Person som åker skateboard.

Skatepark

Vad händer nu med skateparken, eller skateplaza som den nu benämns?
Nedan hittar du en statusrapport om vad som händer i projektet.

Skateplaza projektet fortlöper!

18 jan 2017
Upphandling sker under februari och mars. När tiden för upphandlingen gått ut så tas ett tilldelningsbeslut. Går allt enligt planerna så kan bygget komma igång i slutat av april.

13 dec
Nya skisser som beskriver skateplazans tänkta utformning finns att beskåda här. Skisserna är framtagna av Mareld Landskapsarkitekter AB och Pivotech AB.

5 dec

Upphandling på anläggning av skateplaza på Prins Wilhelms torg är nu ute. Det förslag som ska tas ställning till är utformat av Mareld Landskapsarkitekter AB och Pivotech AB. Vi hoppas att upphandlingen är klar i februari.

16 nov 2016
Bygglovet för skateplaza på Prins Wilhelms torg nu är klart. Det som händer nu är att börja upphandlingen av byggprojektet.
Referensgruppen bestående av lokala skate- och kickbikeåkare har varit med och tyckt till om den utformningen av skateplaza.

30 juni 2016
En kort uppdatering inför sommaren: Det arbetas vidare med skateanläggningen och nästa steg blir att göra en projekterering. Förhoppningen är att anläggningen ska kunna invigas hösten 2017.

17 maj 2016 
I dag beslutade jävsnämnden i Flens kommun att bygglov för en skateanläggning på Prins Wilhelms torg beviljas. Samhällsbyggnadsnämnden kommer nu inom kort att handla upp entreprenaden och byggstart är planerat till hösten 2016.
Se skissförslaget här under: 

April 2016
Den plats som valts ut för skateparkens placering är Prins Wilhelms torg, det sydöstra hörnet. Då torget har en konstinstallation, ”Vertikal strävan”, och då även en del av torget närmast fontänen tillhör installationen har yttrande från konstnären behövts. Installationen är en gåva från hovet så även hovet har yttrat sig i frågan. Med små justeringar har både konstnären och hovet godkänt placeringen av skateparken.
Bygglovet finns på Jävsnämndens agenda den 17 maj. En extern landskapsarkitekt med stor kunskap om skateboardåkning och skatekulturen har fått i uppdrag att utforma parken så att den passar in i omgivningen och följer de önskemål som hovet och konstnären lämnat.

14 oktober 2015 träffade vi referensgruppen igen och informerade dem om hur långt vi har kommit i projektarbetet. Vi visade även upp de skissförslag som vi har fått från Nord Skateparks och fick återkoppling av referensgruppen som vi ska ta med oss i det fortsatta arbetet.

29 september 2015 tittade Samhällsbyggnadsnämnden på det framarbetade förslaget på utformning och plats och hade inget att invända, vilket betyder att vi kan gå vidare med arbetet!
Baserat på referensgruppens önskemål om parkens utformning så har Nord Skateparks under sommaren tagit fram skissförslag. Skissen resulterade i vad som i skate-världen beskrivs som ”Street landskap”. Tänkt plats är en del av Prins Wilhelms torg och att parken ska anläggas så att den passar in i resten av torgmiljön. En geoteknisk undersökning är gjord och visar att det är möjligt att placera parken på torget, men pålning kommer behövas.
Under hösten fortsätter arbetet med att ta fram bullerutredning, söka bygglov och påbörja upphandling av projektering.
Nästa möte med referensgruppen kommer att hållas i mitten av oktober.

25 juni 2015 hölls ett nytt möte med referensgruppen och två representanter från Nord Skateparks, samt några tjänstemän från kommunen. Referensgruppen fick tycka till om parkens utformning och olika scenarion diskuterades.
Nord Skateparks ska nu ta fram ett skissförslag under sommaren. Parallellt kommer kommunen genomföra en geoteknisk utredning för att undersöka markens stabilitet mm. Det vi utreder nu är om det är möjligt att förlägga skateparken på en del av Prins Wilhelms torg.

27 maj 2015 hölls ett möte i Flen med referensgruppen, deltagare från Flens Ortsutvecklings arbetsgrupper och en tjänstemannagrupp från kommunen. Deltagarna på mötet tyckte att området kring Sveaparken och Prins Wilhelms torg är mest intressant för att bygga en skatepark eftersom det skulle kunna göra området mer levande och har ett centralt läge som kan locka skejtare även från andra städer. Under mötet diskuterades planer för området som helhet och vilket läge som skulle kunna funka bäst för Skateparken.

5 maj 2015 hölls ett möte i Flen med 13 lokala skejtare i alla åldrar för att starta en dialog och ta fram en referensgrupp som kan stötta kommunens tjänstemän i arbetet framöver. Mötet var väldigt positivt och många bra åsikter fördes fram. Gruppen fick även vara med och tycka till vilket läge som de tycker är mest intressant för skateparken.

4 maj 2015 var kommunens skatepark-arbetsgrupp på studiebesök på Skateparken i Katrineholm. De träffade Jenny Skarstedt som är Katrineholms avdelningschef för ”Ung kultur och fritid” i Lokstallarna. Hon berättade om deras resa och erfarenheter under framtagandet av Skateparken. Skateåkarna i parken kom också fram och gav sina åsikter.

 

Bra att veta

Referensgruppen
Referensgruppen som består av fem personer, med Tero Larsson från Hälleforsnäs Skatehall som sammankallande, kommer att vara delaktig under resans gång i hur skateparken kommer att utformas. Vi har redan förstått att det är stor efterfrågan på ”Streetlandskap”, och inte bara ramper.

Flera steg
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett första utkast till projektets tidsplan. I tidsplanen ingår bland annat: val av lämplig plats genom geoteknisk undersökning (markprover mm), bullerutredningar, ansökan om bygglov och offentlig upphandling av entreprenör innan bygget slutligen kan sätta fart.

Val av plats är viktigt
I första steget måste vi beställa skisser som underlag för att upphandla geotekniska undersökningar m.m. för att undersöka var det är möjligt att bygga. På många platser i Flen är marken väldigt sank vilket gör det svårt att bygga och innebär att kostnaderna för grundläggning kan skena iväg.

 

Har du frågor?

Frågor om ”Skateanläggningen” besvaras av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sidansvarig: Carl-Fredrik Swenson
Senast uppdaterad: 2017-07-17 10:07:50

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carl-Fredrik Swenson Enhetschef Fritid 0157 - 43 09 62
Britt-Marie Andersson Mark- och exploateringsansvarig 0157-43 03 00