Hoppa till huvudinnehåll

Anslagstavla

Det här är Flens kommuns officiella anslagstavla. Här finner ni anslagsbevis, kallelser och kungörelser.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-27
Datum för anslagets uppsättande: 2020-04-02
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-27
Paragrafer: 37-47

Socialnämndens socialutskott protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2020-04-01
Datum för anslagets uppsättande: 2020-04-01
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-23
Paragrafer: 65

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Kommunfullmäktiges protokoll

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-03-26
Datum för anslagets uppsättande: 2020-04-01
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-26
Paragrafer: 16-40
Kommunal författning: § 16 Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor (LSO) samt tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE),
§ 17 Taxa för räddningstjänstens servicearbeten och uthyrning,
§ 18 Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd,
§ 19 Avgifter inom fritidsverksamhet och lokalhyror för Flens kommun.

Kommunfullmäktiges protokoll

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-03-26
Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-27
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-21
Paragrafer: 14-15
Kommunal författning: § 14: Renhållningstaxa för Flens kommun, Taxa för Flens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, Taxa för grävning och återställande av Flens kommuns mark, Taxa för plan- och bygglov inklusive mät- och karttaxa, Taxa för räddningstjänstens servicearbeten och uthyrning, Taxa för sotning och brandskyddskontroll, Taxa för tillsyn av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt handel med vissa receptfria läkemedel, Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter, Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), Taxa enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor, Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens och strålskyddslagens tillämpningsområde, Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd, Ägardirektiv för Flen Vatten och Avfall AB, Ägardirektiv för Flens kommunfastigheter AB, Ägardirektiv för Flens bostads AB och Ägardirektiv för framtidsbruket AB.

§ 15: Reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Flens kommun, Revisionsreglemente för Flens kommun, Reglemente för krisledningsnämnden i Flens kommun och Reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner.

Socialnämndens extra socialutskott protokoll

Organ: Socialnämndens extra socialutskott
Sammanträdesdatum: 2020-03-24
Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-24
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-15
Paragrafer: 65

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Gemensamma patientnämndens protokoll

Organ: Gemensamma patientnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-02-28
Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-23
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-19
Paragrafer: 1-4

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds protokoll

Organ: Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Sammanträdesdatum: 2020-03-05 – 2020-03-06
Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-18
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-11
Paragrafer: 1-6

Socialnämndens socialutskott protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2020-03-11
Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-18
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-09
Paragrafer: 48-64

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Överförmyndarnämndens protokoll

Organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-13
Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-18
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-11
Paragrafer: 9-15

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens protokoll

Organ: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-12
Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-18
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-10
Paragrafer: 24-31

Överförmyndarnämndens protokoll

Organ: Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-13
Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-16
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-09
Paragrafer: 6-8

Socialnämndens protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-04
Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-12
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-03
Paragrafer: 16-27

Länk till protokollet: 

Kommunstyrelsens protokoll

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-03-09
Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-12
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-06
Paragrafer: 22-37

Länk till protokollet: 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll

Organ: Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum: 2020-03-11
Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-11
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-06
Paragrafer: 1-3

Socialnämndens socialutskott protokoll

Organ: Socialnämndens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2020-03-11
Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-11
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-02
Paragrafer: 46-47

Protokollet återfinns hos socialförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-04
Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-10
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-03
Paragrafer: 36

Kommunstyrelsens protokoll

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-03-09
Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-09
Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-03
Paragrafer: 21

Länk till protokollet:

Socialnämndens protokoll

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-04
Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-05
Datum för anslagets nedtagande: 2020-03-26
Paragrafer: 14-15

Länk till protokollet:

Överförmyndarnämndens mottagningstid

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefonnummer: 0157-43 00 70, alternativt 0157-43 00 00 (växel)

Telefontid: måndag-torsdag 09:30-11:30

E-post: overformyndaren@flen. se

Mer information finns på: Överförmyndarförvaltningen

 • Överklaga beslut

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär). Läs mer här.

 • Vad är vad?

  Anslag

  publiceras till exempel justerade protokoll, information om mottagnings- och telefontider för överförmyndaren etc.

  Kallelser

  Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar.

  Kungörelse

  En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Du kan sortera på typ av anslag genom att klicka på de färgade knapparna nedan.