Hoppa till huvudinnehåll

Integration

Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det betyder att alla ska känna sig som en del av det svenska samhället och kunna delta i samhället på lika villkor oavsett kulturell, religiös eller etnisk bakgrund. Integration är också den process som sker när människor med olika erfarenheter möts och har utbyte med varandra. Öppna och inkluderande samhällen gör oss starkare och tryggare. Flens kommun är en kommun för alla!

Att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande är en del av det internationella ansvar som Sverige har åtagit sig genom sitt medlemskap i FN. Det är också en solidaritetshandling och en utvecklingsmöjlighet för kommunen. Genom att ta emot flyktingar och andra nyanlända personer får vi bättre förutsättningar att möta framtida behov av arbetskraft och säkra vår befolkningsmängd. Vi ser invandring som en viktig tillgång.

Flera myndigheter har ett gemensamt ansvar för de flyktingar och andra nyanlända personer som kommer till Sverige och Flens kommun. Flens kommun samarbetar med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och andra organisationer för att göra mottagandet så bra som möjligt.

För att våra nya Flensbor snabbt ska bli delaktiga i arbets- och samhällslivet erbjuder kommunen bland annat svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, arbetsrelaterade insatser samt möjlighet att få en språkvän. Alla barn erbjuds förskola och skola. Kommunen har dessutom två mottagningsenheter dit nyanlända personer kan vända sig för att få råd och information, Kompassen vuxen och Kompassen barn och unga.

Är du själv nyanländ? Läs mer här om hur det är att bo i Sverige och Flens kommun. Här finns ytterligare information om Sverige både för dig som är nyanlända och asylsökande.

Vid frågor eller funderingar gällande hedersrelaterat förtryck och våld i Flens kommun, läs mer här.

Att söka asyl är en mänsklig rättighet

Alla människor har rätt att ansöka om asyl. Denna rätt har sin grund i artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som är antagen den 10 december 1948. De mänskliga rättigheterna ska säkerställa alla människors lika värde och rättigheter.

Sverige har anslutit sig till FN:s flyktingkonvention från 1951 med 1967 års tilläggsprotokoll, som erbjuder ett grundläggande internationellt skyddsnät för flyktingar. Denna konvention har sin bakgrund i andra världskriget och dess följder, för att reglera rättigheter och skyldigheter för de hundratusentals personer som flydde från förföljelsen i sina hemländer. Sverige har även anslutit sig till konventionens tilläggsprotokoll, som utvidgar konventionens tillämpningsområde till händelser som skett även efter den 1 januari 1951.

Kommunens ansvar

Staten har det huvudsakliga ansvaret för asylsökande i Sverige. Asylsökande barn har rätt att gå i skolan under tiden Migrationsverket prövar ansökan om asyl.

Bosättningslagen infördes den 1 mars 2016 och innebär att alla Sveriges kommuner enligt lag är skyldiga att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd. Kommunerna tar även emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand (EBO), personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn.

Kommunerna ansvarar  för undervisning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för de personer som inte har rätt att delta i etableringsprogrammet. Flens kommun har två mottagningsenheter för nyanlända, Kompassen vuxen och Kompassen barn och unga, samt ett boende för ensamkommande flyktingbarn.

Etableringsprogrammet

Alla nyanlända mellan 20-65 år erbjuds av Arbetsförmedlingen att delta i etableringsprogrammet. Inom ramen för etableringsprogrammet erbjuds olika aktiviteter så som undervisning i svenska för invandrare (SFI), karriärvägledning och stöd av en jobb- och utbildningsexpert för att snabbt komma in i samhället. Aktiviteterna pågår på heltid och gäller i upp till två år (med undantag för förlängning ett år). Under tiden får man etableringsersättning om man följer sin planering. Målet är att komma in på den svenska arbetsmarknaden och kunna försörja sig själv genom arbete eller studier.

Ordförklaringar

Anläggningsboende (ABO)

Ett boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande, vanligtvis en lägenhet i hyreshus eller Migrationsverkets egna boenden.

Asylsökande

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl. Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem.

Bosättningslagen

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sedan 1 mars 2016 är alla kommuner enligt bosättningslagen skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande, enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716), samt anhöriga till dessa personer. Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

Eget boende (EBO)

Ett boende som den asylsökande ordnat på egen hand, vanligtvis boende hos släktingar eller vänner.

Ensamkommande barn

Ett barn eller ungdomar under 18 år som kommit till Sverige utan sina föräldrar eller annat vårdnadshavare.

Flykting

Enligt FNs flyktingkonvention är en flykting en person ”som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet.”

God man för ensamkommande barn

En person som ska representerar barnet i ekonomiska, personliga och rättsliga sammanhang. Det huvudsakliga syftet är att bevaka barnets rätt under asylprocessen. Läs mer om god man här.

HVB-hem

Hem för vård och boende (HVB) är ett yrkesmässigt drivet hem inom socialtjänsten. Verksamheten bedriver vård eller behandling emot enskilda. Ett HVB-hem kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Nyanländ

En person som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl, men även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Självbosatt

Nyanlända som har fått uppehållstillstånd och ordnat bostad på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.

Sidansvarig: Jimi Caftemo
Senast uppdaterad: 2021-07-05 12:48:35

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Emma Cortinovis

Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten

0157-43 03 91