Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Trygg i Flen 

Här hittar du mer information om hur kommunen arbetar för att förebygga brott och öka tryggheten för medborgarna.

barn som sitter på cyklar

Flens kommun ska vara en trygg plats

Många av de brott som sker går att förebygga. Men för att detta ska lyckas krävs engagemang, kunskap och uthållighet. För att nå framgång behöver flera aktörer samverka, såväl kommun, polis, civilsammhället och ideella krafter. Kommunen arbetar på flera olika sätt för att förebygga brott och öka tryggheten inom Flens kommun.

EST – Effektiv Samordning för Trygghet

Flens kommun jobbar enligt metoden EST, som innebär att man har veckovisa avstämningar och samlar in information kring trygghetsläget runt om i kommunen. Här deltar såväl kommunala verksamheter som skolor, fritidsgårdar, hemtjänst och öppenvård men även bostads- och fastighetsbolag och privata aktörer som friskolor, fastighetsförvaltare, näringsidkare och Migrationsverket.

Utifrån de aktuella lägesbilderna kan man planera för kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Lägesbilderna utgör även underlag för hur det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet prioriteras och planeras.

Målet med grannsamverkan är att minska brottsligheten samt öka tryggheten och därmed också trivseln. Vanliga samverkansaktörer är polis, försäkringsbolag, lokala brottsförebyggande råd, räddningstjänsten, bostadsbolag samt boende i området men även skolor, näringsidkare, nattvandrare med flera är samarbetspartner. Grannsamverkan är vanligast i villaområden men kan även tillämpas i områden med flerfamiljshus och lägenheter.

Krav för grannsamverkan

Det finns ett antal kriterier för grannsamverkan. Nedan beskrivs dessa kortfattat:

Krav för permanentboende

 • föra inventarieförteckning samt fota/filma bostaden
 • märka stöldbegärlig egendom
 • meddela grannar om du är bortrest
 • förvara värdehandlingar på ett tryggt/säkert ställe
 • var vaksam samt kontakta polisen vid misstanke (samt kontaktombudet för ditt grannsamverkansområde.

Krav för fritidshus

 • föra inventarieförteckning samt fota/filma bostaden
 • märka stöldbegärlig egendom
 • meddela grannar om du är bortrest (1 maj-31 aug)
 • ej förvara värdehandlingar i fritidshuset
 • var vaksam samt kontakta polisen vid misstanke samt kontaktombudet för ditt grannsamverkansområde.

Kontaktombuden i grannsamverkansområdena har tillsammans bildat nätverket NGiFK
(Nätverket Grannsamverkansområden i Flens kommun). Huvudkontaktpersoner för NGiFK är Jack Rydberg tel: 070-5759791 och Helene Persson tel: 070-2006714.

Nattvandring är dels en förebyggande åtgärd vid riskhelger och tillställningar då ungdomsfylla ofta förekommer. Men det är även en insats för att skapa en trygg och säker kommun generellt. Nattvandring minskar våld, olyckor, skadegörelse, narkotika- och alkoholbruk.

Vad gör nattvandrarna?

Nattvandring handlar inte om att spionera på ungdomar. En nattvandrare är varken polis, väktare eller någon social myndighet utan helt enkelt vuxna som vågar vara vuxna och bry sig om och vill bidra med en trygghare tillvaro för barn och ungdomar. Nattvandrarna rör sig på platser där ungdomar samlas och hjälper till om det behövs. Det kan handla om att plåstra om, låna ut telefonen, skjutsa hem eller bara prata med ungdomarna.

Nattvandringsgrupperna i kommunen behöver hjälp av fler frivilliga. Det kan räcka att du deltar 2-3 gånger per halvår. Ju fler nattvandrare desto bättre. Om du är intresserad av att vara med eller vill veta mer kan du kontakta samordnare för i Flens kommun för mer information. Du kan också läsa mera på nattvandrarnas hemsida.

Lokala samordnare

Flen

Kontaktperson och samordnare för nattvandringen i Flen är Jessica Ekerman.
e-post: jessica.ekermann@flen.se

Hälleforsnäs

Kontaktperson och samordnare för nattvandringen i Hälleforsnäs är Marina Carlsson.
e-post: bruksvandrarna@nattvandring.nu
tel:  073-622 79 50

Malmköping

Kontaktperson och samordnare för nattvandringen i Malmköping är Pernilla Andersson.
e-post: malmkoping@nattvandring.nu
tel: 070-304 30 07

En trygghetsvandrings syfte är att identifiera och åtgärda platser som upplevs otrygga eller bedöms vara osäkra. Dessa upptäckter görs i samverkan mellan olika verksamheter och i dialog med invånare som bor i och känner till det berörda området. Trygghetsvandringar gör också att människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor.

Synpunkter och förslag på åtgärder skall sedan förmedlas till berörda beslutsfattare.


Fyra perspektiv

Under en trygghetsvandring tittar man på miljön utifrån fyra perspektiv:

 • bebyggelsen och anläggningars utformningar
 • stadsplaneringens utformning
 • det mänskliga livet (sociala problem)
 • skötsel och underhåll.

Mer konkret studerar man till exempel buskage, belysning, tillgänglighet, utsmyckning, klotter, skadegörelse, gångtunnlar, lekplatser, bänkar, parkeringsplatser, hållplatser och liknande.

Deltagare

Det är de boende och verksamma i området som har den största kunskapen om sin närmiljö. Lokalkännedomen gör att man vet vilka platser som upplevs som trygga respektive mindre trygga och varför det är så. Den kunskapen är ovärderlig vid förändringar i stadsdelar och bostadsområden. Det är viktigt att de som går vandringen är en blandad grupp sammansatta av olika åldrar, kön och bakgrund. Att flera av kommunens verksamheter och frivilligorganisationer är representerade är också betydelsefullt, till exempel kommunens förvaltningar, politiker, polis, räddningstjänst, näringsliv,handikappförbund, pensionärsråd, skola, nattvandrare och så vidare.

Kontaktperson:

Jessica Ekerman
jessica.ekerman@flen.se

Brottsförebyggande samordnare och ANDTS-samordnare
Avdelningen för samhällsutveckling, Kommunledningsförvaltningen
Flens kommun

Här kan du läsa protokoll från den senaste trygghetsvandringen på respektive ort i kommunen

logotyp grannsamverkan

Kontaktuppgifter

 • Kontakt

  Telefonnummer:
  0157 - 43 00 00

  Besöksadress:
  Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

Trygghet
Grannsamverkan
Brott
Trygg

Sidan uppdaterad: 2024-01-11

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

Två kommunpoliser

Kommunpolis

​​Här hittar du mer information om kommunpoliserna i Flens kommun, deras öppettider och hur de kan hjälpa dig som kommuninvånare.

Polis

Kommunpolis

Öppettider poliskontoret

I bakgrund en brandbil, i förgrund stövlar med byxor som är fästa i stövlarna utan människoben. 

Säkerhet & beredskap

Här hittar du information om kommunens arbete för en trygg och säker kommun, samt hur du själv kan förbereda och din hemberedskap så att du klarar en kris eller samhällsstörning.

Säkerhet och beredskap

Informationskällor vid kris

Värt att veta om Nato

brandman i en brandbil

POSOM

POSOM är en beredskapsgrupp som träder in i samband med stora olyckor och katastrofer. Gruppen ska ge praktiskt stöd till människor som är drabbade.

Psykiskt och socialt omhändertagande

POSOM