Sedlar i olika valörer på ett träbord

Bidrag

Här hittar du information och blanketter, i förekommande fall, avseende Flens kommuns bidrag till ideella föreningar.

Klicka på respektive bidrag för att se mer information.

Arrangemangsbidrag

OBS!
Årets bidragspott för arrangemang är nu slut. Har du en idé och vill samarbeta med kulturen är du välkommen att höra av dig. Hälsningar Inger Zetterström Karlsson 0157-43 02 21.

 

 

Ändamål
Lokal förening kan söka bidrag till offentligt arrangemang inom kommunen.

Bidrag
Förlusttäckningsbidrag.

Villkor
Bidrag ges ej till offentliga danstillställningar.

Ansökan
Ansökan med kostnadskalkyl ska vara barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen tillhanda senast en månad före arrangemanget. Ekonomisk- och verksamhetsmässig redovisning ska lämnas efter genomfört arrangemang.

Driftbidrag

Ändamål
Bidrag kan utgå till av organisation ägd eller förvaltad anläggning.

Villkor
Anläggningen ska vara belägen i kommunen.

Förening som tidigare inte erhållit driftbidrag ska skriftligen ansöka hos samhällsbyggnadsnämnden om förhandsbesked ifråga om driftbidrag. Samhällsbyggnadsnämnden förbehåller sig rätten att pröva vilka föreningar som skall erhålla driftbidrag med hänsyn till anslagna medel och verksamhetens omfattning.

Bidrag
Bidraget delas i tre nivåer:

1. Förening utan redovisad ungdomsverksamhet.
2. Förening med redovisad ungdomsverksamhet med upp till 250 sammankomster per år.
3. Förening med redovisad ungdomsverksamhet med över 250 sammankomster per år.

Ungdomsverksamhetens bidrag bygger på antal redovisade sammankomster av det kommunala lokala aktivitetsstöd året innan bidragsåret.

Stödets storlek är beroende av de ramanslag samhällsbyggnadsnämnden tilldelas i budget.

Ansökan
Ansökan om bidrag skall vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 30 september året innan bidragsåret på särskild blankett.

Till ansökan skall bifogas föreningens revisions-, kassa- och verksamhetsberättelse för föregående år.

Driftbidrag ridskoleverksamhet

Ändamål
Bidraget avser att stödja ridskoleverksamheten i Flens kommun.

Villkor
– Ridskolan ska vara godkänd av Svenska Ridsportförbundet enligt anslutningskrav.
– Ridskoleverksamheten ska bedrivas av/genom en lokal förening.

Bidrag
Stödets storlek är beroende av de ramanslag samhällsbyggnadsnämnden tilldelas i budget.

Ansökan
Ansökan om bidrag ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 30 september året innan bidragsåret på särskild blankett.

Till ansökan ska bifogas föreningens revisions-, kassa- och verksamhetsberättelse för föregående år.

Kulturmiljonen 2017

Villkor
Ideell förening med säte i Flens kommun, oavsett inriktning såsom exempelvis idrott, kultur, ungdom, integration, funktionsnedsättning, äldre, natur/friluftsliv eller studieförbund har rätt att söka bidraget vid ett tillfälle.Aktiviteterna ska huvudsakligen bedrivas i Flens kommun och rikta sig till invånarna i Flens kommun.
Det finns inget maxbelopp som kan ansökas men egna insatser krävs, likaså att alla utgifter verifieras med kvitton eller verifikationer.I ansökan, som ska skrivas på angiven blankett, ska det tydligt framgå:- vad ansökan avser
– när genomförandet ska ske
– hur det ska genomföras
– sökt summa
– en tydlig budgetBidrag kan beviljas för aktiviteter inom områdena; musik, konst, teater, film, dans, litteratur/berättande/poesi, slöjd, kulturarv och folkbildning.En eller flera av följande inriktningar ska det sökta bidraget inriktas på; barn/unga, delaktighet, demokrati, jämställdhet, kultur/hälsa, mångfald, äldre.Aktiviteter och arrangemang som genomförs i samverkan prioriteras.Bidrag beviljas inte till ordinarie verksamhet.Flens kommun tar inget arbetsgivaransvar.Egen finansiering förutsätts, motsvarande minst 20 % av det sökta beloppet, vilket kan bestå av ideellt arbete.
Bidragen kommer att beviljas i den ordning ansökan inkommit till kommunen till dess att avsatta medel är förbrukade.Föreningen ansvarar för att föreningen/aktiviteten präglas av demokratiska grundvärderingar och skall vara öppen för alla. Syftet får inte vara av ensidigt religiös eller partipolitisk karaktär.Har bidrag sökts från annan bidragsgivare ska det tydligt framgå, av vem samt för vad. Även andra samverkansparter ska anges. Det är ej tillåtet att söka kommunala bidrag för projekt som tidigare har beviljats medel från kommunen.

Beslut
Ansökningarna beslutas av de tjänstemän som enligt delegeringsordningen beviljar föreningsbidrag. Sökande meddelas per post eller mejl.

Utbetalning
Beviljat stöd kan betalas ut i förskott. Om ansökan avser större belopp än 100 000 kr delas betalningen upp.
Utbetalning sker tidigast 14 dagar efter beslutsdatum.

Om aktiviteten ändras eller ställs in
Om aktiviteten ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan eller ställs in ska kommunen meddelas omgående. Meddelandet ska ske skriftligen och förändringarna kan innebära att utbetalat bidrag ska återbetalas.

Redovisning

Aktiviteten/arrangemanget ska redovisas på angiven blankett och lämnas till barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen senast två månader efter genomförandet.

Alla kostnader ska verifieras med kvitton och verifikationer.

Redovisningen ska följa samma upplägg som budget för att underlätta granskningen.

Om kostnader ej styrkts eller om stödet inte alls används för avsett ändamål ska bidraget återbetalas i sin helhet.

Sker ingen redovisning inom föreskriven tid krävs utbetalt stöd tillbaka och inga nya bidrag kan sökas. Kommunen har rätt att begära, samt att få ta del av föreningens ekonomi och revision.

Blanketter och Regelverk

Blanketter och regelverk finns att ladda ner nedan.

Informationsansvar

I all text och information/marknadsföring av aktivitet/arrangemang ska det tydligt framgå, i text:
“Med stöd från Flens kommun”.FRIDA Gunilla Johanssons minne

Hur mycket pengar delas ut?
Ett stipendium på 5.000 kronor kan utdelas till en person, en grupp av personer eller en
organisation som förtjänstfullt verkat i stiftelsens anda. Stipendium kan även utdelas efter förslag från barn- och utbildningsnämnden.

eller

Bidrag till verksamhet i fondens anda kan utdelas efter ansökan. Bidrag kan utgå till enskild person, till grupp av personer eller till organisation

Vem beslutar om utdelning?
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om utdelning.

Vem kan söka?
Stiftelsen är till för att stödja strävanden att gestalta lokalhistoria i Malmköping med kringliggande landsbygd i L:a Malma och Dunkers socknar. Lokalhistoria kan gestaltas exempelvis i form av teater, utställningar, småskrifter, böcker eller inspelningar.

Hur gör du för att söka?
Ansökan om stipendium, förslag på stipendiat eller bidrag till verksamhet ska vara  barn-, utbildnings- och kulturnämnden tillhanda senast den 1 maj. Skicka ansökan till:

Flens kommun
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
642 81 Flen

Föreningar med särskild social inrikting

Ändamål
Stöd till föreningar som bedriver ideell och för samhället särskilt viktig verksamhet inom området socialt stöd.

Bidrag
Bidraget ska underlätta finansieringen av föreningens ordinarie verksamhet.

Huruvida stöd ska beviljas eller inte samt stödets storlek fastställs efter samråd med respektive förening och berörda instanser inom kommunen.

Bidraget kan utformas som ett avtal mellan kommunen och föreningen där parternas prestationer regleras.

Stödets storlek är beroende av de ramanslag barn-, utbildnings- och kulturnämnden tilldelas i budget.

Villkor
För att få bidrag krävs att förening bedriver en kontinuerlig och långsiktigt planerad verksamhet. Föreningar som erhållit bidrag men ej fullföljt planerad verksamhet blir återbetalningsskyldig av bidraget. Det åligger föreningen att till barn-, utbildnings- och kulturnämnden inrapportera verksamhetsförändringar av betydelse.

Ansökan
Ansökan om bidrag skall vara barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen tillhanda senast den 30 september året innan bidragsåret på särskild blankett.

Till ansökan ska verksamhetsplan för det år bidraget avser, senaste års verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse bifogas.

Kulturföreningar

Verksamhetsstöd till kulturföreningar

Ändamål
Bidragen går till kulturföreningar vars verksamhet bidrar till att bevara och vidareutveckla kulturarvet, stimulerar det lokala kulturlivet och utvecklar ett kulturaktivt samhälle.

Bidrag
Stödets storlek är beroende av de ramanslag barn-, utbildnings- och kulturnämnden tilldelas i budget.

Villkor
Verksamhetsstöd avser ideella kulturorganisationers basverksamhet som planeras för nästkommande kalenderår.

Ansökan
Ansökan om bidrag skall vara barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen tillhanda senast den 30 september året innan bidragsåret på särskild blankett.

Till ansökan ska verksamhetsplan för det år bidraget avser, senaste års verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse bifogas.

Ledarutbildningsbidrag

Ändamål
Bidraget avser att stimulera ledarutbildning.

Villkor
1. Bidrag kan utgå för deltagande i kurser arrangerade av lokal‑, distrikts‑ eller riksorganisation.
2. Kursen skall omfatta minst sex kurstimmar.
3. Bidrag beviljas för högst fjorton dagar/deltagare under ett och samma kalenderår.
4. En kurstimme får inte understiga 40 minuter.
5. Kursdeltagare skall under året uppnå en ålder av minst 15 år.
Bidrag till unga ledare mellan 15-25 år kan, efter särskild prövning, beviljas 100 %
ledarutbildningsbidrag.
6. Bidrag utgår inte för deltagande i kongress, förbundsmöten, läger eller motsvarande.
7 . Bidrag utgår inte för yrkesutbildning.

Bidrag
Bidrag utgår för kursavgift och resekostnader. Stödets storlek är beroende av de ramanslag samhällsbyggnadsnämnden tilldelas i budget. Bidraget får inte överstiga de verkliga kostnaderna.

Ansökan
Bidrag till ledarutbildning kan sökas hela året. Ansökan görs på särskild blankett till samhällsbyggnadsförvaltningen senast en månad efter kursens slut.

Med ansökan bifogas kursprogram och kursintyg.

Lokalt aktivitetsstöd (LOK)

Ändamål
Det kommunala aktivitetsstödet är avsett att stimulera till ökat antal planerade och genomförda sammankomster samt är avsett att komplettera den statliga bidragsformen.

Bidrag
Bidrag utgår för sammankomster som sker i föreningens regi. Stödets storlek är beroende av de ramanslag samhällsbyggnadsnämnden tilldelas i budget.

Villkor

Sammankomst
En sammankomst ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé för barn och ungdom.En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.

Kommentar:
Med grupp menas en naturlig grupp som inte är konstruerad. Gruppen kan endast redovisas som en sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med flera ledare.

Ledare ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för flera grupper samtidigt.

En sammankomst ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst.

En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.

Kommentar:
Under denna tid får omklädning och andra förberedelser inkluderas men bör utgöra en mindre del av sammankomsten. Verksamhet i ”drop-in-form” där gemensam samling och avslutning saknar, är inte bidragsberättigad.

Deltagare
Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7-25 år som aktivt deltar i föreningens verksamhet. Ledare i åldern 13-25 år är också bidragsberättigade.

Kommentar:
Utgångspunkten för att räknas som deltagare är medlemskap i föreningen. Deltagare i föreningens ”prova på” och andra aktiviteter i rekryteringssyfte räknas även som bidragsberättigade.

Åldern räknas från och med det år deltagaren fyller 7 år och t o m det år deltagaren fyller 25 år

Vid tävlingar/matcher redovisas varje lag eller deltagare av respektive förening.

Den som samma dag deltagit i fler än en sammankomst inom samma riksorganisation medräknas vid endast en av dessa sammankomster.

Kommentar:
Vid lägerverksamhet, tävlingar och liknande utgår endast bidrag för en sammankomst/dag och grupp oavsett antalet tränings/tävlingstillfällen.

För deltagare och ledare inom handikappidrotten finns ingen övre åldersgräns.

Närvaroredovisning
Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar föreningens namn, typ av aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata, kön och närvaro. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare

Kommentar:
Redovisning skall ske på närvarokort eller annat underlag som innehåller motsvarande uppgifter. Närvarokort eller sammanställning skall vara numrerade för att kunna identifieras på ansökningsblanketten. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare även om ansökningen av LOK-stöd sker via IT-verktyget ”klubben online”.

Ansökan
Redovisning av antalet genomförda sammankomster fördelade på ålder och kön ska ske på särskild ansökningsblankett eller genom IT-verktyget ”klubben online”.

Kommentarer:
Deltagartillfällen är summan av deltagarnas närvaro i de godkända sammankomsterna. Handikappidrottsverksamheten redovisas särskilt. För redovisning via ”klubben online” finns särskilda instruktioner.

Redovisningsperioder:
1/1-30/6 med ansökningsdatum senast den 15/8.
1/7 –31/12 med ansökningsdatum senast den 15/2

Pengar i påse

Ändamål
Pengar i Påse är en enkel och snabb form av stöd till ungdomar 7-20 år.

Villkor
Stöd kan sökas av föreningar med ungdomsverksamhet, enskilda personer eller en grupp av ungdomar för partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet.
Idén ska vara initierad av ungdomarna själva och rymmas inom inom kultur- och/eller fritidsområdet. Genomförandet av idén ska utföras av den eller de som sökt bidrag.
Pengar i Påse omfattas inte av de allmänna bestämmelserna i detta bidragsreglemente.

Redovisning ska lämnas efter genomfört arrangemang/aktivitet.

Bidrag
Prövas från fall till fall.

Ansökan
Ansökan görs på blankett som finns bland annat på fritidsgårdar, skolor, biblioteket och kommunens hemsida. Bidrag kan sökas under hela året. Ansökan skickas till:
Barn-, utbildings- och kulturförvaltningen
Flens kommun
642 81 Flen

Pensionärsorganisationer

Stöd till Pensionärsorganisationer

Ändamål
Bidraget syftar till att stimulera till ökad aktivitet i pensionärsföreningar som har sitt säte i Flens kommun.

Villkor
Bidrag utgår till samtliga i organisationen registrerad medlem per den 31/12 året innan ansökan.

Bidrag utgår ej till intresseorganisationer.

Bidrag
Stödets storlek är beroende av de ramanslag barn-, utbildnings- och kulturnämnden tilldelas i budget.

Ansökan
Ansökan om bidrag skall vara barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen tillhanda senast den 30 september året innan bidragsåret på särskild blankett.

Till ansökan skall bifogas föreningens revisions-, kassa- och verksamhetsberättelse för föregående år.

Samlingslokaler

Ändamål
Bidraget är ett stöd avsett att täcka del av de driftkostnader som förknippas med att driva samlingslokalen. Inriktningen är att det ska finnas en samlingslokal i varje kommundel.

Villkor
Med allmän samlingslokal avses en lokal som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet samt som mötesplats för invånarna.

Bidrag
Bidrag kan beviljas till godkända nettodriftskostnader och utbetalas i efterskott.

Med driftkostnader menas bränsle, el, VA och renhållning, försäkring, städning och snöröjning, sotning och reparationer av underhållskaraktär av mindre omfattning.

Alla här ovan upptagna kostnader skall kunna verifieras. Bidraget beräknas på kostnader/intäkter upptagna i den senaste årsredovisningen.

Stödets storlek är beroende av de ramanslag samhällsbyggnadsnämnden tilldelas i budget.

Ansökan
Ansökan om bidrag skall vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 30 september året innan bidragsåret på särskild blankett.

Till ansökan ska verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse bifogas.

Studieförbund

Syftet med bidraget
Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för medlemmarna att genom sina demokratiskt uppbyggda studieorganisationer själva forma och utveckla sin egen bildningsverksamhet.

Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge dessa möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankringar, i de demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen genom
att med sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet,
att stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete,
att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

Förutsättningar för bidrag
Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet. Bidraget skall användas till verksamhet som genomförs i kommunen.

Samspel – dialog
Kommunen skall kalla studieförbunden till överläggningar minst en, helst två gånger per år. Dessa överläggningar bör eftersträva att finna en lokalt förankrad folkbildningssyn i en dialog mellan studieförbund och kulturpolitiskt ansvariga i kommunen. På dessa träffar bör också diskuteras samspelet mellan folkbildning och övrig kulturverksamhet samt en dialog föras om verksamheten i studieförbundet.

Kommunala bidrag
Kommunen fastställer årligen det totala bidraget till studieförbundsverksamheten.

Fördelning av kommunbidrag
Bidraget fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genomföra folkbildningsverksamhet i kommunen. Fördelningen mellan studieförbunden sker efter samma regler som Folkbildningsrådet fördelar det statliga bidraget.

Redovisning och utvärdering
Redovisning av verksamheten sker årligen dels i skriftlig form, dels muntligt vid träffar som kommunen inbjuder till. Om studieförbundens avdelning omfattar flera kommuner skall det av redovisningen till kommunen klart framgå den del som avser verksamhet och ekonomi inom kommunen.

Det åligger varje studieförbundsavdelning att upprätta måldokument och verksamhetsplan, utarbeta plan för utvärdering och uppföljning, att genomföra utvärdering och att redovisa slutsatserna i verksamhetsberättelsen. De skall vara så utformade att det tydligt framgår verksamhetens omfattning i respektive kommun. Dessa tre dokument utgör det underlag som krävs för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Av den genomförda utvärderingen skall uppnått resultat i förhållande till uppsatta mål framgå. Utvärderingens främsta syfte är att ligga till grund för en vidareutveckling och en kvalitetshöjning av verksamheten.

Kontroll
Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper och övriga redovisningshandlingar till förfogande på det sätt kommunen bestämmer.

Tolkning
Tolkning av dessa regler ankommer på Barn-, utbildnings- och kulturnämnden. Dessa bidragsregler gäller vid fördelning av de kommunala bidragen till studieförbunden fr.o.m budgetåret 1998.

Till nämndens förfogande

Samhällsbyggnadsnämnden kan utöver specificerade bidragsändamål bevilja ett ekonomiskt stöd av tillfällig art. Bedömning av behov och angelägenhetsgrad görs vid varje enskild framställan. Bidragsgivningen är beroende av att tillgängliga medel finnes inom nämndens budget.

Ansökan
Ingen speciell ansökningstid eller blankett tillämpas.

Sidansvarig: Carl-Fredrik Swenson
Senast uppdaterad: 2018-05-29 15:31:41

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carl-Fredrik Swenson Avdelningschef Fritid 0157 - 43 09 62
Inger Zetterström Karlsson Enhetschef kultur 0157 – 43 02 21