Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Gator & torg

När gator och torg planeras vägs flera faktorer in i arbetet. Särskilt viktigt att tänka på är framtida drift och underhåll, framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Flens kommun arbetar med att ta fram specifika dokument för kommunen. Dessa ska användas i samband med planering och projektering.

Det är viktigt att arbetet följer anvisningarna i avsnittet projektering.

Flens kommun arbetar med att ta fram specifika dokument för kommunen där så är lämpligt. Dessa ska användas i samband med planering och projektering. Allteftersom fler dokument tas fram kommer de att läggas till som länkar här under.

Följande tekniska beskrivningar, standarder och anvisningar, ska följas.

Övergripande

För en ökad tillgänglighet och ett framtida minskat underhåll ska man tänka på att undvika nivåskillnader ocha att material skarvar i utsatta lägen. Beläggningsskarv ska förläggas så att den inte hamnar mitt i ett körspår eller inom den yta som utgör primär svängradie i ett korsningsläge.

Utformning av gaturummet

Gatorna i Flens kommun delas in i matargator, industrigator, villagator, asfalterad GC, grusad GC och gångbanor. Gatusektioner ska utformas med hänsyn till dessa typer och till vilken hastighet som råder på den berörda sträckan. Projekteringen ska utföras i enlighet med Dimensionering av  gatuöverbyggnad Pdf, 286.1 kB. och Trafikverkets tekniska regelverk.

Beteckningar

Beteckningar ska om möjligt inte placeras i körspåret. Beteckningar i vägområdet ska klara en kraft om 400 kN och dagvattenbrunnar i rännsten ska klara 250 kN.

Konstgräs

Konstgräs ska inte användas i gatumiljö.

Pollare

Pollare ska användas för att förstärka och uppmärksamma trafikanter på förändringar, förträngningar eller passager i trafikrummet. Pollare som påvisar en avsmalning ska förses med blå/gul reflex.

Hinder

GC-banor ska vara hinderfria eftersom hinder kan vara farliga för cyklister, försämra tillgängligheten för personer med funktionshinder och försvåra underhåll, till exempel snöröjning. Om hinder såsom pollare eller grindar måste tillämpas i särskilda fall ska de placeras med hänsyn till tillgänglighet och drift.

Bommar skall vara vikbara och självstängande av typen BIR SMEKAB eller motsvarande. Grindbladet ska vara svart och försett med röd/gul reflex.

Fasta hinder längs med gång- och cykelvägar i form av plank, häckar, stängsel, bänkar eller elskåp placeras minst 0,6 meter från gång- och cykelvägen.

Taggar:

Gator
Torg

Sidan uppdaterad: 2023-11-01

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

Bild på en upplyst skylt där det står "FLEN"

Resor

Flens kommun har ett centralt läge i Mälardalen med enbart 1 timmes färd till Stockholm och goda möjligheter till att ta sig fram inom kommunen.

Bil

Tåg

Buss

Resa

pendlarparkering

pendling

bilden visar hus i tätort med grönska bredvid

Gator & torg

När gator och torg planeras vägs flera faktorer in i arbetet. Särskilt viktigt att tänka på är framtida drift och underhåll, framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Gator

Torg

datakablar

Bredband och fiber

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Bredband

Fiber