Flens kommun ger stöd och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga och vänner. Här kan du läsa mer om det stöd som går att få.

Av olika skäl kan människor någon gång i livet behöva stöd i sitt dagliga liv. Det kan handla om vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Man ska kunna åldras i trygghet och med bibehållen värdighet.

Det kan också röra sig om råd och stöd för den som är orolig för sin egen eller andras – barn, ungdomar, vuxnas – sociala livssituation. Här har kommunen ett omfattande ansvar.

Om du saknar något eller upptäcker något fel vill vi gärna att du berättar det så att vi kan göra sidorna så bra som möjligt.

Lagar som styr arbetet

Kommunens stödverksamhet styrs bland annat av följande lagar och riktlinjer:

  • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Socialtjänstlag (SoL)
  • Bestämmelser om Assistansersättning i 51 kap. Socialförsäkringsbalken
  • Lag om färdtjänst
  • Lag om riksfärdtjänst
  • Lag om bostadsanpassningsbidrag m. m.
  • 13 kap 8 § trafikförordningen (Parkeringstillstånd)
  • Förvaltningslag

Hälsofrämjande arbete

Socialförvaltningen arbetar utifrån ett salutogent och systemteoretiskt förhållningssätt i arbete och bemötande.Ett Salutogent (Hälsofrämjande) och Systemteoretiskt förhållningssätt innebär att individen och de anhörigas resurser, tankar och styrkor tas tillvara samt att individen ska ha möjlighet att känna att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar. (Känsla av sammanhang, KASAM).
Att arbeta enligt värdegrunden handlar mycket om människosyn och bemötande. Inom äldreomsorgen som finns i Flens kommun ska arbetet inriktas på att de boende får leva ett värdigt liv, kunna påverka sin situation och känna välbefinnande.Du som behöver stöd har rätt att känna trygghet och bemötas med respekt. Ta gärna kontakt med oss.