Hoppa till huvudinnehåll

Kultur

Flens kommun har ett aktivt och rikt kultur- och föreningsliv. Efter pandemin som inneburit ett avbrott för sammankomster och evenemang återhämtar sig nu branschen och publiken och deltagarna återvänder.

Konst och kulturområdet skapar mening, bidrar till sammanhållning, bildning och till meningsfull fritid. Arbetstillfällen skapas och besöksnäringen gynnas. Förmågan och möjligheten att uttrycka sig på olika sätt är en viktig beståndsdel av demokratin.

Flens kommun stödjer och bidrar till utvecklingen på olika sätt. Föreningar kan söka bidrag, enligt ett politiskt antaget bidragsreglemente. Inom barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen bidrar verksamheter som Kulturenheten, Kulturskolan, biblioteken och fritidsgårdarna till att kulturhändelser för- och tillsammans med barn, unga och vuxna skapas. Politiskt antagna planer styr respektive verksamhet.

Register över kommunens föreningar

Kulturplan

I slutet av mars 2022 antogs den reviderade upplagan av Flens kulturplan, av kommunfullmäktige. Kulturplanen berör alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag vilka även ska rapportera effekter av genomförda aktiviteter och samarbeten.

Ansvarig nämnd är Barn-, utbildnings- och kulturnämnden. Huvuduppdraget att samordna arbetet och verkställa planen har Kulturenheten. Kulturplanen kompletteras med årliga verksamhetsplaner. Ansvaret för planens uppföljning ligger hos Kommunstyrelsen.

Den nya planen utgår från tidigare plan men med några ändringar och tillägg. Konstuppdraget har lagts till som ett eget inriktningsområde. Dialog och samverkan har ändrats från en inriktning till att genomsyra hela planen som metod.

Barn och ungas möjligheter att vara delaktiga i- och påverka kulturen inriktning är fortsatt ett prioriterat område. Hållbarhetsfaktorer har lagts till och de nationella minoriteternas rättigheter har stärkts.

Nya grannar

Kulturenhetens nya adress med lokaler intill Prins Wilhelmgymnasiet har även gett oss fler nya grannar; KomTek och Fryshuset som huserar på samma plan.

Hyr lokal och mötesplats

I Flens kommun finns ett brett utbud av olika typer av lokaler som du som privatperson kan hyra för evenemang, möten eller andra sammankomster.

Se kommunens lokaler här
Se övriga lokaler här

Uppföljning av ungkulturenkät 2021

Ungkulturenkät Sörmland 2021 riktade sig till 16–26 åringar boende i Södermanlands län och genomfördes 1–15 november 2021. Syftet med enkäten som i stora drag är en uppföljning av 2014 års enkät var primärt att fånga upp vilka kulturaktiviteter som målgruppen ägnar sig åt på fritiden, vad de tycker om kulturen samt identifiera eventuella nya ”unga kulturyttringar”.

Kontakt

Kulturenheten
Götgatan 6
642 37 Flen
E-post: kultur@edu.flen.se

Sociala medier
Facebook
Instagram

Medarbetare
Enhetschef
Inger Zetterström Karlsson
0157-43 02 21

Konstutvecklare
Lina Karjel
0157-43 09 74

Kulturassistent
Josefin Johansson
0157-43 02 25

Sidansvarig: Inger Zetterström Karlsson
Senast uppdaterad: 2023-01-31 14:37:11

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Inger Zetterström Karlsson

Enhetschef kultur

0157 – 43 02 21