Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Flens kommunarkiv

Här hittar du information om Flens kommunarkiv, bygdens historia och nutid.

bilden visar urklipp från Tidning från 1948

Papperstidning från 1948.

Vad finns i kommunens arkiv?

I kommunarkivet förvaras handlingar från slutet av 1700‐talet och framåt, exempelvis:

 • kommunala handlingar
 • ett äldre arkiv
 • föreningsarkiv

Det som idag utgör Flens kommun var tidigare en rad lands‐ och storkommuner, municipalsamhällen, Malmköpings köping samt Flens stad. De olika kommunala enheterna bildades när de civila och icke‐kyrkliga frågorna skildes ut från den kyrkliga administrationen. Alla de tidigare kommunbildningarna finns bevarande och är tillgängliga för forskning. Dessutom producerar dagens kommunala organisation nya handlingar som bevaras och hålls tillgängliga enligt offentlighetsprincipen. 

Handlingar som är några år gamla återfinns vanligtvis i kommunarkivet.

Vill du besöka arkivet?

Kommunarkivet tar emot besök av både privatpersoner och föreningar. Om du önskar besöka arkivet, kontakta kommunen för vidare information.

Flens kommunarkiv är en del av arkiv Sörmland, en förening som syftar till att vårda, bevara och tillgängliggöra handlingar från enskilda arkiv i länet.

Flens kommunarkiv tar hand om enskilda arkiv från aktörer inom det geografiska område som är Flens kommun. I första hand tar vi emot material från olika typer av föreningar, men i arkivet finns även arkiv från enskilda personer, gårdar och företag.

Material från 1900-talet dominerar, men de älsta handlingarna går tillbaka så långt som till tidigt 1600-tal. De klassiska folkrörelserna är väl representerade i folkrörelsearkivet; en stor del av beståndet utgörs av arkiv från nykterhetrörelsen, fackföreningar, studieförbund och frikyrkor. Även partiväsendets och demokratins framväxt återspeglas i folkrörelsearkivet; partiföreningar från alla orter inom Flens kommun finns bevarade – större såväl som mindre. Sammantaget finns arkiv från omkring 450 arkivbilder bevarade i folkrörelsearkivet.

En del av kommunarkivet utgörs av ett arkiv från föreningar, enskilda personer, företag och andra aktörer som verkar eller verkat inom kommunens gränser. Sammanlagt finns omkring 450 arkivbildare av vitt skilda slag. De flesta av deras handlingar är tillgängliga för allmänheten på samma sätt som de kommunala handlingarna.

Föreningar som vill att deras arkivhandlingar ska förvaras på ett samlat sätt och i en skyddad miljö är välkomna att leverera material till folkrörelsearkivet.

Nedan finns ett urval av databaser, hemsidor och litteratur som den som är intresserad av att forska i arkiv kan ta del av.

Hembygds- och släktforska

Per Clemensson och Kjell Andersson har gett ut ett flertal böcker om släkt- och hembygdsforskning och som kan rekommenderas för den som vill få en vägledning till de skatter som finns att finna i arkiven. Deras böcker brukar finnas på folkbiblioteken.

Ett urval av rekommenderade titlar:

 • börja forska kring ditt hus och din bygd (2011)
 • emigrantforska! Steg för steg (1996)
 • hembygdsforska! Steg för steg (1999)
 • släktforska! Steg för steg (2008).

Fastigheter

För den som är intresserad av en fastighets historia finns det en skrift från Uppsala Landsarkiv som ger god vägledning: Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning, skriven av Gunilla Lundberg Ehnström. Boken finns att hämta på Riksarkivets hemsida.

Fornsök – Riksantikvarieämbetet

Fornsök är en databas som förvaltas av Riksantikvarieämbetet, där fornlämningar och andra kulturhistoria finns registrerade. Det är även möjligt att hitta anteckningar om berättelser kring olika platser, från informater som berättat om händelser som faktiskt inträffat, till skrönor och sägner som omtalats i trakten. Sökning sker utifrån en karta.

Landsarkivet i Uppsalas vägledningar till arkiven

Landsarkivet i Uppsala förvarar kyrkoarkiven från Södermandland och många andra regionala arkiv. Som vägledning till arkiven har landsarkivet i Uppsala gett ut en skriftserie med vitt skilda ämnen, allt från häxprocesser till sjömanshus och skolar.

Lantmäteriets historiska kartor

Historiska kartor innehåller dels gamla kartor, dels handlingar som finns i Lantmäteriets arkiv och som digitaliserats. Söktjänten är en guldgruva för den som är intresserad av fastigheter och geografisk historia. Det finns bra sökinstruktioner på hemsidan.

Värmlandsarkivs forskarblad - en hjälp till dig som vill forska i ett arkiv

Värmlandsarkiv har gett ut en samling forskarblad med tips för den som forskar i arkiven kring olika frågor, allt ifrån fordon till domstolar.

Flens kommunarkiv tar emot handlingar från alla olika typer av föreningar och enskilda personer där handlingar är intressanta att bevara för framtida forskning. Överlämnandet innebär att handlingarna blir förtecknade, att handlingarna förvaras tryggt och säkert samt att de görs tillgängliga för allmänheten. 

Grundidén är att enskilda arkiv utgör en viktig del av kulturarvet och arkiven i folkrörelsearkivet tillgängliggörs därför på samma sätt som de kommunala arkiven. Överlämnandet kan antingen ske som en gåva eller en deposition. En gåva innebär att kommunarkivet tar över ansvaret och förfoganderätten för handlingarna, medan en deposition innebär att handlingarna kan hämtas tillbaka av den som deponerat dem. Det vanliga är att handlingarna överlämnas som gåva. Handlingar kan även överlämnas med så kallat förbehåll, exempelvis genom att:

 • styrelsen för föreningen ska kontaktas om någon vill ta del av handlingarna
 • att endast vissa delar av arkivet får visas för allmänheten inom en viss tidsperiod 

I övrigt iakttas samma försiktighet kring att lämna ut känsliga personuppgifter från folkrörelsearkivet som från kommunala arkiv. Det vanligaste är att handlingarna överlämnas direkt till kommunarkivarien i stadshuset, men om det inte är ett alternativ finns det även möjlighet att hämta material eller hjälpa till att göra en bedömning av vad som är intressant och inte på plats.

Alla handlingar och material bevaras inte

Allt material som produceras inom en förening är dock inte intressant att bevara ur arkivsynpunkt. Arkiv Sörmland har producerat en skrift som ger bra vägledning för att ta hand om ett arkiv – vad som är intressant att bevara och hur materialet ska hanteras för att inte bli förstört. Det går även bra att kontakta kommunarkivarien i dessa frågor.

Arkivera! – Steg för steg

Handledning från Arkiv Sörmland om vad man behöver tänka på vid arkivering av handlingar.

För att ta del av det material som förvaras i Flens kommunarkiv tar du enklast kontakt med kommunarkivarien under ordinarie kontorstider. För att veta vilket arkivmaterial som kan vara intressant kan du söka i förteckningarna för Flens kommunarkiv. Alla förteckningar finns levererade till NAD – Nationell Arkivdatabas som förvaltas av Riksarkivet.Vanligtvis skickar kommunen kopior på det material du är intresserad av, men det går även bra att besöka arkivet på plats. Kommunarkivet har inga fastställda öppettider eller särskilda läsplatser, men för den som vill läsa en större mängd handlingar går det att ordna. Observera att kommunen inte lånar ut handlingar från arkivet.

För kopior av allmänna handlingar tar kommunen ut en avgift (enligt statlig avgiftsförordning)

 • sida 1 – 9 är gratis
 • 10 sidor — 50 kronor
 • följande sidor kostar 2 kronor styck.

Handläggningstiden är cirka två arbetsdagar.

Kontaktuppgifter

 • E-post: ks@flen.se

  Telefonnummer: 0157-43 00 00 

Taggar:

Kommunarkiv
Arkiv

Sidan uppdaterad: 2023-10-11

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll