Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Förorenade områden

Här finner du mer information om förorenade områden, asnvarsfrågor och hur en sanering går till.

Vad menas med ett förorenat område?

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan utgöra en risk för människors hälsa eller för miljön. En föroreningsskada är en miljöskada som genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Om du som entreprenör eller fastighetsägare upptäcker eller orsakar en förorening i mark, vatten eller i en byggnad måste du genast informera bygg- och miljöavdelningen om detta. Skyldigheten att informera gäller även den som använder fastigheten. Vid olycka eller misstänkt förorening är det din uppgift att:

 1. Förhindra spridning
 2. Larma vid behov 112
 3. Kontakta bygg- och miljöavdelningen och kom överens om fortsatta åtgärder

Vem är ansvarig?

Du som bedriver eller har bedrivit verksamhet eller gjort något som bidragit till föroreningen bär ansvaret för eventuella åtgärder och efterbehandling.

Detta gäller under förutsättning att:

 • Driften pågått efter 30 juni 1969
 • Påverkan av verksamheten pågick när miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999
 • Det finns behov av att sanera fastigheten för att föroreningarna har orsakats av verksamheten

Om ingen verksamhetsutövare finns faller ansvaret på fastighetsägaren om denne tagit över fastigheten efter 31 december 1998. När det gäller privatbostad gäller ansvaret endast om köparen känt till föroreningen vid köpet.

Vid påträffande av föroreningar vid exempelvis ledningsdragningar, är det oftast entreprenör och/eller uppdragsgivare som ansvarar för åtgärder i samband med schaktning, till exempel att provta uppgrävda massor och köra bort dessa till godkänd mottagare. Det är den som utför ledningsdragningarna eller uppdragsgivaren som anses vara verksamhetsutövare trots att de kanske inte är den som orsakat föroreningarna.

Sanering av ett förorenat område

Innan du påbörjar sanering av förorenad mark, vatten, byggnad eller anläggning behöver du anmäla saneringen till bygg- och miljöavdelningen. Anmälan ska ha kommit in senast sex veckor innan saneringen påbörjas, se blankett till höger. Inför anmälan behöver oftast en miljöteknisk markundersökning göras och innan undersökning ska ett förslag till provtagningsplan presenteras och godkännas av bygg- och miljöavdelningen.

Det är viktigt att ha god framförhållning inför arbeten i förorenade områden då utredningar/undersökningar tar tid. Ha en plan över hanteringen av massor, läs mer längre ned på sidan.

Slutrapportering

När arbetet anses vara avslutat skall en slutrapport lämnas till bygg- och miljöavdelningen. I denna redovisas exempelvis vad efterbehandlingen gett för resultat och att efterbehandlingsmålen uppnåtts. Resultat från slutprover i schaktbottnar/-väggar ska redovisas.

Bifoga kvitton från behörig transportör samt slutligt omhändertagande. Det skall klart och tydligt framgå vart allt material som förts bort från fastigheten slutligt omhändertagits.

Hur vet jag om ett område är förorenat?

De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av länsstyrelsen eller kommunen. På länsstyrelsens karttjänst kan du se vilka områden som har identifierats som misstänkt förorenade.

Om du vill veta vilken information kommunen kan ha om en specifik fastighet kan du kontakta bygg- och miljöavdelningen.

Masshantering

Förorenade massor

Innan markarbeten eller liknande påbörjas på ett område ska en bedömning ha gjorts om det finns risk för att föroreningar påträffas. Följande frågor kan ställas för att ge en uppfattning om vad det är för typ av massor och ifall provtagning behövs:

 1. Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbeten pågår eller har genomförts? Eller kan fastigheten ha fyllts ut med förorenade massor?
 2. Kommer massorna från en fastighet där det bedrivs/har bedrivits industriverksamhet?
 3. Finns det eller har det funnits avfallsupplag, lager av kemikalier, cisterner/tankar eller oljeavskiljare på fastigheten som kan misstänkas ha förorenat marken?
 4. Kommer massorna från schaktning av vägbankar, bangårdar eller banvallar?
 5. Har tankning av olja, bensin eller diesel etcetera förekommit på platsen?
 6. Har några olyckor inträffat på platsen, till exempel spill eller brand?
 7. Finns någon annan misstanke om att massorna kan vara förorenade?

Om svaret på någon av frågorna är ja bör provtagning ske. Vid osäkerhet om massorna är förorenade bör dock alltid provtagning ske. Tar du emot massor ska du försäkra dig om att ovanstående frågor är utredda.

Återvinning av avfall i anläggningsändamål

Om du vill återanvända massor (exempelvis schaktmassor eller rivningsmassor) som är konstaterat förorenade eller befaras vara förorenade till olika grad behöver det anmälas till bygg- och miljöavdelningen. Anmälan ska komma in senast sex veckor innan arbetet påbörjas, se blankett till höger. Om du vill lägga upp muddermassor på land så behöver det alltid anmälas till bygg- och miljöavdelningen.

Mellanlagring av avfall

Om massor eller annat material ska mellanlagras på en annan plats än där de uppkom samt om vikten överstiger 10 ton ska detta anmälas till bygg- och miljöavdelningen, se blankett till höger. Observera att lagring av avfall som ska återvinnas max får ske under högst tre år innan det återvinns eller behandlas.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Förorenade områden
Förorening
Föroreningar

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll