Översiktsplanering

På denna sida kan du läsa mer om Flens kommuns översiktsplan, hur den arbetas med, och hur du kan göra för att påverka den.

Vad är en översiktsplanering?

Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av plan- och bygglagen och miljöbalken. Planen är inte rättsligt bindande enligt lag men väger tungt vid beslut genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn för alla berörda, exempelvis medborgare, politiker, tjänstemän, och myndigheter.

Översiktsplanen ska visa:

  • hur mark- och vattenområden ska användas
  • hur kommunen vill använda, utveckla och bevara den byggda miljön
  • hur kommunen ska tillgodose riksintressen och följa miljökvalitetsnormer
  • hur nationella och regionala mål, planer och program ska beaktas för att främja hållbar utveckling inom kommunen
  • hur det långsiktiga behovet av bostäder ska tillgodoses

En viktig del i arbetet är att bedöma planens konsekvenser utifrån olika alternativ. Översiktsplanen ska vara tydlig. Det ska vara lätt att förstå innebörden av planen och vilka konsekvenser planen får. Konsekvenserna av planen redovisas ofta i en konsekvensbeskrivning, där det ska framgå om planen kan medföra betydande miljöpåverkan.

Flens kommuns översiktsplanering

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor samt vilka områden som bör sparas för rekreation.

I planen beskrivs också vilka hänsynstagande som bör göras till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och översvämningar. Hur kommunen tänker tillgodose riksintressen ska redovisas särskilt. Planen täcker hela kommunens yta, men kan vara mer detaljerad (fördjupad) för vissa delar, till exempel en tätort.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande, som till exempel förhandsbesked, strandskydd och bygglov. Den används av kommunala tjänstemän och av handläggare hos exempelvis länsstyrelsen, men även av domstolar där ärenden överprövas. Översiktsplanen kan också användas av företag som söker områden för att utveckla eller starta sin verksamhet.

Minst en gång varje mandatperiod ska kommunfullmäktige pröva om översiktsplanen är aktuell eller om den behöver ändras. Flens kommuntäckande översiktsplan Sörmlands hjärta – med plats för alla antogs 2018.

Så arbetar Flens kommun med översiktsplaner

När kommunen arbetar med översiktsplaner ska man samråda med bland annat länsstyrelsen, regionala organ, andra myndigheter och grannkommuner. Alla översiktsplaner antas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den översiktliga fysiska planeringen men uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra planarbetet. Det praktiska arbetet utförs till största delen av tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Så kan du påverka översiktsplaner

När ett planförslag tas fram hålls ofta samrådsmöten. Dessa möten är öppna för alla. Ett förslag till översiktsplan ska ställas ut under minst två månader. Under den tiden kan alla lämna skriftliga synpunkter på förslaget. När en plan är under utställning, finns den att se bland annat på kommunens hemsida.

Översiktsplanen är enbart vägledande, det vill säga den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda. Därför kan en översiktsplan inte överklagas utifrån dess innehåll utan endast på sitt förfarande, det vill säga om kommunen inte följt plan- och bygglagens processregler.

Fördjupningar och tillägg

Översiktsplanen kan ändras inom ett begränsat geografiskt område, till exempel en tätort, och då vara mer detaljerad. Detta kallas för fördjupning av översiktsplanen. Man kan också ändra planen för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse genom ett tillägg. Detta kallas tematiskt tillägg och gäller för hela kommunen.

Kortversion av gällande översiktsplan och underlag

Gällande översiktsplan är antagen i den digitala versionen, länk finns längre ned på sidan. Här nedan finns länkar till en kortversion av Översiktsplanen och några övriga planhandlingar.

Kontaktuppgifter

23 juli 2024