänt föreningsstöd”, ersatte 1/1 2020 tidigare verksamhetsstöd, driftbidrag, bidrag till allmänna samlingslokaler, ledarutbildningsbidrag och LOK-stödet (aktivitetsstöd till barn och ungdom).
Sista ansökningsdag är 30 september för stöd nästkommande år.

Övriga stöd i det nya reglementet är “Evenemangsstöd” som ersätter “Arrangemangsstöd” och “Bidrag till oförutsedda kostnader” som ersätter “Tillfälligt stöd – bidrag till nämndens förfogande”. Dessa förändringar skedde 1/1 2020.

Klicka på respektive bidrag för att se mer information.

Allmänt föreningsstöd

“Allmänt föreningsstöd”, ersatte 1/1 2020 tidigare verksamhetsstöd, driftbidrag, bidrag till allmänna samlingslokaler, ledarutbildningsbidrag och LOK-stödet (aktivitetsstöd till barn och ungdom).
Sista ansökningsdag är 30 september för nästkommande år.
Det nya reglementet avseende föreningsstöd har föreningens utveckling och verksamhetsplan i fokus och ansökan gäller för ett år.

Stöd till pensionärsföreningar

Ändamål
Bidraget syftar till att stimulera till ökad aktivitet i pensionärsföreningar som
har sitt säte i Flens kommun.
Villkor
Bidrag utgår till samtliga i organisationen registrerad medlem per den 31/12
året innan ansökan.
Bidrag utgår ej till intresseorganisationer.
Bidrag
Stödets storlek är beroende av de ramanslag kultur- och fritidsnämnden
tilldelas i budget.
Ansökan
Ansökan om bidrag skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast
den 30 september året innan bidragsåret på särskild blankett.
Till ansökan skall bifogas föreningens revisions-, resultat- och balansräkning samt
verksamhetsberättelse för föregående år.

Blankett

Evenemangsbidrag

Ändamål
Lokal förening kan söka bidrag till offentligt arrangemang inom kommunen.

Bidrag
Förlusttäckningsbidrag.

Villkor
Bidrag ges ej till offentliga danstillställningar.

Ansökan
Ansökan med kostnadskalkyl ska vara Kultur- och föreningsutskottet inom barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen tillhanda senast en månad före arrangemanget. Ekonomisk- och verksamhetsmässig redovisning ska lämnas efter genomfört arrangemang.

Pengar i påse

Ändamål
Pengar i Påse är en enkel och snabb form av stöd till ungdomar 7-20 år.

Villkor
Stöd kan sökas av föreningar med ungdomsverksamhet, enskilda personer eller en grupp av ungdomar för partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet.
Idén ska vara initierad av ungdomarna själva och rymmas inom inom kultur- och/eller fritidsområdet. Genomförandet av idén ska utföras av den eller de som sökt bidrag.
Pengar i Påse omfattas inte av de allmänna bestämmelserna i detta bidragsreglemente.

Redovisning ska lämnas efter genomfört arrangemang/aktivitet.

Bidrag
Prövas från fall till fall.

Ansökan
Ansökan görs på blankett som finns bland annat på fritidsgårdar, skolor, biblioteket och kommunens hemsida. Bidrag kan sökas under hela året. Ansökan skickas till:
Barn-, utbildings- och kulturförvaltningen
Flens kommun
642 81 Flen

Studieförbund

Syftet med bidraget
Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för medlemmarna att genom sina demokratiskt uppbyggda studieorganisationer själva forma och utveckla sin egen bildningsverksamhet.

Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge dessa möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankringar, i de demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen genom
att med sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet,
att stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete,
att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

Förutsättningar för bidrag
Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet. Bidraget skall användas till verksamhet som genomförs i kommunen.

Samspel – dialog
Kommunen skall kalla studieförbunden till överläggningar minst en, helst två gånger per år. Dessa överläggningar bör eftersträva att finna en lokalt förankrad folkbildningssyn i en dialog mellan studieförbund och kulturpolitiskt ansvariga i kommunen. På dessa träffar bör också diskuteras samspelet mellan folkbildning och övrig kulturverksamhet samt en dialog föras om verksamheten i studieförbundet.

Kommunala bidrag
Kommunen fastställer årligen det totala bidraget till studieförbundsverksamheten.

Fördelning av kommunbidrag
Bidraget fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genomföra folkbildningsverksamhet i kommunen. Fördelningen mellan studieförbunden sker efter samma regler som Folkbildningsrådet fördelar det statliga bidraget.

Redovisning och utvärdering
Redovisning av verksamheten sker årligen dels i skriftlig form, dels muntligt vid träffar som kommunen inbjuder till. Om studieförbundens avdelning omfattar flera kommuner skall det av redovisningen till kommunen klart framgå den del som avser verksamhet och ekonomi inom kommunen.

Det åligger varje studieförbundsavdelning att upprätta måldokument och verksamhetsplan, utarbeta plan för utvärdering och uppföljning, att genomföra utvärdering och att redovisa slutsatserna i verksamhetsberättelsen. De skall vara så utformade att det tydligt framgår verksamhetens omfattning i respektive kommun. Dessa tre dokument utgör det underlag som krävs för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Av den genomförda utvärderingen skall uppnått resultat i förhållande till uppsatta mål framgå. Utvärderingens främsta syfte är att ligga till grund för en vidareutveckling och en kvalitetshöjning av verksamheten.

Kontroll
Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper och övriga redovisningshandlingar till förfogande på det sätt kommunen bestämmer.

Tolkning
Tolkning av dessa regler ankommer på Barn-, utbildnings- och kulturnämnden. Dessa bidragsregler gäller vid fördelning av de kommunala bidragen till studieförbunden fr.o.m budgetåret 1998.

Till nämndens förfogande – tillfälligt stöd

Kultur- och föreningsutskottet inom Barn- utbildnings- och kulturnämnden kan utöver specificerade bidragsändamål bevilja ett ekonomiskt stöd av tillfällig art. Bedömning av behov och angelägenhetsgrad görs vid varje enskild framställan. Bidragsgivningen är beroende av att tillgängliga medel finnes inom nämndens budget.

Ansökan
Ingen speciell ansökningstid eller blankett tillämpas.

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Inger Zetterström Karlsson

Enhetschef kultur

0157 – 43 02 21

Tomas Larsson

Förenings- och ungdomskonsulent

0157 - 43 02 27