Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Ny vattentjänstplan

Äger du en bostad i eller i närheten av Flen som idag har ett enskilt avlopp eller annan typ av vatten och avlopp/ VA-lösning? Då kan du påverkas av den nya vattentjänstplanen - ta del av den här och lämna dina synpunkter.

händer som tvättas under kran

Nu finns möjligheten för fler områden i Flens kommun att få kommunalt vatten och avlopp. I den nya vattentjänstplanen som just nu är ute på samråd finns flera utpekade bevaknings-, utrednings- och utbyggnadsområden.

Områden i Flen som berörs av vattentjänstplanen:

 • Stålbåga- Fagernäs, 60 bostadshus
 • Södra Norlång, 41 bostadshus
 • Malmvik, Dunker-Mälby, 36 bostadshus
 • Dunkers station, 27 bostadshus
 • Altnäs-Rävhagen, 66 bostadshus
 • Strömshammar, 134 bostadshus
 • Bronäs, 35 bostadshus
 • Humledalsvägen, 19 bostadshus
 • Åbo-Nybro-Flenmo, 28 bostadshus
 • Östtorp, 25 bostadshus
 • Nybro, 26 bostadshus
 • Sveaborg, 15 bostadshus
 • Hägerbo-Yxtaholm-Ulvsunda, 135 bostadshus
 • Ängstugan, 51 bostadshus
 • Felbol-Lövåsen, 112 bostadshus
 • Hyltinge-Humledal, 16 bostadshus
 • Hagen, 73 bostadshus
 • Hasselön, 64 bostadshus
 • Starrkärr, 24 bostadshus
 • Ulvsund, 16 bostadshus
 • Östra Forssa, 58 bostadshus
 • Hedenlunda fristidshusområde, 28 bostadshus
 • Bo Hage, 79 bostadshus

Frågor och svar

En vattentjänstplan är helt enkelt en plan för hur våra avlopp ska fungera i Flen kommun och hur vi hanterar vårt dricksvatten. Nu finns möjligheten för fler områden att få kommunalt vatten och avlopp – områdena listade ovan är sådana bostads- och fritidshusområden som vi ser kan påverkas av detta.

Flens kommun har i uppdrag att ta fram en ny VA-plan (vatten och avlopp) som grund för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen. Detta är viktigt för att minska utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag. Det handlar också om att skydda grundvattnet, hushålla med vattenresurserna och värna om kvaliteten på dricksvattnet.

Ett VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som, utifrån den information kommunen har, fungerar tillfredsställande. Om bebyggelsen skulle utökas eller förändras är det dock inte självklart att vatten- och avloppsituationen kommer att fungera tillfredsställande.

Kommunen bör därför bevaka till exempel utsläpp av spillvatten från området, antalet tillkommande bygglov eller förändring i nyttjande av bebyggelsen. När ett bevakningsområde förändras kan det klassas om till VA-utredningsområde eller VA-utbyggnadsområde.

Ett VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning men som har behov av en förändrad VA-struktur. Hela eller delar av VA-utbyggnadsområdet planeras att införlivas i verksamhetsområde för allmänna dricks- och spillvattentjänster.

För VA-utbyggnadsområden bör även behovet av allmänt dagvatten utredas. Behovsutredningen ska grundas i 6 § LAV och identifiera huruvida det föreligger ett behov av allmän dagvattenhantering ur miljö – eller hälsoperspektiv.

Eftersom bedömningen för de enskilda områdena görs utifrån kommunens tillgängliga underlag behöver dessa uppdateras när ytterligare underlag blir känt eller då förutsättningarna förändras då detta kan förändra områdets klassning. Lämpligtvis görs uppdateringen i samband med revideringen av vattentjänstplanen som bör ske vart 4:e år.

I områden som klassas som VA-utredningsområde finns osäkra parametrar som behöver utredas vidare innan beslut kan fattas kring hur området ska kategoriseras. Det kan bero på stora osäkerheter kopplat till behovet av förändrad VA-försörjning. Det kan även bero på att möjligheten till anslutning med överföringsledning är mycket låg vilket gör att alternativa lösningar behöver utredas vidare.

VA-utredningsområde är ett temporärt tillstånd. När utredningen är utförd klassificeras området till VA-utbyggnadsområde, VA-bevakningsområde eller enskilt VA-område. Att en utredning görs innebär inte per automatik att en allmän VA-utbyggnad blir aktuellt.

Samråd - vi vill veta vad du tycker

Vattentjänstplanen är på samråd från 6 maj till 17 juni. Om du äger en fastighet kan du säga vad du tycker eller fråga genom att mejla oss på samhallsbyggnad@flen.se eller fylla i formuläret nedan. Glöm inte att skriva vilket område eller vilken adress din åsikt handlar om. Om du vill ha svar på dina frågor, berätta hur vi kan kontakta dig. Tänk på att inte skriva känsliga saker i formuläret.
Har du frågor eller synpunkter på arbetet så når du oss också på telefon: 0157-43 00 00, vardagar kl 08.00-16.00


Kontaktuppgifter

Taggar:

vattentjänstplan
samråd

Sidan uppdaterad: 2024-05-07

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll