Hoppa till huvudinnehåll

Anslagstavla

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens protokoll

Organ: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-19
Datum för anslagets uppsättande: 2020-11-26
Datum för anslagets nedtagande: 2020-12-17
Paragraf: 90

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2020-11-25
Datum för anslagets uppsättande: 2020-11-25
Datum för anslagets nedtagande: 2020-12-17
Paragrafer: 320-321

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Kommunstyrelsens protokoll

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-11-23
Datum för anslagets uppsättande: 2020-11-24
Datum för anslagets nedtagande: 2020-12-18
Paragrafer: 137

Länk till protokollet:

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Organ: Kommunstyrelsens personalutskott
Sammanträdesdatum: 2020-11-11
Datum för anslagets uppsättande: 2020-11-17
Datum för anslagets nedtagande: 2020-12-10
Paragrafer: 3

Kommunstyrelsens säkerhetsutskotts protokoll

Organ: Kommunstyrelsens säkerhetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-11-11
Datum för anslagets uppsättande: 2020-11-16
Datum för anslagets nedtagande: 2020-12-11
Paragrafer: 3

Socialnämndens extra socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens extra socialutskott
Sammanträdesdatum: 2020-11-12
Datum för anslagets uppsättande: 2020-11-13
Datum för anslagets nedtagande: 2020-12-03
Paragrafer: 314-319

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-11-09
Datum för anslagets uppsättande: 2020-11-13
Datum för anslagets nedtagande: 2020-12-09
Paragrafer: 105-121

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-03
Datum för anslagets uppsättande: 2020-11-11
Datum för anslagets nedtagande: 2020-12-02
Paragrafer: 121-137

Socialnämndens protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-04
Datum för anslagets uppsättande: 2020-11-11
Datum för anslagets nedtagande: 2020-12-02
Paragrafer: 95-107

Socialnämndens socialutskotts protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2020-11-03
Datum för anslagets uppsättande: 2020-11-11
Datum för anslagets nedtagande: 2020-12-03
Paragrafer: 298-313

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens protokoll

Organ: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-05
Datum för anslagets uppsättande: 2020-11-12
Datum för anslagets nedtagande: 2020-12-04
Paragrafer: 82-89

Överförmyndarnämndens protokoll

Organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-10
Datum för anslagets uppsättande: 2020-11-10
Datum för anslagets nedtagande: 2020-12-04
Paragrafer: 49-52

Kommunfullmäktiges protokoll

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-10-22
Datum för anslagets uppsättande: 2020-10-30
Datum för anslagets nedtagande: 2020-11-26
Paragrafer: 98-115
Kommunal författning: § 99 Antagande av hållbarhetsprogram för Flens kommun år 2030, § 100 Antagande av bolagsordning för Goldcup 25704 AB under namnändring ”Gårdsjöstrand AB”, § 101 Revidering av renhållningsordning för Flens kommun – föreskrifter för avfallshantering, § 102 Antagande av taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i Flens kommun, § 103 Antagande av taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Flens kommun, § 104 Antagande av ABVA – Allmänna bestämmelser för användande av Flens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare, § 105 Antagande av säkerhetspolicy för Flens kommun, § 107 Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Flens kommun – hantering av nämndinitiativ, § 115 Strategisk plan 2021-2023 med budget 2021.

Överförmyndarnämndens mottagningstid

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefonnummer: 0157-43 00 70, alternativt 0157-43 00 00 (växel)

Telefontid: måndag, onsdag, torsdag 09:30-11:30, tisdag 13:00-15:00

E-post: overformyndaren@flen. se

Mer information finns på: Överförmyndarförvaltningen

Kungörelse flyttning av fordon

Organ: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum för kungörelsens uppsättande: 2020-11-11
Datum för kungörelsens nedtagande: 2020-12-10

Länk till kungörelse:

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.