Hoppa till huvudinnehåll
En grupp människor

Stöd & omsorg

Socialförvaltningen i Flen hjälper människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver olika former av stöd.

Information om socialförvaltningens uppdrag och verksamheter

Förvaltningen verkställer de beslut som fattas av Socialnämnden, vars uppdrag är att erbjuda kommunens invånare och personer som vistas i kommunen den vård, det stöd och den hjälp de behöver. Insatserna sker inom ramen för i första hand hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL). Utöver det stödjer förvaltningen sig även mot ett antal komplimenterande lagar som exempelvis Lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om vård av missbrukare (LVM).

De insatser som kan beviljas är behovsanpassade och ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Verksamheterna är indelad i tre avdelningar: Myndighet, Barn, unga och vuxna samt Äldre.  Direkt under förvaltningschefen lyder medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och de stabsfunktioner som har hand om planering, ekonomi och personal. Du kan läsa mer om hur förvaltningen är organiserad under fliken “förvaltningsorganisation”.

Förvaltningsorganisation – så här är organisationen uppbyggd

Här kan du läsa mer om uppdragen för avdelning äldre

Avdelningen tillhandahåller biståndsbedömda insatser inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL) på samtliga kommunala boenden. Avdelningen tillhandahåller även HSL-insatser i ordinärt boende genom delegerad hemsjukvård på uppdrag av primär- och slutenvård.

Äldreomsorgen ansvarar för den kommunala hemtjänsten, vilken är indelad i sju geografiska områden. Dagverksamheterna Björken och Rönnen är till för demenssjuka medan Träffpunkt Bron är en öppen verksamhet för social samvaro och anhörigstöd. Särskilda boenden för äldre är fördelade på fyra orter; Flen, Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm och består av trygghets- och särskilda boenden samt korttidsplatser för avlastning och rehabilitering.

Under enheten ansvarar sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabiliteringsassistenter för hälso- och sjukvård i ordinärt boende samt inom äldreomsorgen och Uppdrag funktionsnedsättnings verksamhetsområden. Avdelningen för äldreomsorg ansvarar även för bemanningsenheten som hanterar timvikarier inom socialförvaltningen samt inom förskola.

Här kan du läsa mer om uppdragen för avdelning Myndighet

Socialnämnden ansvarar för att informera om insatser och tjänster, tar emot ansökningar samt utreder, beslutar om och följer upp beviljade insatser. Avdelningen handlägger ärenden enligt SoL, LSS,LVU, LVM, lag om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst samt bostadsanpassningslagen.

Enheternas myndighetsuppdrag har en beställarfunktion gentemot socialnämndens olika utförarenheter och insatser kan endast utföras om gynnande biståndsbeslut först har fattats av myndighet. Avdelningen delas upp på tre enheter riktade till nämndens olika målgrupper inom vård och omsorg, individ och familjeomsorg samt egen försörjning.

Under Myndighet ligger även vuxenutbildningen som erbjuder SFI, grundvux, gymnasiestudier och olika yrkesutbildningar. På skolan finns ett lärcentrum för behov av extra studiestöd.

Här kan du läsa mer om uppdragen för avdelning barn, unga, vuxna

Daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL) erbjuds i arbetsgrupper inom kommunal verksamhet som exempelvis Caféverksamheten i stadshuset och Bubblans biltvätt, men även genom avtal om arbetsplatser i privata företag.

Arbetsmarknadsgruppen (SoL) ansvarar för arbetsmarknads- och integrationsinsatser där målet är att individen blir självförsörjande genom coachning och motiverande arbete. Insatser som kan beviljas är olika subventionerade anställningar, arbetslag eller praktik inom kommunens olika verksamheter och företag.

I kommunal regi finns olika biståndsbedömda boendeformer som grupp- och servicebostäder (LSS) bostad med särskild service och stödboenden för ungdomar, ensamkommande och vuxna (SoL). Samtliga bostäder är belägna i Flens centralort med undantag för ett korttidsboende i Hälleforsnäs.

Personlig assistans (LSS) utförs på uppdrag av socialnämnden men även på uppdrag av Försäkringskassan. Kommunen har flera assistentgrupper, vilka arbetar på arbetsplatser i den enskildes hem med uppdraget att ge ett personligt utformat stöd utfört av ett begränsat antal personer till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov.

Ledsagarservice (LSS och SoL) samt boendestöd (SoL, vissa kopplade till sociala kontrakt) är insatser som stödjer och hjälper den enskilde brukaren i sin dagliga livsföring i det egna hemmet och/eller ute i samhället.

Avlösarservice (LSS) utförs i hemmet och är en insats riktad till den enskilde men även till anhöriga, med syfte att ge möjlighet till återhämtning och avlastning i omvårdnaden av den enskilde med funktionsnedsättning.

Kommunala utförare tillhandahåller även kontaktpersoner enligt SoL och LSS. Dessa ska tillgodose behovet av icke-professionella, medmänskliga och sociala kontakter.

Nova familjebehandling ger riktade insatser till individer med missbruk- och beroendeproblematik samt medberoende, men även anhörigstöd och ViNR (samtalsstöd till våldsutsatta samt våldsutövare).

Nämndens del i kommunens familjecentral erbjuder flera tidigt förebyggande insatser utan biståndsbeslut för föräldrar med barn i åldern 0-5 år.

Mer information

För mer information om socialförvaltningens olika verksamheter och stödinsatser, vänligen klicka dig vidare till det område du har intresse av i menyerna till vänster. Du kan också använda dig av sidans sökfunktion!

Klagomål och synpunkter

Är det något du tycker vi borde förbättra eller saknar information om?
Meddela oss gärna så återkopplar vi till dig så snart vi kan! Synpunkter och klagomål

Kontaktuppgifter och mer information

Kontaktuppgifter
Postadress
Flens kommun
64281 Flen

Besöksadress
Sveavägen 1
Flen

Telefon kontaktcenter 
0157-43 00 00

E-post: soc@flen.se

Sidansvarig: Iris Pettersson
Senast uppdaterad: 2022-06-16 16:02:41

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Helén Persson

Avdelningschef äldreomsorg

0157 - 43 03 42

Karin Lindgren

Avdelningschef för Myndighet

0157 - 43 04 58