Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Köldmedier

Här kan du läsa mer om köldmedier, hur de påverkar miljön och vilket regelverk och bestämmelser som är relaterade till dessa ämnen.

Vad menas med köldmedier?

Ämnen som används som köldmedia, i exempelvis värmepumpar, luftkonditioneringar, kylar och frysar, förstör ozonskiktet och kan även vara mycket starka växthusgaser. Därför är det viktigt att de inte läcker ut i luften. Växthusgaser är alla gaser som bidrar till växthuseffekten.

Förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser styr hanteringen av köldmedier och ska skydda miljön genom minskade utsläpp.

Installation/konvertering och skrotning

Innan man installerar eller konverterar ett aggregat med en köldmediemängd som överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter i en yrkesmässig verksamhet, ska detta anmälas till bygg- och miljöavdelningen. Observera att det är varje enskilt aggregats köldmediemängd som avgör om det krävs underrättelse och inte anläggningens totala köldmediemängd. Operatören ska informera bygg- och miljöavdelningen om ett aggregat skrotas. Detta ska ske senast 31 mars efterföljande år.

Den som har en utrustning som innehåller köldmedier i sitt hem (till exempel en värmepump) ska se till att återvinning sker på rätt sätt. Vid avtappning av köldmedier ska en certifierad person anlitas.

Läckagekontroll

Läckagekontroll ska göras vid nyinstallation eller vid andra ingrepp i aggregaten. Läckagekontroller ska även utföras kontinuerligt med följande intervall:

  • minst var 12:e månad om aggregatet innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter
  • minst var 6:e månad om aggregatet innehåller 50 ton koldioxidekvivalenter
  • minst var 3:e månad om aggregatet innehåller 500 ton koldioxidekvivalenter

Kontrollintervallen fördubblas om det finns ett välfungerande läckagevarningssystem installerat.

Utrustning som innehåller mer än 500 ton koldioxidekvivalenter måste ha ett läckagevarningssystem installerat. Läckagevarningssystemen ska kontrolleras minst en gång var tolfte månad för att garantera att de fungerar.

Kontrollerna ska utföras av certifierad kontrollant.

Undantag från krav på återkommande kontroll

Utrustning som är hermetiskt sluten och innehåller mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas inte av återkommande läckagekontroll. Ett hermetiskt slutet system är ett system där alla enheter som innehåller köldmedium tätas genom svetsning eller liknande. Ett sådant system ska vara tydligt märkt.

Det är alltid bra att stämma av eventuella säkerhetskrav eller andra aspekter med bygg- och miljöavdelningen eller med räddningstjänsten.

Årlig rapportering

Aggregat som motsvarar 5 ton koldioxidekvalenter eller mer ska räknas ihop och om de aggregaten tillsammans motsvarar minst 14 ton koldioxidekvivalenter ska en årsrapport lämnas in till bygg- miljöavdelningen. Rapporten ska lämnas senast 31 mars varje år, året efter kontroll av anläggningen har skett. Rapporten ska innehålla uppgifter om all köldmediehantering under året, det inkluderar även skrotning. Var noga med att uppgifter i rapporten stämmer, är uppdaterade och att signera rapporten.

Vägledning för rapporteringen finns bland annat hos Naturvårdsverket. Om en ofullständig rapport lämnas in kan miljösanktionsavgift tas ut. Detta gäller om rapporten saknar väsentliga obligatoriska uppgifter och inte är komplett förrän efter 31 mars.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Köldmedier
Frys
Kyl
Luftkonditionering
Värmepump

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll