Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Sophämtning

På denna sida hittar du information om sophämtningsrutiner, renhållningsdispens och avgifter. Sörmland vatten ansvarar för hämtning av hushållsavfallet inom Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun.

I kommunens e-tjänst kan du ansöka om:

 • gemensam avfallsbehållare
 • ett utsträckt hämtningsintervall av hushållsavfall
 • uppehåll i hämtning av hushållsavfall
 • eget omhändertagande av slam från enskilda anläggningar
 • befrielse från hämtning av hushållsavfall.

Intervallen för hämtning av hushållsavfall är i grunden varannan vecka. Vid insamling av hushållsavfall ska kärlet stå vid tomtgräns senast klockan 06.00 aktuell hämtningsdag.

Inför hämtningen av hushållsavfallet, tänk då på:

 • Håll vägen till kärlet framkomlig.
 • Beskär träd och buskar som hänger över vägen eller kärlet.
 • Vänd handtaget på kärlet ut mot gatan eller vägen vid hämtning.
 • Lämna farligt avfall till återvinningscentral eller miljöbilen.

Har du sommarhämtning av hushållsavfall?

Sommarhämtningen av hushållsavfallet påbörjas automatiskt för dig som har fritidshus i Flen, Katrineholm och Vingåker.

Är du osäker på om du har hämtning av hushållsavfallet udda eller jämn vecka kan du söka på din adress här eller kontakta kundservice

Två fastighetsägare eller två nyttjanderättshavare med gemensam tomtgräns kan få använda gemensam behållare för hushållsavfall. Gemensam behållare beviljas om avfallet bedöms kunna rymmas i behållaren.

Utsträckt hämtningsintervall av hushållsavfall kan medges under förutsättning att den sökande kan visa att följande villkor uppfylls:

 • Komposterbart material, matavfall och liknande får inte läggas i soptunnan utan komposteras i en kompost som är skadedjurssäker och lämplig för åretruntbruk.
 • Allt material som omfattas av producentansvar, exempelvis förpackningar, elavfall och batterier ska lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.
 • Möjligt hämtningsintervall kan variera beroende på om fastigheten är belägen i tätortsområde eller om det är en fritidsbostad.

Förlängt hämtningsintervall till vartannat år för tömning av slam från slamavskiljare kan medges, under förutsättning att avloppsanläggningen håller en god standard. Förändringar i hämtning av filtermaterial från fosforanläggningar kan medges om särskilda skäl föreligger.

Om en fastighet för permanent boende inte kommer att användas under en sammanhängande period av minst sex månader kan uppehåll i hämtningen av hushållsavfall beviljas. För fritidsboende kan uppehåll medges om fastigheten står outnyttjad under hela hämtningsperioden.

Uppehåll i tömning av slamavskiljare kan medges om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period av minst ett år. Observera att uppehåll i hämtningen inte innebär total avgiftsbefrielse. Varje fastighetsägare eller nyttjanderättshavare måste betala en grundavgift, men slipper hämtnings- och behandlingskostnaden.

Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten utan särskild anmälan.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas om det kan ske utan att olägenhet uppstår och i enlighet med gällande bestämmelser.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själv avser att kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten ska anmäla detta. Kompostering av matavfall på fastigheten ska efter anmälan ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Kompostering av latrin från fastigheten kan efter ansökan till tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. Sedan kompostering skett får latrinet användas på fastigheten.

Eget omhändertagande av slam från enskilda anläggningar och filtermaterial från fosforfällande anläggningar från den egna fastigheten kan efter ansökan till tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten eller annat liknande omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten.

Befrielse från hämtning av latrin (43 §) kan beviljas om man kan uppvisa att man själv kan hantera det inom sin fastighet. Enklaste sättet att hantera latrinet är genom att kompostera det. Motsvarande gäller för slam från trekammarbrunnar och slutna tankar.

Befrielse från kommunal hämtning av hushållsavfall kan medges om fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren kan ta om hand avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar olägenheter för människor eller miljö, eller strider mot gällande författningar. Här behöver sökanden tydligt i ansökan redovisa hur detta ska ske.

Observera att det inte är tillåtet att elda upp avfall. Det är heller inte tillåtet att gräva ned avfall eller på motsvarande sätt göra sig kvitt avfall. Har du som fastighetsägare beviljats befrielse av hushållsavfall måste du ändå betala en avgift. Avgiften representerar kommunens kostnad för återvinningsstationerna och för omhändertagandet av hushållens farliga avfall, kylmöbler och annat grovavfall.

Kommunens renhållningsföreskrifter reglerar kärlstorlekar och hämtningsintervall, och är utformade för att fungera för det stora flertalet. Den som använder sin bostad i liten utsträckning eller i övrigt minskar sitt hushållsavfall, kan ansöka om undantag eller dispens från kommunens renhållningsföreskrifter såvida vissa kriterier är uppfyllda. Alla undantag prövas av nämnden och ansökan ska göras skriftligen. Alla dispenser är personliga och upphör att gälla om fastigheten byter ägare eller om nyttjanderättshavaren ändras. Följande dispenser eller undantag kan sökas.

Samhällsbyggnadsnämnden debiterar inte handläggningsavgift för:

 • ansökan om gemensam avfallsbehållare
 • ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
 • ansökan om utsträckt intervall i hämtning av hushållsavfall
 • anmälan om kompostering av matavfall.

För handläggning av ansökan om vissa områden tas en avgift ut i enlighet med Flens kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens tillämpningsområde. Exempel på sådana områden är:

 • slam
 • latrin
 • urin
 • fosforbindande filtermassor
 • befrielse från hämtning av hushållsavfall.

Alla taxor (avgifter), oavsett om det är för vatten och avlopp eller renhållning, så beslutas taxorna i respektive kommunfullmäktige och är kommunens dokument. På Sörmlands vattens hemsida kan du läsa om de aktuella taxorna för Flens kommun.

Kontaktuppgifter

 • Kontakt

  Telefonnummer:
  0157 - 43 00 00

  Besöksadress:
  Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

Renhllningsdispens
Renhållning
Sophämtningsdag
När hämtas mitt avfall?

Sidan uppdaterad: 2024-05-14

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll