Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Tobak

Här hittar du information om rökfria miljöer, tillsyn och regelverk för att få sälja tobak.

Mål med svensk tobakspolitik

Det huvudsakliga målet för den svenska tobakspolitiken är att minska tobakens negativa och skadliga effekter på folkhälsan.

Genom lagstiftning, information och stöd till ett allsidigt arbete mot tobak vill staten:

 • Förebygga tobaksdebuten bland barn och ungdom
 • Uppmuntra till tobaksavvänjning
 • Skydda mot skadeverkningar av passiv rökning

Den 1 juli 2019 började den nya tobakslagen att gälla – LTLP/lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagens syfte är bland annat att begränsa tobakens skadeverkningar.

Den nya lagen innebär bland annat att:

 • rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, lekplatser, perronger och busshållplatser samt utanför entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde,
 • du som vill sälja tobak till konsumenter måste ansöka om tillstånd hos Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun,
 • Flens kommun tar ut en avgift för att handlägga din tillståndsansökan,
 • det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd,
 • den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd,
 • du som får tillstånd betalar sedan en avgift för den tillsyn som Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför

Barn- och ungdomsverksamhet

Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

Hälso- och sjukvård

Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.

Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård

Lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.

Kollektivtrafik

På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.

Restauranger och andra serveringsställen

I restauranger och på andra serveringsställen, men även på uteserveringar.

Allmän sammankomst och offentlig tillställning

I andra lokaler än ovanstående som används när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen.

Tillträde för allmänhet

I andra lokaler än ovanstående om allmänheten har tillträde till lokalerna.

Hotell och liknande

Hotell, sovkupéer och tillfällig bostad

Områden i anslutning till färdmedel

Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, exempelvis perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.

Uteserveringar

Uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer.

Idrottsanläggningar

Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.

Lekplatser

Lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Entréer

Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

(6 kap. 2-4, 6 kap. 5-7 §§, 5 kap. 1 § tobaksförordningen)

För att få sälja tobaksvaror behövs ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror. (5 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter)

Den som ansöker om tillstånd att sälja tobaksvaror till konsumenter eller detaljhandlare ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden, och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten.

När en juridisk person, exempelvis aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare.

Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten. När det gäller partihandel ska kommunen begära in ett yttrande från Polismyndigheten samt Tullverket. Kommunen kan be dig som ansöker om tillstånd att själv lämna in uppgifter från Skatteverket och Kronofogden.

Kommunen kan även vilja se en finansieringsplan för hur köpet av verksamheten finansierats. Om en privatperson har lånat ut pengar till den som köpt en verksamhet, kan kommunen även utreda denna person.

Du behöver också lämna in ett egenkontrollprogram med din ansökan. Ett egenkontrollprogram ska skickas in till kommunen tillsammans med ansökan om tillstånd. (5 kap. 6 § lagen om tobak och liknande produkter)

Kommunen får enligt 8 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter ta ut en avgift för prövning av tillstånd. Denna avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Det finns två typer av tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Den som vill sälja tobak till konsument ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsument. Den som vill sälja tobak till  butiker ansöker om partihandelstillstånd. Tillståndet kan gälla antingen tills vidare eller för en begränsad tidsperiod.

Grundläggande förutsättningar för att beviljas tillstånd

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd. Kommunens uppgift är att utreda om kraven uppfylls.

För att beviljas tillstånd måste sökanden vara personligt och ekonomiskt lämplig. Kommunen utreder sökandens bakgrund. För att anses lämplig krävs bland annat att det sökande bolaget och personer som har ett betydande inflytande i rörelsen har ordnad ekonomi och att de inte förekommer i belastningsregistret för allvarlig brottslighet. Kommunen tittar också på hur ni tidigare skött er tobaksförsäljning om ni haft sådan verksamhet tidigare.

Om någon av de personer som har betydande inflytande över sökandebolaget är folkbokförd/bosatt i annat land än Sverige ska handlingar som visar personens lämplighet bifogas ansökan. Det kan till exempel vara utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet och intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om personen har skatteskulder. Det ska också visas hur personen har försörjt sig under de senaste åren, med till exempel deklaration, lönespecifikation eller liknande.

Så här söker du tillstånd för försäljning av tobaksvaror

1. Ansökan
Du ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror med blankett som du hittar här på vår hemsida.

2. Handlingar som ska bifogas ansökan
Nedan finner du en lista på de handlingar som ska  bifogas ansökan.

– Registreringsbevis från Bolagsverket eller Skatteverket
Registreringsbevis som bifogas ansökan får inte vara äldre än sex månader. Om du söker i enskild firma som inte är registrerad hos Bolagsverket ska du istället bifoga en utskrift av din firmas registrering hos Skatteverket.

– Eventuell fullmakt
Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas.

– Ägarförhållanden med mera
I ansökan ska redovisas vem eller vilka som äger det sökande bolaget.

Aktiebolag: Om sökanden är ett aktiebolag ska ägarförhållandena visas med bolagsstämmoprotokoll, aktiebok eller motsvarande handling. Av handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om ägaren är ett bolag ska ägarförhållandena styrkas på samma sätt i detta bolag.

Om sökandebolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss inlämnas där det tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Även ägarförhållandena i ägarbolag ska styrkas.

Handelsbolag och kommanditbolag: Är sökanden ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ägarförhållandena styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. Saknas bolagsavtal ska ägarförhållandena styrkas på annat sätt.

Övriga bolagsengagemang: Samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare ska även redovisa övriga bolagsengagemang. Skicka in Bolagsverkets bevis om uppdrag som funktionär  ifall ni ska redovisa styrelseuppdrag i andra bolag. Aktieinnehav i andra bolag redovisas i bilaga till ansökan.

– Hyresavtal
Hyresavtal för verksamhetslokal.

– Egenkontrollprogram
Vägledning för egenkontrollprogram finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Här på Flens kommuns hemsida finns ett förslag på egenkontrollprogram.

– Årsredovisning för de senaste tre åren
Årsredovisning innehållande följande: förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter samt revisionsberättelse.

– Redogörelse för kostnader och finansiering  (om företaget är yngre än 3 år)
Använd bilagan till ansökan för att redogöra för  finansieringen. Köpeavtal ska bifogas ansökan om du tagit över en befintlig verksamhet. Redovisa hur ni finansierat köpet av verksamheten, uppstartskostnader samt ytterligare investeringar. Av redogörelsen ska också framgå varifrån använt kapital kommer.

För att styrka uppgifterna om finansiering ska handlingar bifogas. Detta gäller oavsett om det är banklån, privatlån eller egna medel som har använts. Exempel på sådana handlingar är låneavtal, verifikat på transaktioner, kontoutdrag med mera.

Är det fråga om privata lån ska det framgå  varifrån långivaren erhållit de medel som lånats ut, till exempel om pengarna härrör från sparande eller lån. Personnummer för privata långivare behövs för att kommunen ska kunna göra en lämplighetsprövning. Privata långivare kan komma att behandlas som ”personer med betydande inflytande”, vilket innebär att dessa personers personliga och ekonomiska lämplighet kan komma att utredas.

De medel som används till köpeskillingen bör vara överförda av bank och bokförda hos sökandebolaget. Miljöavdelningen vill kunna se att utbetalning slutligen mottagits av säljaren. Bifoga därför kvittens på köpeskillingen.

Handläggning av ansökan

Kommunen vandelsprövar personer med betydande inflytande, s.k. PBI, i ditt bolag hos Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket samt gör en kreditupplysning. Detta för att utreda personlig och ekonomisk lämplighet enligt 5 kap. 2 § lag om tobak och liknande produkter. Om det framkommer uppgifter som skulle kunna utgöra ett hinder för tillståndet att sälja tobaksvaror så ges du alltid möjlighet att bemöta sådant. När kreditupplysning görs på fysiska personer (privatperson och enskild firma), handelsbolag eller kommanditbolag skickas alltid en omfrågandekopia till den person det gäller.

Om du ansöker om partihandelstillstånd skickas ärendet på remiss till Tullverket.

Komplett ansökan

Från den tidpunkt då ansökan är komplett, det vill säga alla handlingar har lämnats in, är den beräknade handläggningstiden normalt cirka två månader, men kan komma att ta upp till fyra månader.

Avgift

Kommunen får enligt 8 kap. 1 § lag om  tobak och liknande produkter ta ut en avgift för prövning av tillstånd. Denna avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Se kommunens författningssamling för aktuell taxa.

Bygg- och miljöavdelningen, som är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvarar tillsammans med med polismyndigheten för att kontrollera så att lagen om tobak och liknande produkter följs. Det innebär att kommunen och polisen genomför regelbundna inspektioner på de butiker som säljer tobak.

Kommunen och polismyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för sin tillsyn. Kommunen och Polismyndigheten har även rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av tobakslagen eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas inte ersättning. (7 kap. 17 och 18 §§ lagen om tobak och liknande produkter)

Kommunen kan även utföra kontrollköp av tobaksvaror för att kontrollera att försäljningsstället följer 18-årsgränsen för tobaksförsäljning. (7 kap. 22 och 23 §§ lagen om tobak och liknande produkter)

Vad är yttre och inre tillsyn?

Yttre tillsyn är de besök vi gör på plats i butiken. De är oftast oanmälda.

Inre tillsyn är av administrativ karaktär och består främst av kontroll och uppföljning av tillståndshavarens ekonomiska och personliga förhållanden. Denna granskas genom att skicka remisser till andra myndigheter, ex. Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Bygg- och miljöavdelningen kan även begära in handlingar som rör ägarförhållanden och ekonomi.

Båda tillsynerna görs regelbundet hos alla som har tillstånd att sälja tobak.

Hur går en yttre tillsyn till?

De flesta tillsynsbesök är oanmälda. Vid dessa besök kontrolleras att försäljningsreglerna nedan följs.

Efter besöket får företagaren en rapport där eventuella brister som noterats vid besöket redovisas. Om kontrollen visar på många eller allvarliga brister gör Bygg- och miljöavdelningen ett återbesök för att följa upp att bristerna åtgärdats.

Försäljningsregler för tobaksvaror

 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att köparen är 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Folkhälsomyndighetens råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.
 • En tobaksvara får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.
 • På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt 18 år. Dekalerna kan du beställa kostnadsfritt från Folkhälsomyndigheten.
 • Alla tobaksvaror ska ha hälsovarningar. Det är förenat med straffansvar att sälja felaktigt märkta tobaksvaror, till exempel cigarettpaket med utländsk text.
 • Det är inte tillåtet att sälja lösa cigaretter. En styckförpackning med:
  1. cigaretter ska innehålla minst 20 cigaretter,
  2. rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram, och
  3. portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner.
 • Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar på butikens utsida och i butikens  skyltfönster är förbjudet.
 • Egenkontrollprogram ska bifogas ansökan och finnas tillgängligt i försäljningslokalen och kunna visas upp vid tillsynsbesök.
 • Styckförpackningar av tobak ska förses med spårbarhets och säkerhetsmärkning för att minska handeln med illegal tobak.

Mer information kan du hitta på Folkhälsomyndighetens hemsida. Informationen finns översatt till flera språk.

Om lagen inte följs

Om det finns brister i försäljningen av tobak kan Bygg- och miljöavdelningen besluta att ni ska rätta till bristerna. Beslutet kan förenas med ett vite, som är en avgift som företagaren ska betala ifall bristerna inte åtgärdas. Bygg- och miljöavdelningen kan även besluta om en varning, eller i de fall bristerna är allvarliga eller upprepade, besluta om återkallelse av tobakstillståndet. Då får butiken inte längre sälja tobak.

Avgift

Kommunen får enligt 8 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter ta ut en avgift för sin tillsyn. Denna avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Krav på ett egenkontrollprogram
För att få sälja tobaksprodukter krävs ett egenkontrollprogram med rutiner för hur tobaksförsäljningen ska bedrivas. Programmet ska bifogas ansökan om tillstånd att sälja tobak. Ett egenkontrollprogram ska innehålla:

 • verksamhetsuppgifter som försäljningsställets namn, företagsnamn, kontaktperson och organisationsnummer/personnummer
 • försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder
 • försäljningsställets rutiner för marknadsföring
 • försäljningsställets rutiner för kontroll av märkning av tobaksvaror
 • försäljningsställets rutiner för utbildning av personal

Vid förändring av verksamheten ska ändrade uppgifter utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten, enligt 5 kap. §§ 8-9 lagen om tobak och liknande produkter. Även när du vill sluta sälja tobak ska du anmäla det till kommunen. Blanketter för detta finns här på sidan.

Taggar:

Tobak
Tobakslagen
Rökning

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll