Hoppa till huvudinnehåll
Bil på en öppen bilväg ute på landsbygden

Miljöskydd

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver tillsyn över verksamheter som räknas som miljöfarliga inom Flens kommun. Vid tillsynen kontrolleras att verksamheten inte ger upphov till skador på miljön eller människors hälsa.

Tillsyn

Bygg- och miljöavdelningen bedriver tillsyn genom bland annat platsbesök hos verksamheter, exempelvis industrier, verkstäder, bensinstationer och jordbruk. Vid besöken kontrolleras hur företagen drivs ur miljösynpunkt och att aktuella tillstånd följs. Verksamhetens egenkontroll och miljörapporter granskas.

Det är verksamhetsutövaren själv som har ansvaret för att alla regelverk följs. Miljöbalken är den lag som styr över vad som klassas som miljöfarlig verksamhet. Du kan läsa mer utförligt i miljöprövningsförordningen (2013:251) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till höger.

Rådgivning

Bygg- och miljöavdelningen diskuterar gärna med företagare om den egna verksamheten, ger råd, information och vägledning. Hör gärna av dig om det är någonting du undrar över. Flens kommun erbjuder även “En väg in” som är ett arbetssätt för att erbjuda näringslivet en bättre och snabbare service. Se länk till höger.

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken, planera och kontrollera denna för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö. Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig kunskap anpassad till verksamheten som krävs för att skydda omgivningen. Läs mer om egenkontroll på Naturvårdsverkets hemsida, se länk till höger.

Den som bedriver yrkesmässig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig gäller Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

För vissa överträdelser i egenkontrollen tas en miljösanktionsavgift ut. Avgiften tillfaller staten.

Tillståndspliktiga verksamheter

Tillståndspliktiga verksamheter är de som påverkar miljö mest. Exempel är stora verkstadsindustrier, ytbehandlare och gjuterier. De verksamheter som klassas som A-verksamheter ska ha tillstånd från miljödomstolen. De som klassas som B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsen.

I Flen finns inga A-verksamheter men flera B-verksamheter, exempelvis större industrier och djuranläggningar med mer än 400 djurenheter.

För varje tillstånd finns ett varierande antal villkor för verksamheten. I dessa villkor sätts riktvärden och riktlinjer angående bland annat kemikaliehantering, skydd av miljön samt störningar från verksamheten.

Miljörapportering

Senast den 31 mars varje år ska alla tillståndspliktiga verksamheter lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 20 § Miljöbalk. Miljörapporten ska lämnas elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). På Naturvårdsverkets hemsida står mer att läsa om miljörapporter. Länk till Svenska Miljörapporteringsportalen och Naturvårdsverkets information om miljörapporter hittar du till höger.

Den som inte lämnar in miljörapporten i tid riskerar att få betala en miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Anmälningspliktiga verksamheter

Anmälningspliktiga verksamheter kallas C-verksamheter och ska anmälas till Bygg- och miljöavdelningen innan man börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten. Det gäller även ändringar. Anmälan ska göras senast sex veckor innan, se blankett till höger.

I Flen finns ca 50 anmälningspliktiga verksamheter, exempelvis bensinmackar, företag med skärande bearbetning, avloppsanläggningar för mer än 25 personer eller lantbruk med mer än 100 djurenheter.

Icke anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter

Verksamheter som varken kräver tillstånd eller anmälan kallas U-verksamheter. De ska ändå följa kraven i miljöbalken och bygg- och miljöavdelningen utövar även tillsyn över dem.

Kontaktinformation

Miljöavdelningen Flens kommun

Telefonnummer 0157-43 00 00

Du kan alltid maila in dina frågor till
E-post: samhallsbyggnad@flen.se