Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Inledning

Välkommen till Flens kommuns tekniska handbok.

Inledning

Flen växer och befinner sig i en expansiv period med ökat bostadsbyggande, satsningar på att utveckla stadskärnan och nya företagsetableringar. Parallellt sker ökade regionala satsningar på kollektivtrafik, bostadsbyggnation och infrastruktur. Det ställer höga krav på att samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun utnyttjar och samordnar resurserna och att samspelet med externa konsulter och entreprenörer sker på bästa tänkbara sätt.

Syfte och tillämpning

Teknisk handbok är en sammanställning av de krav och anvisningar som gäller vid byggnation, anläggning, schakt eller andra ingrepp på allmän platsmark i Flens kommun. Den tekniska handboken ska fungera som ett styrande och vägledande dokument vid planering, projektering, utförande samt drift- och underhåll av kommunala anläggningar. Handboken ska ses som ett komplement till branschgemensamma tekniska anvisningar.

Syftet med den tekniska handboken är att de ingrepp som görs på allmän platsmark ska bidra till en hög standard på de kommunaltekniska anläggningarna. Målet är att kunna öka produktionskapaciteten samtidigt som en hållbar, ekonomisk och kvalitativ utemiljö skapas. Vissa tekniska anläggningar är av sådan karaktär att de alltid måste projekteras från fall till fall. Därför anges inga tekniska anvisningar för följande konstbyggnader: broar, kajer, murar, tunnlar, erosionsskydd och fontäner.

Tillämpning

Den tekniska handboken ska tillämpas i alla projekt på allmän platsmark. Om det i ett specifikt fall krävs avsteg från handboken ska detta först godkännas av Flens kommun. Vid alla former av tveksamheter eller om det finns krav som blir motstridiga ska frågan diskuteras med Flens kommun. Projekt som utförs i eller riskerar att påverka redan befintliga anläggningar ska även följa de krav som ställs i avsnittet schakt och återställning.

Uppdatering och revidering

Detta dokument uppdateras kontinuerligt och den senaste versionen är den som finns på Teknisk Handbok. Avdelningen för Teknik och utemiljö, Kommunledningsförvaltningen är ansvarig för innehållet i Teknisk Handbok.

Kontakt

Om du har frågor kring teknisk handbok ska du vända dig till avdelningen för Teknik och utemiljö, Kommunledningsförvaltningen.

Innehållsförteckning

Inledning

Syfte och tillämpning
Tillämpning
Uppdatering och revidering
Kontakt

Projektering

Baskarta/Primärkarta
Höjd- och koordinatsystem
Ledningar och kablar
Planriktighet
Framkomlighet för räddningsfordon
Lokala Trafikföreskrifter
Ritningsnumrering
Relationshandlingar
Grafisk profil
Tillstånd för arbeten på allmän platsmark
Kontakt och granskning

Andra sidor under projektering
Dokumentation
Dokument
Projektering
Gator
Anläggningar
Typritningar
Gator och torg
Park och träd

Gator och torg

Övergripande
Utformning av gaturummet

Andra sidor under Gator och torg
Gator
Utformning
Markbeläggning
Platsgjuten betong
Betongplattor och betongmarksten
Gatsten
Grus
Dagvatten

Andra sidor under gator
Skyltar och vägmärken
Gatunamnsskyltar
Vägmärken
Vägvisning
Busshållplatser
Cirkulationsplatser
Farthinder
Vägbulor och förhöjda överfarter
Sidoförskjutningar
Avsmalningar
Refuger
Kantstöd
Passager och överfarter
Övergångsställe
Utformning
Gång- och cykelvägar

Andra sidor under: Gång- och cykelvägar
Beläggning
Cykelvägar
Separering
Sikt och frihöjd
Frihöjd
Sikt

Parkering
Cykelparkering
Fordonsparkering

Angöringsplats

Vägutrustning och materialval
Beteckningar
Konstgräs
Pollare
Hinder

Parker och grönytor

Andra sidor under: Parker och grönytor
Färdigställande- och garantiskötsel

Tekniska anläggningar

Markupplåtelser, schaktning och trafik

Markupplåtelse på offentlig plats
Parkeringstillstånd och dispenser
Schakttillstånd och gatubesiktning
Trafikanordningsplan
Lokala trafikföreskrifter

Kontaktuppgifter

Taggar:

Inledning
Teknisk handbok

Sidan uppdaterad: 2023-10-10

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll