Hoppa till huvudinnehåll
Brun liten ponny som betar i en hage

Djur

Husdjur ska skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar olägenhet för omkringboende.

Länsstyrelsen är ansvarig myndighet i frågor som rör djur som behandlas illa och när det gäller tillstånd enligt djurskyddslagen.

Orm och djur som inte är sällskapsdjur

Enligt lokala föreskrifter krävs tillstånd av Samhällsbyggnadsnämnden för att få hålla:

 • Nötkreatur, häst, get får eller svin.
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
 • Orm.

Inom ett område med detaljplan. Ett sådant tillstånd får förenas med villkor. Tyngdpunkten vid tillståndsprövningen läggs på att djurhållningen inte ska orsaka störningar och besvär för grannar. Innan tillstånd ges måste grannarna höras. För prövningen tas en avgift ut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar alltid en kopia på tillståndet till fastighetsägaren, om du inte äger fastigheten själv. Tillstånden är tidsbegränsade.

Det finns djurskyddsföreskrifter om hur djuren ska skötas och förvaras, dessa hittar du hos Jordbruksverket. Tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen krävs för att bedriva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller zoo-butik. För mer information om tillstånd enligt djurskyddslagen kontakta länsstyrelsen.

I din ansökan ska du beskriva djurhållningens utformning. Om du inte själv äger fastigheten så ska du först fråga fastighetsägaren. Om djuren ska hållas på daghem, fritidshem och liknande ska du fråga föräldrar och andra berörda.

För att du ska få tillstånd måste du uppfyllda dessa villkor:

 • Det får inte uppstå olägenheter för människors hälsa
 • Djurhållningen ska ske på lämpligt sätt från djurskydds- och djurhälsosynpunkt
 • Om ansökan rör tupp är villkoret att den hålls inomhus mellan klockan 21.00 och 07.00
 • Tillståndet är personligt och kan återkallas om olägenheter uppstår

Avgift

För ansökan om tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, fjäderfä och orm som inte är sällskapsdjur debiteras en avgift, som för närvarande motsvarar 3 h handläggning.

Sällskapsdjur

Hund

I Flen råder koppeltvång. Det innebär att hundägaren alltid ska hålla hunden kopplad på offentlig plats.

Under tiden den 1 mars-20 augusti är det dessutom förbjudet för hundar att springa lösa i skog och mark där det finns vilt. Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser (se lokala ordningsföreskrifter). Inom Orrestaö och Hosjö camping skall hund hållas kopplad.

Skyldigheter
Som hundägare ska du alltid plocka upp förorening efter hund längs gator och parkvägar, vilket gäller alla offentliga platser.

Det är också viktigt att dina grannar inte störs av långvarigt skällande. Du kan till exempel fråga dina grannar om din hund skäller mycket när du inte är hemma.  Om din hund orsakar skada är du som ägare skyldig att ersätta detta.

Enligt lag ska alla hundar märkas och registreras. Anmälan av hund görs till Jordbruksverket. Förutom märkning, enligt kraven på ID-märkning av hund, så är det bra att märka halsbandet med namn och telefonnummer så att man lätt kan få tag på ägaren om hunden skulle komma bort.

Om du vill gå på café eller restaurang med din hund så är det upp till café- eller restaurangägaren att avgöra om hundar får ha tillträde till lokalen. Tänk också på att din hund kan orsaka problem för astmatiker och pälsdjursallergiker.

Misstänker du att en hund är utsatt för vanvård, ska du kontakta länsstyrelsens djurskyddsinspektörer.

Läs mer i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Flens kommun för att se vad som gäller för dig som hundägare.

Katt

Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. Se också till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker. När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Lösspringande katter
Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare.

Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är bland annat att utreda, med miljöbalken som stöd, om det finns olägenhet för människors hälsa. Efter en dom i Miljödomstolen i Stockholms tingsrätt 2001 slogs det fast att miljöbalken gör det omöjligt för myndigheter att ingripa vid lösspringande tamkatter. Det anses inte som en olägenhet av betydelse. I domen betraktas det också som accepterat att en familj har upp till några stycken katter och att de vistas både på ägarens och också grannarnas tomt.

Misstänker du att katten utsätts för vanvård och lidande ska du kontakta Länsstyrelsens Djurskyddsenhet.

Vilda djur och fåglar

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

Kommunen får varje år in klagomål gällande störande fåglar och andra vilda djur. En fågelkoloni eller andra vilda djur utgör alltså inte en olägenhet enbart för att den låter. Detta stöds av en dom i Miljööverdomstolen, som beslutade att en stor råkkoloni mycket nära ett bostadsområde i Helsingborg inte är en olägenhet (Mål nr M8510-11).

Kommunen driver ingen skyddsjakt på fågelflockar eller vilda djur som rör sig i stad eller bostadsområden. Erfarenheter från andra kommuner visar att skyddsjakt inte har någon långsiktig effekt.

Vilda djur som t.ex. rådjur kan orsaka problem när de rör sig i bostadsområden och trädgårdar runt om i kommunen. Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin trädgård mot vilda djur.

Se tips nedan.

Förebygga problem med vilda fåglar

Kajor och duvor förekommer i stora mängder i delar av kommunen och de kan föra med sig problem som oväsen och fågelspillning. Det kan också finnas en oro bland allmänheten att fåglar ska sprida olika typer av smittor men det är liten risk att människor smittas av fåglar. Det är bra att känna till att de kan bära på campylobacter, salmonella och papegojsjuka. Att hålla god handhygien är extra viktigt att tänka på när man gör rent efter fåglar eller om man flyttar döda fåglar.

Vad gäller fåglar kan man täcka med nät samt sätta upp piggar. Även olika skrämselmetoder kan användas som rovdjursatrapper, ljud som skrämmer fåglar och vilda djur. Ljus och rörelser är också skrämmande. Det är även fastighetsägaren som har ansvar för att det är rent på taken, balkonger, hängrännor, trottoarer, gator och trädgårdar samt andra ytor som smutsas ned.

Om man matar fåglar på fel sätt drar det till sig råttor och möss och större fåglar. Särskilt duvor och kajor ställer till problem i tätorten när de blir för många. De smutsar ner balkonger och gårdar många irriteras av deras läten på kvällar och nätter.

 • Samarbeta med andra fastighetsägare i området. Det hjälper sannolikt inte att exempelvis ett hustak i området är fritt från oönskade fåglar
 • Fåglar lever där de har tillgång till föda. Var noga med avfallshanteringen. All matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset. Anledningen är att även mås- och kråkfåglar lockas till fastigheten.
 • Minska tillgängligheten på bomaterial. Håll rent från kvistar och dylikt.
 • Man kan göra det svårare för fåglar att bygga bo till exempel genom att sätta nät för nischer i hus eller montera så kallade trådpiggar så ställen där fåglarna gärna sitter.
 • Skydda dina odlingar.

Förebygga problem med sjöfågel på badstrand

Tips från ornitologerna

Observera att man inte får hindra tillgängligheten för allmänheten samt att vissa åtgärder kan kräva tillstånd eller dispens.

 • En åtgärd är att plantera låga buskar så att man undviker att ha stora öppna ytor där gässen känner sig trygga i sitt näringssök. Planteringar bör i så fall göras rätt nära vattnet kanske i övergångszon från sandstrand/klippstrand till gräsyta.
 • Ett alternativ att freda sin strandtomt är att sätta upp ett lågt staket 3-4 dm så nära vattnet som möjligt. Av samma orsak som ovan så hindras framförallt kanadagåsfamiljer med ännu ej flygga ungar att landstiga. Staketet kan utgöras av bara en till två linor uppspända mellan stolpar. Man ska även sätta upp information om varför staket är uppsatt samt att det framgår att det är tillfälligt och inte är i syfte att hindra allmänhetens tillträde.

Förebygga problem med rådjur/älgar

 • Du kan plantera vissa typer av växter i trädgården som rådjuren inte tycker om att äta.
 • Det finns vissa medel att köpa för att hålla dem borta från din trädgård.
 • Ta hand om fallfrukt i trädgården.
 • Skydda dina odlingar.

Vildsvin i trädgården

Att vildsvin i sitt födosök tar sig in på tomtmark är vanligt förekommande.
Vildsvinens bökande ger ofta upphov till stora skador på gräsmattor och grönsaksland. I första hand kan man försöka störa vildsvinen så att de väljer att undvika tomtmarken. Det säkraste sättet är hindra grisarnas framfart är att hägna in tomten med elstängsel då svinen är mycket känsliga för el.

Vilda ormar

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den. Om du fångar en huggorm bör du flytta den till något lämpligt ställe minst ett par kilometer bort. Ett sätt att fånga ormen är att med hjälp av en lövräfsa lyfta ner ormen i en hink och sedan lägga något över hinken.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2020-01-09 09:30:25