Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Aktuella projekt

Här kan du hitta information om aktuella större projekt som pågår i Flens kommun.

bilden visar en vy över en tänkt framtida strand

Gårdsjöstrand

I det natur- och sjönära området Gårdsjöstrand kommer ett nytt landmärke att skapas. Här kommer människor i alla åldrar få en chans att bo i ett område med god tillgång till service och publika kommunikationer, med promenadavstånd till centralstationen och centrum.

Historien bakom Gårdsjö strand

År 2015 beslutades förändringar i skolstrukturen som innebar bland annat att Söderskolans lokaler blev tomma. Flens kommunfastigheter AB (FKAB) ansökte 2017 om planbesked för fastigheten Söderskolan 2 (fastigheten där Söderskolan tidigare var belägen), i syfte att möjliggöra byggandet av bostäder inom området.

Med hänsyn till platsens attraktiva läge utlystes en markanvisningstävling under hösten 2019. Tävlingen syftade till att få fram ett stadsbyggnadsmässigt väl gestaltat förslag till utformning av flerbostadshus, radhus/kedjehus och äldreboende och därmed skapa en ny impuls i markområdet om ca 2,5 hektar.

Våren 2020 utsågs Sveafastigheter Bostad AB som vinnare då deras förslag stämde väl överens med kommunens vision för området. Tillsammans med Sveafastigheter har kommunen tagit fram en detaljplan för området som möjliggör för bland annat bostäder och äldreboende. Detaljplanen vann laga kraft 2021-12-14.

Uppdaterad information

Under 2022 genomförs upphandlingar av entreprenörer för byggnation av vårdboende samt 50 lägenheter i ett första skede. Dessutom lämnas alla bygglovshandlingar in.

Första spadtaget togs 16 augusti 2023 för boendets 70 lägenheter och gemensamma ytor och väntas stå klara sommaren 2025. Boende på Gårdsjöstrands särskilda boende är en biståndsbedömd insats.

Under 2024 kommer byggnationen av hyresrätter och bostadsrätter påbörjas en bit från vårdboendet.

Utveckling av kvarteret Blocket

Här kan du följa arbetet med kvarteret Blocket i Flen, platsen där Volvo förut låg. Tomten avses utvecklas till ett attraktivt område med nya verksamheter, bostäder och nya mötesplatser med bästa stationsnära läge.

Bakgrund

Flens kommun har avtalat om köp av tomten där Volvo Parts AB idag har verksamhet.
Volvo kommer att flytta sin verksamhet till andra lokaler på Norra Talja. Kvartersnamnet är Blocket vilket också är kommunens projektnamn för utvecklingsområdet.

För att kunna utveckla Blocket med nya verksamheter, bostäder och mötesplatser, behöver en ny detaljplan tas fram. Med stöd av medfinansiering från Region Sörmland har kommunen initierat ett projekt som ska leda till en förstudie över området. Målet är att ta fram en vision för utvecklingen innan arbetet med en detaljplan påbörjas.

Kommunen kommer i projektet att titta på ett större sammanhang och även inkludera hur Drottninggatan kan utvecklas när exempelvis behovet av transporter till Volvo Parts AB minskar i och med kommande flytt av verksamheten.

Nedan följer en tidslinje över projektet

Tidslinje


Februari 2022

Uppstart och planering.

Mars – april 2022

Dialog och insamling.

April 2022

Sammanställning av resultat.

April – juni 2022

Arbete med förstudie.

Juni 2022

Redovisning av resultat av dialog och insamling.

Våren 2024

Uppstart av arbete med detaljplan.

 

bilden visar en karta
bilden visar en karta

Kontaktuppgifter

Taggar:

Gårdsjöstrand
Kvarteret Blocket
Blocket

Sidan uppdaterad: 2024-04-15

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll