Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Projektering

Här hittar du information och upplysningar kring vad du måste tänka på inför och under projektering.

Tekniska avdelningen gör ingen projektering i egen regi och har heller inte tillgång till någon intern upphandlingsenhet. Tekniska avdelningen har ibland möjlighet att utföra mindre projekt såsom GC-vägar i egen regi men det mesta handlas upp.

Grundkravet är att all projektering och allt byggande som görs på uppdrag av Flen kommun ska följa de planer och program som antagits i kommunen och som är relevanta för uppdraget.

Baskarta/Primärkarta

Kan beställas hos Flens kommun.

Höjd- och koordinatsystem

Nedanstående referenssystem ska användas

Plan: SWEREF 99 16 30
Höjd: RH 2000

Det är viktigt att kontrollera vilket höjd- och koordinatssystem som gällde när en detaljplan eller liknande antogs då det varierat över tid. Ibland måste konvertering genomföras för att det ska stämma med dagens system.

Ledningar och kablar

Projektören ansvarar för att via ledningskollen.se kontakta samtliga ledningsägare för lägesvisning av befintliga ledningar. Projektören ansvarar också för att kontrollera tänkta ledningslägen med såväl gällande som pågående detaljplaner. Sörmland Vatten och Avfall AB är ledningsägare för det allmänna VA-nätet i Flens kommun. Vattenfall är ledningsägare för elnätet i Flens kommun.

Planriktighet

Det är viktigt att projektören kontrollerar att den tänkta anläggningen placeras i enlighet med gällande detaljplaner och att kommunala anläggningar endast uppförs inom sådan mark som kommunen har huvudmannaskapet för.

Framkomlighet för räddningsfordon

För att säkerställa räddningstjänstens behov av framkomlighet och tillgång på släckvatten skall projektören alltid kontakta räddningstjänst i samband med exploateringsprojekt. Detta kan gälla såväl räddningsvägar som gång- och cykelvägar inom ett område.

Lokala Trafikföreskrifter

Om det behövs inom projektet ska projektören se till att underlag för framskrivande av lokala trafikföreskrifter arbetas fram i samarbete med Flens kommun.

Ritningar

Ritningar ska numreras enligt Flens kommuns framtagna standard, se exempel under Dokumentation.

Relationshandlingar

Relationshandlingar ska tas fram enligt anvisningar från beställaren. Relationshandlingar ska utan kostnad tas fram i samtliga projekt där beställaren efterfrågar det.

Grafisk profil

Flens kommuns grafiska profil Öppnas i nytt fönster. ska användas i samtliga dokument som ingår i projektet.

Tillstånd för arbeten på allmän platsmark

För att nyttja eller göra ingrepp i allmän platsmark krävs tillstånd från kommunen. Som nyttjande gäller mark som tas i anspråk så att allmänheten inte kan nyttja den och som ingrepp räknas bland annat schaktning, borrning och spontning. Den som vill förlägga en ledning ska också teckna ett markavtal med Flens kommun.

Mer information om hur du söker tillstånd respektive ledningsrätt hittar du under Grävning och Trafikanordningsplaner respektive Markupplåtelse.

Kontakt och granskning

Frågor om utformning eller avsteg ska i första hand tas med den person som utsetts till kommunens kontaktperson i respektive projekt. Allmänna frågor kan ställas till: samhallsbyggnad@flen.se

Om du kommit överens med beställaren om att göra avvikelser från teknisk handbok ska dessa avvikelser tydligt framgå i materialet. Inga avsteg får göras utan godkännande från kommunen. Det ska också framgå i dokumentet Avvikelser från Teknisk handbok.

Frågor?

Taggar:

Projektering
Projekt

Sidan uppdaterad: 2023-10-09

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll