Integration

Att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande är en del av det internationella ansvar som Sverige har åtagit sig genom sitt medlemskap i FN. Det är också en solidaritetshandling och en utvecklingsmöjlighet för kommunen.

Genom att ta emot flyktingar och andra nyanlända personer i Flens kommun får vi bättre förutsättningar att möta framtida behov av arbetskraft och säkra att Flen inte minskar sin befolkning i arbetsför ålder.

För att dessa nya Flensbor snabbt ska komma in i det svenska samhället har vi ett kommunala organisationer som mottagningsenheten Kompassen, SFI-utbildning samt Villagatan, Flens boende för ensamkommande flyktingbarn. Flen har också ett väl fungerande samarbete med Migrationsverket.

Är du själv nyanländ? Läs mer om hur det är att bo i Flens kommun på våra ”Ny i Sverige och i Flen”-sidor här!

Att söka asyl är en mänsklig rättighet

Alla människor har rätt att ansöka om asyl. Denna rätt har sin grund i artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som är antagen den 10 december 1948. De mänskliga rättigheterna ska säkerställa alla människors lika värde och rättigheter.

Sverige har anslutit sig till FN:s flyktingkonvention från 1951 med 1967 års tilläggsprotokolll, som erbjuder ett grundläggande internationellt skyddsnät för flyktingar. Även denna konvention har sin bakgrund i andra världskriget och dess följder, för att reglera rättigheter och skyldigheter för de hundratusentals personer som flydde från förföljelsen i sina hemländer. Sverige har även anslutit sig till konventionens tilläggsprotokoll, som utvidgar konventionens tillämpningsområde till händelser som skett även efter den 1 januari 1951.

Kommunens ansvar

Staten har det huvudsakliga ansvaret för asylsökande i Sverige. Alla Sveriges kommuner är dock enligt lag skyldiga att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd.

Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand (ebo), personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn.

Kommunerna ansvarar  för undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan.

Flens kommun arbetar med flera insatser för att ta emot nyanlända. Mottagningsenheten Kompassen vuxna, Kompassen barn, Svenska för invandrare, vuxenutbildningen, gymnasiet, Villagatan (Flens kommuns boende för ensamkommande flyktingbarn). Flen har också ett väl fungerande samarbete med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Asylsökande barn har även rätt att gå i skolan under tiden Migrationsverket prövar ansökan om asyl.

Läs mer om de olika myndigheternas ansvar för nyanlända.
Vad betyder orden? Läs mer om ordförklaringar här.

 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Emma Persson

Integrationsstrateg

0157 - 43 04 58