Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Gödselhantering

Hela Södermanland räknas sedan 2013 som nitratkänsligt område, vilket innebär skärpta krav på gödselhantering. Här hittar du mer information om hur du hanterar gödslet på ett korrekt sätt.

Hur mycket lagringskapacitet som behövs för gödseln från din djurhållning beror på vilka djurslag och hur många djur du har. Lagringsutrymmet för stallgödsel ska vara så stort att du kan lagra den gödsel som djuren producerar under 6, 8 eller 10 månader.

Fler än 100 djurenheter av nötkreatur, hästar, får och getter? Då krävs 8 månaders lagringskapacitet

Fler än 100 djurenheter av annan djurhållning? Då krävs 10 månaders lagringskapacitet

Fler än 10 och upp till 100 djurenheter av nötkreatur, hästar, får och getter? Då krävs 6 månaders lagringskapacitet

Fler än 10 och upp till 100 djurenheter av annan djurhållning? Då krävs 10 månaders lagringskapacitet

Fler än 2 och upp till 10 djurenheter, oavsett djurslag? Då krävs 6 månaders lagringskapacitet

Kraven på lagringskapacitet utgör en minsta nivå. Det kan vara bra att ha beredskap för de år då vädret kan begränsa när det är lämpligt att sprida gödsel.

Två eller färre djurenheter? Jordbruksföretag med två eller färre djurenheter är undantagna från reglerna om lagringskapacitet. Lagringen behöver ändå ske på ett sätt som inte gör att miljön eller människors hälsa kan ta skada. Det innebär att det i praktiken behöver finnas en gödselplatta, container eller liknande för förvaring av gödseln.

För att beräkna hur stort lagringsutrymme du behöver finns schablonvärden i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket samt beräkningsverktyg hos Miljöhusesyn.

För att inte riskera att marken tillförs för mycket kväve och fosfor finns det begränsningar av hur mycket gödsel man får sprida.

Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får, under en femårsperiod, inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år.

För kväve gäller att stallgödseln som tillförs åkermarken inte får vara mer än vad som motsvarar 170 kg totalkväve per hektar spridningsareal och år.

Vid bygg- och miljöavdelningens tillsyn av er verksamhet ska följande gällande gödselhantering finnas på plats:

Vid lagring av gödsel ska du dokumentera:

  • Uträkningar för lagringsvolym

Om du tar emot eller fraktar bort gödsel ska du dokumentera:

  • Datum för leverans/mottagande
  • Leverantör/mottagare
  • Mängd och antal djur, eller mängd totalfosfor
  • Djurslag och gödselslag

Vid spridning av gödsel ska du redogöra:

  • Hur du uppfyller de krav som finns för kväve- och fosforgödsling inom nitratkänsligt område

Lagring av gödsel ska så långt som möjligt ske i ordinarie lagringsutrymmen. Lagring av gödsel i fält i så kallad gödelstuka kan göras om det är för att exempelvis effektivisera transporter eller för att undvika markpackning.

Tillfällig lagring i fält behöver ej anmälas till kommunen, men vissa försiktighetsmått behöver följas för stukalagringen inte ska riskera att förorena yt- eller grundvatten eller leda till olägenhet för närboende. Lagringen ska ske enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad gäller växtnäring. Jordbruksverket har även tagit fram information om hur lagringen av stuka bör utföras. Klicka på “Information om gödselstukor” till höger för att läsa mer.

Taggar:

Gödsel
Gödselhantering

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll