Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Vatten & avlopp

Här hittar du information om Flens kommuns vatten- och avloppsssystem, avgifter och PFAS-halter. Du hittar även genvägar till de e-tjänster som är kopplade till ämnet.

Ett dricksglas överfylls av en stråle vatten där glaset står på en yta av vatten.

Vatten och avlopp i Flens kommun

Sörmland Vatten och Avfall AB har i uppdrag från ägarkommunerna Flen, Katrineholm och Vingåker att ombesörja kommunernas ansvar inom allmän VA-försörjning och hantering av kommunalt avfall.

Hos kommunen anmäler eller ansöker du exempelvis om:

 • Utförandeintyg för avlopp och avloppsanläggning
 • Registrering av dricksvattenanläggning
 • Sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör

Detta sker genom att använda vår e-tjänst, som du hittar längst upp på sidan.

I de fall hushåll inte är anslutna till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp, kallas det för enskild anläggning.

Att hantera och sköta om en egenborrad vattenbrunn

Många som bor på landet är inte anslutna till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Det kallas för enskilda avloppsanläggningar. Avloppsvatten från hushåll innehåller stora mängder näringsämnen, organiska föroreningar och bakterier. För att hindra att föroreningarna kommer ut i sjöar och vattendrag måste avloppsvattnet renas. Du kontaktar kommunens bygg- och miljöavdelning innan du ändrar eller installerar ett nytt enskilt avlopp, detta beror på att du oftast måste ansöka om tillstånd för åtgärden.

Du kan också kontakta Bygg- och miljöavdelningen om du har frågor angående ditt brunnsvatten.

Ansök om tillstånd

En liten avloppsanläggning innebär en stor investering och ett stort ansvar. Du som släpper ut avloppsvatten är skyldig att ha en godkänd avloppsrening. Det är också du som är ansvarig för att söka tillstånd för din anläggning.

För att få inrätta en avloppsanläggning måste du först ansöka om tillstånd. Om du redan har en anläggning och ska göra förbättringar på den är du skyldig att göra en anmälan. Blankett för ansökan om tillstånd hittas finns som e-tjänst och hittas ovan. Anmälan och ansökan ska göras senast sex veckor innan anläggningen ska byggas.

I broschyren ”Enskilt avlopp” kan du läsa mer om vad en ansökan ska innehålla och övriga krav som ställs beroende på hur du vill utforma din anläggning. Broschyren finns i pdf-format nedan. Det är viktigt att ansökan/anmälan innehåller informationen enligt denna broschyr då handläggningstiden på 6 veckor börjar gälla från det att ansökan/anmälan är komplett.

I samband med att du anordnar en avloppsanläggning kan du ansöka om ROT-avdrag hos Skatteverket.

Avgifter för ansökan och anmälan

Bygg- och miljöavdelningen handlägger din ansökan eller anmälan och tar ut en avgift för handläggning. Beroende på vad för slags avloppsanordning du har tänkt dig tar det olika lång tid att handlägga. Avgiften är beslutad av Kommunfullmäktige.

Har du ordnat en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är 3000 kr för anmälningspliktig anläggning, eller om du utan tillstånd anslutit en vattentoalett till befintlig anläggning utan tidigare vattentoalett. För tillståndspliktig anläggning är avgiften 5000 kr. Har du ordnat en avloppsanläggning utan tillstånd måste du visa att anläggningen har den utformning och funktion som krävts om du sökt tillstånd innan den byggts. Om du inte kan visa att avloppsanläggningen uppfyller kraven kan du bli tvungen att bygga en ny anläggning eller flytta den befintliga.

Avlopp

Kommunens reningsverk ansvarar för att behandla avloppsvatten som transporteras genom ledningsnätet. De fem reningsverken i kommunen genomgår en reningprocess innan avloppsvattnet återförs till någon av de naturliga mottagarna. En utmaning för reningsverken är att de måste hantera betydligt större vattenmängder än de som normalt levereras av vattenverken. Detta beror på att dagvatten är integrerat i avloppssystemet. Vid regn ökar flödena av vatten till reningsverken, vilket i sin tur orsakar störningar och påverkar deras effektivitet.

Dricksvatten

I Flens kommun är det Sörmland Vatten och Avfall AB som har ansvaret för drift av de kommunala vattenverken. Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag som gemensamt ägs av Flen, Katrineholm och Vingåkers kommuner. Det genomförs regelbundet vattenprover, kallat egenkontroll, och eventuella brister åtgärdas när de upptäcks. För ytterligare information om det kommunala dricksvattnet hänvisas till Sörmland Vatten och Avfall AB.

Bevattningsförbud

Ett bevattningsförbud under dagtid syftar till att jämna ut användningen av dricksvattnet över dygnets 24 timmar och därmed minska belastningen på vattenverket. Beslutet om bevattningsförbud i Flens kommun fattas av Sörmland Vatten och Avfall AB. Den aktuella statusen för bevattningsförbudet finns tillgänglig på deras hemsida.

Under perioder med bevattningsförbud är det förbjudet att använda kommunalt vatten för följande ändamål:

 1. Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande.
 2. Bevattna gräsmattor, större plantager med vattenslang eller vattenspridare; vattning tillåts endast med vattenkanna.
 3. Fylla spa-bad, badtunnor eller pooler som är större än 1 m3.
 4. Använda högtryckstvätt eller vattenslang för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera.

Dagvatten är regn- och smältvatten som härstammar från tak, dränering, gator och parkeringar. Det är avsett att via brunnar och dagvattennät ledas till närmaste vattendrag, sjö eller hav. Om dagvattensystemet är kopplat till kommunens spillvattensystem kan det leda till att betydande mängder dagvatten istället transporteras till kommunens reningsverk. Genom att leda dagvattnet från din fastighet innan det når reningsverket kan du bidra till att minska kostnader och belastning.

Om dagvatten leds felaktigt kan det vid kraftig nederbörd leda till dämningar i ledningssystemet, med risken att avloppsvatten tränger in i byggnader, inklusive din egen och andras. I vissa fall kan kommunen bli ersättningsskyldig för skador orsakade av sådana översvämningar. Det kan involvera skador på exempelvis källaryttertrappor, garagenedfarter, dräneringsledningar och takvattenledningar (stuprör).

Här har vi samlat några tips för att leda dagvatten från din fastighet:

 • God marklutning från huset gör att dagvattnet transporteras bort från huset.
 • Stuprör ska antingen ha utkastare eller vara anslutna till dagvattenbrunnen, som i sin tur är ansluten till den kommunala dagvattenledningen.
 • Rensa dagvattenbrunnen regelbundet från sand och barr, så dagvattnet leds bort ordentligt från tomten.
 • Tvätta inte bilen på gatan, garageuppfarten eller annan asfalterad mark där vattnet naturligt leds till en dagvattenbrunn, för att inte orena något vattendrag, sjö eller hav.

Genom att leda dagvattnet från din fastighet rätt det vill säga ut på din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för omhändertagande av dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningen på våra reningsverk.

Om du inte känner till eller kan utreda vad som gäller för din fastighet, uppmanas du att ställa frågor till Sörmland Vatten och Avfall, som ansvarar för vatten och avfall i Flens kommun. De kan ge ytterligare information och vägledning om hur du kan hantera dagvatten på ett ansvarsfullt sätt för att undvika potentiella problem.

Du lan läsa mer på Sörmland vatten och avfalls hemsida:

Nya beslutade avgifter för 2024

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av de anslutna kunderna genom VA-taxan och är utformad för att inte gå med vinst. Från 1 januari 2024 höjs avgifterna för vatten, avlopp och renhållning i Flen, Vingåker och Katrineholms kommun. Alla taxor, oavsett om det är för vatten och avlopp eller renhållning, beslutas i respektive kommunfullmäktige.

Du kan läsa taxedokumenten för Flens kommun via länkarna nedan:

Nya taxor för hushållsavfall Pdf, 518.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Nya taxor för vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räkneexempel för VA-taxa 2024

 • VA-taxan höjs med 14,3 procent. För en standardvilla som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år innebär det en höjning med 143 kronor i månaden.
 • För en genomsnittlig lägenhet blir höjningen 14,6 procent, ungefär 100 kronor mer i månaden.

Kontaktuppgifter

 • Sörmland Vatten & Avfall AB

  Besöksadress: Vingåkersvägen 18
  641 51 Katrineholm

  Telefonnummer:  0150-800 100

  Öppettider:
  Mån-tor kl.09.00-16.00
  Fre kl. 09.00-15.00
  (Lunchstängt 12-13)

Taggar:

Vatten
Avlopp
Sörmlands vatten

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

Vattenprov

Vattenprov

På denna sida kan du läsa mer om hur du går tilväga om du behöver ta ett vattenprov och hur kommunen kan bistå med hjälp.