Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Hur ser planprocessen för en översiktsplan ut?

Här kan du läsa mer om hur processen bakom en översiktsplan går till och hur den granskas och vinner laga kraft.

Att ta fram en ny översiktsplan kan ta flera år. Den gällande översiktsplanen ska aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod.

Beslutet fattas av kommunfullmäktige. Om man vid en prövning kommer fram till att planen behöver revideras eller att en ny plan behöver tas fram inleder man planprocessen med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan. Ofta har man under tiden löpande samråd med olika myndigheter och andra som kan ha viktig information som behövs i ett tidigt skede. Samma process gäller för fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen.

Samråd

När kommunen upprättat ett förslag till översiktsplan ska den samrådas med länsstyrelsen, berörda kommuner och regionala organ som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och planering av transportinfrastruktur. Kommunmedborgarna och enskilda i övrigt, andra myndigheter och sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget ska ges tillfälle att delta i samrådet. Syftet med samrådet är att skaffa ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge dem som är berörda möjlighet att påverka utformningen.

Bearbetning

Efter samrådet ändras och kompletteras förslaget utifrån de synpunkter som kommit in. Resultatet av samrådet redovisas i en samrådsredogörelse. Där dokumenteras de synpunkter som kommit in under samrådet, och vilka förändringar i planförslaget de lett fram till. Det ska också vara tydligt vilka synpunkter som inte kunnat beaktas och varför.

Granskning

När redigeringarna efter samrådet gjorts ska det färdiga planförslaget hållas tillgängligt för granskning under minst två månader. Även under granskningen kan synpunkter lämnas, de måste då vara skriftliga. Efter granskningen sammanställs synpunkterna och de ändringar de lett till i ett särskilt utlåtande. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen måste det ställas ut igen.

Antagande & laga kraft

Kommunfullmäktige fattar beslutet att anta översiktsplanen. Efter att överklagandetiden är slut vinner planen laga kraft, vilket innebär att den börjar gälla.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Planprocess
Plan

Sidan uppdaterad: 2023-10-10

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll