Strömmen 1:1 Skebokvarn

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för handel, verksamheter och bostäder inom planområdet och ta hänsyn till värdefull kulturhistorisk miljö.

Status i planarbetet:

Granskning

Om planarbetet

Fastigheten Strömmen 1:1 som utgör hela planområdet är beläget i centrala Skebokvarn, strax söder om järnvägen och norr om riksväg 57. Fastighetsägaren avser ändra markanvändningen för att kunna bedriva handel och hantverk och bo på platsen. Eftersom avsedd användning inte medges inom gällande detaljplan behöver ett nytt planförslag arbetas fram.

Planförslaget var på samråd från 8 mars till 31 maj 2019. Detaljplanen hölls sedan tillgänglig för granskning från 1 februari till 1 mars 2020. Under perioderna har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter under samrådet och granskningen resulterade i att planförslaget justerats.

Kommunstyrelsen beslutade den 2023-11-20, § 122 att anta detaljplan för fastigheten Strömmen 1:1, Skebokvarn, Flens kommun. Protokollet anslogs 2023-11-23. Om ingen överklagar beslutet så vinner det laga kraft 2023-12-15.

Överklagandeanvisning

Beslutet om att anta detaljplanen för kvarteret Pokalen får överklagas av den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denna överklaga. Beslutet kan även överklagas på grund av att det inte tillkommit i laga ordning. Överklagandet ska vara skriftligt.

Överklagandet ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, men skickas eller lämnas till:

Flens kommun

Kommunledningsförvaltningen

642 81 Flen

Kommunledningsförvaltningen vidarebefordrar handlingen till mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet, förutsatt att överklagandet kommer in i rätt tid.

Tiden för överklagande av beslut att anta en detaljplan är tre (3) veckor från det att kommunen tillkännagett beslutet, eller justeringen av protokollet med beslutet, har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla 2023-11-23. Den som vill överklaga beslutet ska göra det senast 2023-12-15.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (PLEX/2019:19). Uppge varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder er ståndpunkt så bör du bifoga handlingarna till brevet.

Uppge namn, adress, telefonnummer och gärna din fastighetsbeteckning. Skrivelsen bör undertecknas. Om du anlitar ombud ska det framgå för vems räkning ombudet agerar och ombudets kontaktuppgifter. En fullmakt ska också bifogas.

Ansvarig planarkitekt:
David Labba
telefon: 0157-43 03 04
epost: david.labba@flen.se

Länk till protokollet

Antagandehandlingar

Kontaktuppgifter

23 juli 2024