Hoppa till huvudinnehåll

Anslagstavla

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Överförmyndarnämndens protokoll

Organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-18
Datum för anslagets uppsättande: 2022-01-18
Datum för anslagets nedtagande: 2022-02-11
Paragrafer: 1-2

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2022-01-12
Datum för anslagets uppsättande: 2022-01-12
Datum för anslagets nedtagande: 2022-02-03
Paragrafer: 1-6

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen.

Underrättelse om granskning, Mellösa-Näs 10:15

Detaljplanområde: Mellösa-Näs 10:5
Granskningsperiod: 2022-01-05 – 2022-01-26
Skriftliga synpunkter lämnas till:

Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 Flen

eller till samhallsbyggnad@flen.se

Märk yttrandet ”Granskningsyttrande för detaljplan Mellösa-Näs 10:15”

 

Överförmyndarnämndens mottagningstid

Överförmyndarnämndens mottagningstider 2022

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefonnummer: 0157-43 00 70, alternativt 0157-43 00 00 (växel)

Telefontid: måndag, onsdag och torsdag kl. 09:30-11:30, tisdag kl. 13:00-15:00

E-post: overformyndaren@flen.se

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds protokoll

Organ: Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 8 december 2021
Sammanträdesdatum: 2021-12-08
Datum för anslagets uppsättande: 2021-12-27
Datum för anslagets nedtagande: 2022-01-13
Paragrafer: 28-32

Kungörelse flyttning av fordon

Organ: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum för kungörelsens uppsättande: 2022-01-14
Datum för kungörelsens nedtagande: 2021-02-13

Länk till kungörelse: 

Kungörelse om möjlighet att inkomma med synpunkter om förslag till ny avfallsplan 2023-2032

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter, vilken ska antas av kommunfullmäktige.

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument i kommunen och ett verktyg för att långsiktigt styra avfallshanteringen i en mer miljömässigt hållbar riktning.

Samråd och utställning av förslaget är en del i förankringsarbetet och förutom samråd via mejl kommer avfallsplanen at ställas ut i Flens kommun på följande platser:

Flens kommun, Sveavägen 1, 642 81 Flen

Flens bibliotek, Drottninggatan 3, 642 37 Flen

Synpunkter på planen ska vara Sörmland Vatten tillhanda skriftligen senast 15 mars 2022. 

Via mejl: kundservice@sormlandvatten.se

Via post eller lämna fysiskt: Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm.

Länk till förslag ny avfallsplan 2023-2032

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.