Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Fördjupning av översiktpslan (FÖP)

Här kan du läsa om Flens kommuns FÖP.

Fördjupning av översiktsplan Flen - staden mellan sjöarna

Npågra av fördjupningens viktigaste uppgifter är att ange i vilken riktning Flen skall utvecklas samt att skapa handlingsberedskap och markresever för framtiden. Fördjupningen behöver därför vara långsiktig och en tidshorisont är satt till 2025-2030 med utblick mot 2050. Fördjupningen beskriver nuläget ur olika aspekter och ett önskat läge vid planpersiodens slut.

Fördjupning av översiktsplan för Malma Kvarn i Malmköping

Denna FÖP har till syfte att informera allmänheten, sakägare, intresseorganisationer, myndigheter och politiska partie på ett tidigt satium om kommunens planer. Syftet är att tidigt i planprocessen fånga upp synpunkter från dessa berörda parter på planen och dess innehåll. Målsättningen med denna FÖP är att lokalisera områden för ny bostadsbebyggelse i attraktiva lägen utan att allmänna markintressen såsom tex det rörliga friluftslivet åsidosätts.

Sidan uppdaterad: 2024-02-14

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll