Hoppa till huvudinnehåll

Teknisk handbok

Skylt med texten Flen vid tågområdet i Flen

Inledning

Handboken används vid planering, projektering och byggnation på allmän platsmark.

Hus med byggnadsställningar och hand som ritar byggritningar

Projektering

Information och upplysningar kring vad du måste tänka på inför och under projektering.

Nya Landsvägsgatan Malmköping

Gator och torg

När gator och torg planeras finns det ett flertal faktorer som man måste väga in i arbetet.

Vitssippsbacke med ekar

Parker och grönytor

Vegetation i stadsmiljö utgör en viktig del av stadens identitet och är värdefulla resurser.

Tekniska anläggningar

Övergripande krav och riktlinjer för utformning av tekniska anläggningar och konstbyggnader.

schaktning

Markupplåtelser, schaktning och trafik

Tekniska anvisningar för polis- och parkeringstillstånd, schakttillstånd och nyttjanderätter.