Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Hälsa & säkerhet

Här hittar du information om hälsoviktig information om miljön omkring dig samt hälsoskyddstillsyn av olika verksamheter, en tillsyn som syftar till att undvika skador på människors hälsa.

Hälsoskyddstillsynen är reglerad i miljöbalken

Olägenhet betyder störningar som kan vara skadliga för människors hälsa – som inte är av liten omfattning eller tillfälliga. Olägenheter förknippas ofta med en dålig inomhusmiljö där det kan handla om dålig ventilation, fuktskador, mögel, buller, lukt, radon etc. Det kan också röra sig om störningar från husdjur, eldning och dålig avfallshantering. Har du en dålig inomhusmiljö på din arbetsplats så ska du vända dig till din chef och/eller skyddsombud eftersom inomhusmiljö som rör din arbetsplats regleras enligt Arbetsmiljölagen.

Vill du starta en verksamhet som innefattar någon form av bassängbad som allmänheten har tillträde till? Då ska du anmäla verksamheten till kommunens miljöavdelning. Exempel på verksamhet som berörs är:

 • simbassäng
 • badtunnor
 • SPA
 • vattenrutschkanor
 • pooler
 • dammar
 • tankar
 • kar
 • bubbelpool
 • babysim.

Anmälan

Anmälan gör du enklast i kommunens e-tjänst minst 6 veckor innan verksamheten ska påbörjas.

Kompletterande uppgifter och separat ärendehandläggning behövs ibland om anläggningen har enskilt avlopp, infiltrationsanläggning, mi­nireningsverk eller någon annan teknisk lösning. Vissa uppgifter om köldmedier ska också lämnas av verksamhetsutövaren.Om bygg- och miljöavdelningen inte anser att en anmälan uppfyller kraven på en anmälan kan myndigheten begära komplettering.

Egenkontroll

I förordning om verksamhetsutövares egenkontroll, samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad kan du utläsa vad egenkontrollen för bassängbad ska innehålla. Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter samt att miljön skyddas.

För alla verksamheter gäller att tillsynsmyndigheten kan förelägga om åtgärder om en verksamhet medför risk för människors hälsa eller miljön. Du ska på begäran från tillsynsmyndigheten kunna visa upp en dokumenterad egenkontroll, samt att den ska finnas tillgänglig vid tillsyn.

I egenkontrollen ska det ingå rutiner för att kontrollera att vattenkvaliteten uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på god vattenkvalitet.När det uppstår avvikelser i vattenkvaliteten som kan innebära en olägenhet för människors hälsa, ska du informera tillsynsmyndigheten. Du bör omedelbart undersöka orsaken och vidta lämpliga åtgärder. Det kan finnas situationer när bassängen behöver stängas helt tills åtgärder genomförts. Även vidtagna åtgärder ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.

Avgifter

Alla avgifter betalas av verksamhetsutövaren enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.En avgift tas ut för anmälan.Tillsyn kommer att utföras av Bygg- och miljöavdelningen, hur många timmar det rör sig om beror på verksamhetens storlek och omfattning.

Om en verksamhet startas utan anmälan kommer beslut om miljösanktionsavgift att fattas. Denna avgift tillfaller staten.

Att vara fastighetsägare innebär ett stort ansvar. Samma ansvar gäller för alla former av fastighetsägare: privata, kommunala och bostadsrättsföreningar. Du som fastighetsägare har en skyldighet att kontrollera att fastigheten fungerar som den ska och att den inte innebär några risker för miljön eller de boendes hälsa. Med hänvisning till miljöbalken är det miljöavdelningen som har i uppdrag att utföra tillsyn på de bostadsfastigheter i Flens kommun. Under tillsynen kontrolleras att miljöbalken följs och att det finns en fungerande egenkontroll.

Tecken på att ventilationen inte fungerar som den ska:

 • Fukt skapas på insidan av fönster.
 • Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter dusch.
 • Dålig lukt kommer in genom dina frånluftsventiler i badrum eller kök.
 • Ventilen suger inte tag i en pappersbit som du håller upp.

Så här kan du förbättra luften i din bostad:

 • Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras.
 • Bor du i hus med självdragsventilation utan friskluftsventiler bör tilluftventiler installeras.
 • Rengör ventiler i badrum och kök regelbundet.
 • Vädra effektivt genom korsdrag korta stunder.
 • Håll köksfönstren stängda när du lagar mat så att dina grannar inte störs av matos.
 • Installera inte köksfläkt utan att tala med fastighetsägaren eftersom detta kan försämra grannarnas ventilation.

När det uppstår problem med din ventilation

Kontakta fastighetsägaren som ansvarar för din inomhusmiljö. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse. Dessa ska även kontrollera ventilerna inom bestämda intervaller. Får du ingen hjälp vänder du dig till bygg- och miljöavdelningen som kan kräva utredning och eventuell åtgärd. Du som äger en villa kontaktar ett konsultföretag för råd.

Om du planerar att starta en verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling och där det finns risk för blodsmitta, måste du i förväg anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden.

Vilken typ av hygienisk verksamhet omfattas av anmälningskravet?

Anmälan av hygienisk verksamhet ska göras minst sex veckor innan du startar eller arrangerar en verksamhet med fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument. Även solarier ska anmälas enligt strålskyddslagen.

När man blir piercad eller tatuerad, eller får akupunktur, punkteras kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor. Det innebär alltid en hälsorisk och därför är det mycket viktigt att ha goda rutiner när det gäller hygien.

Egenkontroll

Alla verksamheter med hygienkrav ska bedriva egenkontroll. Den kan till exempel handla om ansvarsfördelning, städrutiner, avfallshantering, kontroll av utrustning och listning av de kemiska produkter som används i verksamheten. Egenkontrollen ska dokumenteras och finnas tillgänglig i lokalen.

Socialstyrelsen har givit ut allmänna råd och en handbok för hygieniska verksamheter.

Krav på hygien i lokaler

När du väljer lokal bör du tänka på att lokalen är så stor att rena ytor kan skiljas från smutsiga ytor. Det måste finnas en plats för hantering av smutsiga instrument, och en annan plats för desinficerade och sterila instrument. I behandlingslokalen ska det finnas ett tvättställ för handhygien (utöver handtvättstället på toaletten). Vid fotvård bör det också finnas en utslagsvask för fotkarsvatten i behandlingsutrymmet eller i direkt anslutning. Utrymme för städutrustning samt utslagsvask med kallt och varmt vatten är något som också ska planeras in från början.

Hygien

Använd personalkläder som är lätta att tvätta och som inte används för privat bruk. Kortärmat underlättar rengöring av händer och underarmar. Använd inte ringar, armband och armbandsklocka när du arbetar. Tvätta händerna noggrant före och efter varje behandling. Använd flytande tvål och pappershanddukar. Desinficera händerna och låt dem lufttorka innan du tar på engångshandskar. Desinficera alltid den hud som ska penetreras. Det gör du enklast med en tvättkompress med desinfektionsmedel.

Ventilation & luft

För att minska infektionsrisken är det viktigt att ventilationen ger tillräcklig luftväxling och att temperaturen är bra. Uteluftsflödet får inte vara mindre än 7 liter/sekund för varje person som beräknas vistas i lokalen samtidigt. Rökning i lokaler där allmänheten har tillträde är inte tillåten, och husdjur får heller inte vistas i lokalen.

Hantering av stickande & skärande avfall

Skärande eller stickande avfall (exempelvis nålar och skalpeller) är riskavfall som ska tas omhand av företag med särskilt tillstånd för transport av farligt avfall. Antingen kan ett avtal slutas med ett företag som erbjuder hämtning av denna typ av avfall, eller så kan ni själva kontakta länsstyrelsen för att bli godkänd som egen transportör av avfallet. Det är viktigt att avfallet packas i ett godkänt emballage. Det innebär att avfallet ska läggas i en behållare av ett material som hindrar genomträngning, exempelvis hårdplast eller plåtburk med tättslutande lock.

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer.

Radondöttrarna fastnar på damm och små partiklar som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Där kan de på sikt orsaka lungcancer. Denna form av lungcancer drabbar cirka 500 personer i Sverige varje år. Referensvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är halten över 200 Bq/m3 bedöms den utgöra en olägenhet för människors hälsa. Radon i bostäder kan komma ifrån marken under och runt om huset, från byggnadsmaterial eller det vatten som används i hushållet. Marken är den vanligaste radonkällan, den luft som finns i jorden har alltid en hög radonhalt. Radonhaltig jordluft kan sugas in i ditt hus när lufttrycket är lägre inomhus än utomhus. Särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund är otät.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att radonhalten hålls så låg som det är rimligt och möjligt, det är enligt strålskyddslagen. I bostadsrättsföreningar så är det bostadsrättsföreningens styrelse som har ansvaret för att radonhalten mäts och åtgärder vidtas om mätningen visar höga halter. Bygg- och miljöavdelningen bedriver miljö- och hälsoskyddstillsyn och kontrollerar radonhalten i skolor, förskolor och flerbostadshus.

För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta. Mätning ska göras om det gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen, eller om det har gjorts förändringar i byggnaden som kan påverka radonhalten.

Om du vill starta en fristående förskola eller skola behöver du anmäla verksamheten till kommunen senast 6 veckor före dess start.

Egenkontroll för skola & förskola

I förordning om verksamhetsutövares egenkontroll kan man utläsa vad egenkontrollen för skolor och förskolor ska innehålla. Syftet med egenkontrollen är att arbeta förebyggande
för att kunna skapa förutsättningar för en sund vistelsemiljö på skolor och förskolor.

För alla verksamheter gäller att tillsynsmyndigheten kan förelägga om åtgärder om en verksamhet medför risk för människors hälsa eller miljön. Du ska på begäran från tillsynsmyndigheten kunna visa upp en dokumenterad egenkontroll, samt att den ska finnas tillgänglig vid tillsyn.

Förslag på utformning av egenkontroll

 • Ansvarsfördelning
 • Gällande lagstiftning samt utbildning av personal
 • Riskbedömning av verksamheten
 • Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad
 • Kontroll av inredning och utrustning, underhåll och reparationer
 • Ventilation
 • Hantering av avfall och kemikalier
 • Rapportering av avvikelser till tillsynsmyndigheten och andra myndigheter
 • Städning, smittskydd och hygien samt klagomålshantering

Avgift

Alla avgifter betalas av verksamhetsutövaren enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. En avgift tas ut för anmälan.

Tillsyn kommer att utföras av bygg- och miljöavdelningen, hur många timmar det rör sig om beror på verksamhetens storlek och omfattning.

Om en verksamhet startas utan anmälan kommer beslut om miljösanktionsavgift att fattas. Denna avgift tillfaller staten.

Badvattenkvalité

Kommunen ansvarar för kontroll av badvattnet på de kommunala badplatserna, vilket sker under badsäsongen under sommarens månader.

Att bada i vatten med höga halter av bakterier eller alger kan innebära vissa hälsorisker. Om vattnet innehåller tarmbakterier kan man råka ut för maginfektioner om man skulle råka svälja badvatten. Alger i stor mängd (algblomning) kan avge giftiga ämnen och vålla olika slags sjukdomar och besvär.

Badvattenkvaliteten kontrolleras regelbundet vid kommunala bad och andra större badplatser. Det finns EU-direktiv som anger hur denna övervakning ska gå till. I Flens kommun tas det under badsäsongen badvattenprover i 8 sjöar varav 3 är EU-bad. EU-bad är badplatser där man räknar med att det kan finnas över 200 badande per dag under högsäsong.

De 3 EU-baden är:

Hosjöbadet, Malmköping
Sparreholmsbadet, Sparreholm
Orrestaöbadet, Flen

Utöver dessa tas badvattenprover i:

Yngarebadet, Bettna
Tallbadet, Hälleforsnäs
Mellösabadet, Mellösa
Skebokvarnsbadet, Skebokvarn
Vadsbrobadet, Vadsbro

Vattnet bedöms vid varje provtagningstillfälle som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt för bad. Tjänligt innebär att vattenkvaliteten är bra. Tjänligt med anmärkning innebär att halten av bakterier är förhöjda, men att det fortfarande går att bada i vattnet. Otjänligt innebär att bakteriehalterna är så höga att det inte är lämpligt att bada i vattnet med tanke på risken att man får i sig vatten. Om badvattnet bedöms vara otjänligt för bad görs en ny provtagning och utredning om orsaken. Är badvattnet dåligt informerar kommunen allmänheten om det och avråder från bad.

Algblomning

Under perioder med lugnt väder och hög temperatur, särskilt under högsommar och höst, kan plankton samlas i sjöar och vattendrag. Tecken på algblomning är att vattnet färgas i olika nyanser av blågrönt eller brunt. Vattnet kan bli grynigt eller strimmigt och kan bli nästan ogenomskinligt, täckt av en hinna.

En del arter av växtplankton är giftiga. Om du ser tydliga tecken på algblomning, tänk då på följande:

 • Undvik att bada i vatten med algblomning
 • Drick inte algblommande vatten. Att koka vattnet förstör inte gifterna
 • Låt inte barn och djur få i sig algblommande vatten, det kan utgöra en hälsofara

Lägesbild i kommunen

I Flens kommun är vägtrafikens och industriers påverkan på luftkvaliteten begränsad, och risken för att någon av miljökvalitetsnormerna ska överskridas till följd av sådana luftutsläpp betraktas som mycket liten.

Det som har mest negativ påverkan på utomhusluften är istället dåligt fungerande fastbränsleeldning (vedeldning) i tätbebyggda områden. Brister i eldstäder, bränsle och/eller eldningsteknik kan utsätta närboende för olägenhet av vedeldningsröken. Riskerna för olägenhet minskar betydligt om eldning kan ske med torr och ren ved i miljögodkänd panna och med ansluten ackumulatortank. Då finns förutsättningar för mer fullständig förbränning av bränslet och därmed mindre irriterande röklukt och luftföroreningar.

Rök från bristfällig vedeldning innehåller bland annat höga halter partiklar (såsom sot och askämnen), flyktiga organiska kolväten (VOC) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Sådana ämnen kan vara cancerframkallande och förorsaka problem i andningsvägar och hjärt- och kärlsystem. Människor med luftvägsproblem, till exempel astmatiker, barn och äldre människor är särskilt känsliga för vedeldningsrök.

De senaste 10-20 åren har många olämpliga vedpannor och kombipannor ersatts med miljögodkända vedpannor, pelletspannor, bergvärme eller fjärrvärme. Fortfarande finns det dock kvar en del äldre eldstäder som kan förorsaka problem för närboende.

Luftmätningar

Flens kommun är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund, som verkar för en bra luftmiljö i östra Sverige genom att bland annat undersöka spridningen av luftföroreningar och hur de påverkar hälsa och miljö. Mätningar genomförs för att kontrollera att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft inte överskrids.

Du kan hitta kartor och mätdata hos www.slb.nu Länk till annan webbplats.

Om du har en egen brunn är det lämpligt att ta ett vattenprov för att ta reda på vattnets kvalitet.
Om det skulle visa sig att du har dåligt dricksvatten är det ditt eget ansvar att åtgärda det. Det finns särskilda laboratorier som analyserar ditt vatten.

Större vattentäkter och enskilda brunnar hos livsmedelsföretag

Bygg- och miljöavdelningen utövar tillsyn över större vattenverk och enskilda brunnar hos livsmedelsföretag. Dessa räknas som livsmedelsanläggningar och ska anmälas för registrering hos Bygg- och miljöavdelningen:

 • Vattentäkter som tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.
 • Alla enskilda dricksvattenbrunnar som förser livsmedelsföretag med vatten (såsom caféer, restauranger, campingar, gästhamnar, servicehem, friluftsanläggningar).

Om man hanterar vatten enligt ovanstående punkter ska man följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

Kontaktuppgifter

Taggar:

Hälsoskydd

Sidan uppdaterad: 2024-07-16

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bilden visar en polis vid en polisbil

Kommunpolis

​​Här hittar du mer information om kommunpoliserna i Flens kommun, deras öppettider och hur de kan hjälpa dig som kommuninvånare.

Polis

Kommunpolis

Öppettider poliskontoret

bild på brandbil

Räddningstjänst

Här hittar du information om räddningstjänstens arbete, deras utbildningar och vad som krävs för att bli deltidsbrandman i Flens kommun.

Räddningstjänst

Brandman

Heta arbeten

HLR-utbildning

bilden visar ett hänglås

Hem- och krisberedskap

Här hittar du information om hur du själv kan förbereda din hemberedskap inför en kris eller samhällsstörning, och vilket ansvar kommunen har.

Krisberedskap

Förbered dig för kris

Situationen i Ukraina