Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

VA-anläggning Orrhammar

Här kan du läsa mer om den utredning som pågår gällande vatten- och avloppssystem på Orrhammar i Flen, där man utreder frågan om området kan och bör bli ett kommunalt verksamhetsområde.

Bakgrund till frågan

Bostadsområdet Orrhammar i Flen har länge varit mestadels fritidshus men under årens lopp har området sett allt fler permanentboenden. Vatten- och avloppssystemet på området byggdes ut under början av 1970-talet i samband med att området exploaterades och består av cirka 280 fastigheter. VA-anläggningen ligger inte som ett verksamhetsområde hos Flens kommun, det är Orrhammars tomtägarförening som är huvudman sedan 1986.

Tomtägarföreningens allmänförklaring upphörde att gälla 31 december 2016 och sedan dess har VA-anläggningen varit oreglerad. Under våren 2019 gjorde föreningen en framställan till Flens kommun att utreda om verksamhetsområde för vatten och spillvatten ska bildas.

Nulägesanalays

Ärendet är lämnat till Sörmland Vatten (SVAAB) som initierat en projektgrupp. Under våren 2020 startade SVAAB, tillsammans med Orrhammars tomtägarförening, en utredning för att utreda villkoren för att inkludera Orrhammars VA-anläggning i Flens kommuns allmänna VA-anläggning. Om det sker blir Flen Vatten VA-huvudman och driften sköts av SVAAB.

Ett första steg i utredningen är att inventera skicket på ledningsnätet och pumpstationer. Därefter ska anläggningen värderas och slutligen landar det i ett skäligt inlösenbelopp. Först efter avslutad utredning kan kommunen ta ställning till under vilka premisser kommunen skulle kunna införliva området till sina övriga verksamhetsområden för vatten och avlopp.

Taggar:

VA-anläggning

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll