Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Trafikföreskrifter - lite allmän information

Trafikregler och föreskrifter är viktiga att följa när vi är ute i trafiken. Dessa regler bestäms av trafiklagstiftningen och trafikförordningen. Tillsammans med vägmärken ger de vägledning om hur vi bör agera för att säkerställa en trygg och effektiv trafik.

en samling bilar i en centralort

 

Vissa regler är fastställda i trafikförordningen även om de inte alltid markerats med vägmärken. Till exempel är det alltid förbjudet att parkera inom 10 meter från en korsning, även om det inte syns på några vägmärken. Denna regel är fastställd i trafikförordningen för att säkerställa smidig och säker trafik runt korsningar.

En annan situation är parkering på gräs eller naturmark. Även om det kanske inte finns vägmärken som specificerar detta förbud, är det ändå reglerat i trafikförordningen att det är förbjudet att parkera på sådana platser. Här illustreras vikten av att känna till och följa trafiklagstiftningen även om det inte alltid finns tydlig utmärkning.

Vägmärken används främst för att kommunicera särskilda förbud eller påbud som kan avvika från det som redan regleras i lagstiftningen. Genom att kombinera vägmärken och föreskrifter kan man skapa en mer detaljerad och specifik vägledning för trafikanterna. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på både vägmärken och de övergripande trafikreglerna för att säkerställa en säker och laglig färd på vägarna.

Parkeringsregler

För att framkomligheten för alla olika trafikslag ska vara god på våra gator, broar och vägar behöver trafikreglerna respekteras, efterlevas och bevakas.

Den kommunala parkeringsövervakningen ska i första hand ske i närhet av skolor, förskolor, vårdinrättningar eller vid andra viktiga samhällsfunktioner i Flens kommun.

Generella regler inom tättbebyggt område

I trafikförordningen finns generella bestämmelser för hur du får parkera inom tättbebyggt- och planlagt område. På gata, för vilken Flens kommun är väghållare, får du parkera i högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag, om inget annat har föreskrivits och märkts ut. Parkering i terräng som är reglerad till allmän platsmark är förbjuden. Dessa bestämmelser anges inte genom vägmärken utan är fordonsägarens ansvar att känna till.

Lokal trafikföreskrift kan exempelvis gälla en viss gata, vägavsnitt, parkering eller vändplats där behovet av en mer specifik reglering finns. Föreskrifterna beslutas av Flens kommun. För att ta reda mer om vilka parkeringsregler och lokala trafikföreskrifter som gäller för dig där du befinner dig kan du ta dig in på transportstyrelsens webbplats. Där går det att hitta alla gällande föreskrifter inom Flens kommun.

Lokala föreskrifter Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning får du om du har stannat eller parkerat mot de bestämmelser som gäller på kommunens gator (allmän plats). Om du har fått en parkeringsanmärkning du anser vara felaktig så hittar du information här:

Parkeringsanmärkning Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om själva betalningen så vänder du dig till Transportstyrelsen, 0771-141516.

Parkeringsanmärkning Transportsyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollavgift

En kontrollavgift får du om du har stannat eller parkerat mot de bestämmelser som gäller på tomtmark. Det är upp till varje fastighetsägare att beslut om vad som gäller inom deras tomtmark.

Med tomtmark avses utomhusparkeringar, p-hus eller garage som inte räknas som allmän plats. Om du har fått en kontrollavgift på tomtmark och om du anser att avgiften är felaktig, ska du överklaga hos förvaltaren. Den informationen finns nederst på din kontrollavgiftsblankett.

Frågor om kontrollavgift på kommunens bolags mark hänvisas till Avarn Security:

Kontakta Avarn Security Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Taggar:

trafikregler
trafikföreskrifter

Sidan uppdaterad: 2023-12-12

Hittade du rätt information?