Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Trafik

I Sverige gäller trafiklagstiftning samt lokala bestämmelser och trafikföreskrifter. Dessa beskriver vilka trafikregler som gäller för gatu- och vägnätet inom kommunen.

 bilar i central tätort

I Flens kommun gäller att högsta tilllåtna hastighet på huvuddelen av vägnätet inom tättbebyggt område är 40km/h. Vid skolor, förskolor och vissa bussangöringar är det 30km/h.

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus under högst en 1 minut, med vissa undantag. Det beskrivs i Flens "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa".

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus under högst en (1) minut.

Detta gäller inte
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö
2. om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid järnvägsövergång med bommar.

Parkeringsskiva (eller motsvarande) ska användas på tidsbegränsade parkeringsplatser i Flens kommun. Skyltar visar var du måste använda p-skiva. Den finns att hämta i receptionen i stadshuset på Sveavägen 1 Flen. Att parkera sin bil är helt kostnadsfritt på kommunens allmäna parkeringar.

Det är möjligt att ta hjälp av kommunen med att flytta felparkerade eller dumpade fordon från privat fastighet, detta kallas för hemställan fordonsflytt. Kostnaden för flyttning av fordon debiteras markägaren/beställaren. Innan hemställan till kommunen kan göras måste fastighetsägaren själv uppmana fordonsägaren att flytta fordonet. Detta kan till exempel göras genom att skicka ett rekommenderat brev. I blanketten om hemställan ska det tydligt framgå vilka åtgärder som gjorts för att få ägaren att flytta sitt fordon samt när dessa åtgärder gjordes.

I kommunen finns parkeringsvakter som kontrollerar att parkeringsregler följs. Just nu sköter Avarn Security övervakningen på Flens kommuns parkeringar. Har du parkerat fel eller längre än tillåten tid utgår felparkeringsavgift.

Privata ägare kan ha andra parkeringsvakter. Kommunen har ingen möjlighet att svara på frågor om privata parkeringar.

Ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer kan sökas hos kommunen där du är folkbokförd. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Tillståndet gäller i hela landet och inom hela ESS (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet).

Tillstånd kan utfärdas till rörelsehindrad med varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Bedömningen grundas på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. För att få parkeringstillstånd som passagerare krävs att behovet av hjälp är av sådan art att man inte klarar av att invänta föraren vid en målpunkt.

Information om giltighet och användning finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida.

Bedömning och beviljande

Bedömning av parkeringstillståndsansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå. Beslutet tas av den nämnd som ansvarar för trafikfrågor. Ansökan om förnyat parkeringstillstånd innebär inte automatiskt att parkeringstillståndet beviljas.

Det är möjligt att söka bidrag för byggande, skötsel och underhåll av enskilda vägar. Det finns olika typer av bidrag hos Trafikverket och kommunen.

Hos kommunen går det att söka bidrag för enskilda vägar som inte har statligt bidrag från Trafikverket. I vissa fall finns också bidrag för nybyggnad och iståndsättning.

Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om de statliga bidragen för enskilda vägar.

Kontaktuppgifter

  • Kontakt

    Telefonnummer:
    0157 - 43 00 00

    Besöksadress:
    Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

Trafik
Parkering
Tomgångskörning

Sidan uppdaterad: 2023-12-29

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

Bild på en upplyst skylt där det står "FLEN"

Resor

Flens kommun har ett centralt läge i Mälardalen med enbart 1 timmes färd till Stockholm och goda möjligheter till att ta sig fram inom kommunen.

Bil

Tåg

Buss

Resa

pendlarparkering

pendling

bild på flagga

Hyr flaggplats

För dig som företagare, kan du nu hyra in dig på en flaggplats vid Öja industriområde.

Näringsliv

flaggor

datakablar

Bredband och fiber

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Bredband

Fiber