Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Energi & klimat

På denna sida hittar du mer information om hur Flens kommun arbetar för att minska påverkan på klimatet och ställa om till förnybar energi.

Skylt som det står natur på

Flens kommun arbetar enligt fem strategier för att minska klimatpåverkan. Strategierna är hämtade ur Energi- och klimatplanen som gäller 2019-2023.

Flens kommun håller på att ta fram en ny energi-och klimatplan som ska gälla 2024-2030, den beslutas av kommunfullmäktige under våren 2024.

Infrastrukturen utvecklas för att ge plats åt förnybara alternativ och planering för t.ex. laddstolpar eller andra ”tankställen” för förnybara bränslen. I Januari 2022 invigdes en biogasmack tillsammans med Sörmland Vatten. Byggandet av fler gång- och cykelvägar fortsätter och kommunen jobbar för en utveckling av kollektivtrafiken så att behovet av personbilar minskar. Kommunikationer mellan tätorterna utvecklas. Webbmöten används för att minska på tjänsteresor. Arbete pågår för att kommunen ska ha en fossilfri fordonsflotta, till exempel genom att byta ut bilar till el- eller biogasbilar och tanka biodiesel i diesel-fordon.

Vid samhällsplanering ska möjligheterna till bra kommunikationer via kollektivtrafik och gång- och cykelvägar främjas. Laddplatser för elbilar ska finnas med på planeringsstadiet. Även laddplatser för ett framtida ökat antal elcyklar ska möjliggöras. Möjligheter till lokal energiproduktion, exempelvis i form av solceller på byggnader, ska främjas redan i planprocessen. Avfallsplan och VA-plan utgör underlag vid planering.

Vid nybyggnation, renovering och underhåll av byggnader ska energieffektivitet och hållbarhet beaktas. Material samt teknik ska väljas med avseende på hållbarhet i ett livscykelperspektiv. Lokalytorna ska användas effektivt och överensstämma med verksamheternas behov. Genom bland annat byte av styr- och reglerteknik i befintliga byggnader kan energiåtgången minska samtidigt som komforten ökar. Individuell mätning av energiförbrukning för boende och nyttjare utvecklas.

Flens kommun informerar och inspirerar invånare och medarbetare inom energi- och klimatfrågor, till exempel via kommunens energi- och klimatrådgivare. Via Sörmland Vatten har Flens kommun deltagit i projektet Minimeringsmästarna där hushåll rekryteras för att minimera sitt avfall och leva mer hållbart under ett års tid. Information ska spridas om konsumentens möjlighet att påverka klimat- och energifrågor genom sitt agerande i vardagen, exempelvis genom val av produkter, mat, tjänster och transporter.

Kommunen verkar aktivt för olika typer av förnybar energiproduktion, och utreder förutsättningarna för dem. Via Solkartan kan fastighetsägare få en indikation om potentialen för solenergi på just deras tak. Möjligheter för fastighetsägare att investera i egen klimatsmart elproduktion uppmuntras. Kommunens fastighets- och bostadsbolag sätter upp solceller på sina fastigheter. Hittills har FBAB sex anläggningar i drift, FKAB har en anläggning i drift men planerar att installera minst en per år fram till 2030.

Taggar:

Energi
Klimat
Klimatsmart
Transporter
Hållbarhet

Sidan uppdaterad: 2024-01-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll