Hoppa till huvudinnehåll
Bilar som står i kö

Miljöskydd

Samhällsbyggnadsnämnden bedriver tillsyn över miljöfarlig verksamhet inom Flens Kommun. Vid tillsynen kontrolleras att utsläppen av miljöfarliga ämnen till mark, luft, vatten och i varor inte ger upphov till skador på omgivningen.

Kontroller

Kommunens tjänstemän besöker industrier och andra verksamheter; exempelvis verkstäder, bensinstationer och jordbruk. Vid besöken kontrolleras hur företagen sköter sin verksamhet ur miljösynpunkt och att aktuella tillstånd följs. Företagens egenkontroll och miljörapporter granskas.

Det är verksamhetsutövaren själv som har ansvaret för att alla regelverk följs. Miljöbalken är den lag som styr över vad som klassas som miljöfarlig verksamhet. Du kan läsa mer utförligt i miljöprövningsförordningen (2013:251) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till höger.

Rådgivning

Kommunens tjänstemän diskuterar gärna med företagare om den egna verksamheten, ger råd, information och vägledning. Hör av dig om det är någonting du undrar över.

Tillståndspliktiga verksamheter

Tillståndpliktiga verksamheter är de som är mycket miljöstörande – alltså påverkar vår miljö i stor utsträckning. Exempel är stora verkstadsindustrier, ytbehandlare och gjuterier. De verksamheter som klassas som A-verksamheter ska ha tillstånd från miljödomstolen. De som klassas som B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsen.

De större företagen i kommunen har tillstånd för sin verksamhet exempelvis stora djuranläggningar med mer än 400 djurenheter och större industrier/företag.

För varje tillstånd finns ett varierande antal villkor för företaget. Dessa villkor kan styra hur stora mängder av kemikalier eller andra ämnen som får hanteras, hur omgivningen skyddas från utsläpp genom olika reningsutrustningar, vilka bullernivåer som gäller utomhus och flera andra saker.

Miljörapportering

Senast den 31 mars varje år ska alla tillståndspliktiga verksamheter lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Det framgår av 26 kap. 20 § i miljöbalken. Miljörapporten ska lämnas elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). På Naturvårdsverkets hemsida står mer att läsa om miljörapporter. Länk till Svenska Miljörapporteringsportalen och Naturvårdsverkets information om miljörapporter hittar du till höger.

Den som inte lämnar in miljörapporten i tid riskerar att få betala en miljösanktionsavgift.

Naturvårdsverket har i en föreskrift om miljörapporter bestämt vad en miljörapport ska innehålla. I miljörapporterna beskrivs hur verksamheten har skötts under året som gått, där redovisas också vilka mängder som släppts ut under fjolåret och hur villkoren i tillståndet uppfylls. Miljörapporterna är offentliga handlingar, vilket innebär att vem som helst kan läsa dem när de lämnas in till tillsynsmyndigheten.

Anmälningspliktiga verksamheter

Mindre företag och verksamheter ska anmälas till Samhällsbyggnadsnämnden innan de får sätta igång. I Flen finns ca 50 anmälningspliktiga verksamheter. Exempel på dessa är:

Bensinmackar
Företag med skärande bearbetning.
Avloppsanläggningar för mer än 25 personer.
Lantbruk med mer än 100 djurenheter.

Kontaktinformation

Miljöavdelningen Flens kommun

Telefonnummer 0157-43 00 00

Du kan alltid maila in dina frågor till
E-post: samhallsbyggnad@flen.se

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2021-03-12 11:59:36