Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur Flens kommun behandlar dina personuppgifter, varför och hur länge vi sparar uppgifter om dig samt vad du har för rättigheter.

Dataskyddsförordningen skyddar din integritet

För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Dataskyddsförordningen med tillhörande lagstiftning är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift om du tydligt kan identifieras på bilden.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna identifiera berörd person, för att kunna kontakta personen och för att kunna handlägga ärendet. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse. Din begäran om registerutdrag kommer att bevaras i enlighet med arkivlagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att överföras till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen eller den nämnd du begärt registerutdrag från. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du kan även kontakta dataskyddsombud.

Dina personuppgifter registreras hos oss när du exempelvis ansöker om förskoleplats, ekonomiskt bistånd eller bygglov. Om du skickar e-post, lämnar ett medborgarförslag, lämnar en synpunkt, ställer en fråga, gör en felanmälan eller kontaktar oss på till exempel Instagram eller Facebook ger du oss samtycke att behandla dina personuppgifter. Tänk på att inte skicka känsliga information till oss via e-post och sociala medier eftersom det inte är ett säkert sätt att överföra information på. Känsliga personuppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och politiska åsikter, hälsotillstånd eller medlemskap i fackförening. Tänk även på att inte skicka till exempel personnummer, information om personliga förhållanden och sekretessbelagd information via e-post.

I vissa ärenden kan vi behöva hämta kompletterande information, exempelvis från nationella databaser eller från andra myndigheter som du har kontakt med.

För att Flens kommun ska kunna erbjuda sina tjänster och fullgöra sina åtaganden mot dig behöver vi hantera uppgifter om dig. Personuppgifterna används exempelvis som underlag för ärendehandläggning, administration, tillsyn, fakturering och framtagande av statistik.

All behandling av personuppgifter som vi utför måste vila på minst en rättslig grund, i annat fall är behandlingen olaglig. För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med exempelvis myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger.

Varje nämnd och kommunala bolag inom Flens kommun är personuppgiftsansvarig för sin specifika verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för gemensamma nämnd övergripande behandlingar, såsom e-postsystemet.

Kommunstyrelsen
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Jävsnämnden
Valnämnden
Överförmyndare

Flens kommunfastigheter AB

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda enligt lag. Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder detta att till exempel andra personer samt mediebolag eller marknadsföringsbolag har rätt att ta del av dessa handlingar. En sekretessprövning genomförs alltid innan en allmän handling lämnas ut.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till andra myndigheter vid överklagande av beslut eller till polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för det aktuella ärendet. Om kommunen har en skyldighet att bevara den handling som personuppgifterna ingår i enligt tryckfrihetsförordningen, arkivlagen eller andra författningar exempelvis patientdatalagen, socialtjänstlagen och bokföringslagen så kommer de att sparas i enlighet med den tillämpliga lagen.

Vi frågar inte eller ber dig lämna ut känsliga uppgifter om din person som exempelvis personnummer, kreditkortsnummer eller inloggningsuppgifter via telefon eller e-post. Om det behövs känsliga personliga uppgifter från dig för att utföra någon tjänst på webbplatsen behöver du identifiera dig genom att just du är du med e-legitimation.

Om du vill utföra en tjänst som kräver inloggning eller identifiering kan du inte vara anonym eller ha skyddad identitet. I och med att du identifierar dig vet systemet att det är du. I de fallen är det bättre att du vänder dig personligen till den som är ansvarig för tjänsten.

Vill du lämna synpunkter eller kontakta oss anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en allmän handling.

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med kommunen så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet) och uppgifterna kan också komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EU/EES.

För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känsliga uppgifter till oss via sociala medier.

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, har du rätt att veta vilka personuppgifter om dig som behandlas av Flens kommun. För att ta del av informationen kan du begära ett registerutdrag från Flens kommun. Registerutdraget ska innehålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade och syftet med behandlingen.

Du kan endast begära registerutdrag om dig själv. Att begära ett registerutdrag kostar ingenting.

Flens kommun har inget enhetligt register, så tänk på att flera personer kan behöva söka efter dina personuppgifter i kommunens olika register för att sammanställa ett registerutdrag.

Vill du begära ett registerutdrag för ett barn du är vårdnadshavare för eller företräder en person (exempelvis som god man, förvaltare eller förmyndare) måste du ladda ner blanketten, skriva ut den och lämna in den i kontakcenter, samt visa en giltig legitimation.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Kommunstyrelsens kansli
Flens kommun
642 81 Flen

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter

 • Dataskyddsombud för för Social- och arbetsmarknadsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden:
  Lena Lindqvist
  E-post: lena.lindqvist@flen.se
  Telefon: 0157-430040

  Dataskyddsombud för övriga nämnder:
  Svitlana Jelisic
  E-post: dataskydd@flen.se
  Telefon: 0157-43 00 45

   

Taggar:

Personuppgifter
Personuppgiftsbehandling.
GDPR
Begära ut personuppgifter

Sidan uppdaterad: 2023-10-03

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll