Hoppa till huvudinnehåll

Värmepumpar

Om du som fastighetsägare planerar att installera värmepump måste du anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen, se blankett till höger. Anmälan bör lämnas in minst 6 veckor innan beräknad arbetsstart och du måste vänta på svar på din anmälan innan arbetet påbörjas.

Tänk på att värmepumpar är inte alltid den bästa lösningen för din bostad. Ta kontakt med kommunens energirådgivaren så kan du få gratis rådgivning om vilket värmesystem som är bäst för din bostad.

Bergvärme

Placering

Det är viktigt att välja en lämplig placering för sitt borrhål. Till exempel ska energibrunnar inte placeras för nära varandra. Då kan de ”stjäla” energi från varandra och du får kanske inte ut den beräknade energimängden. Bergvärmebrunnar ska inte heller placeras för nära dricksvattenbrunnar eller enskilda avloppsanläggningar på grund av föroreningsrisken.

För att undvika att borrningen orsakar sådana här problem har Sveriges geologiska undersökning, SGU, tagit fram rekommendationer för skyddsavstånd vid placering av borrhål:

  • Mellan brunn för bergvärme och annan energibrunn: Minst 20 meter.
  • Mellan brunn för bergvärme och grävd dricksvattenbrunn: Minst 20 meter.
  • Mellan brunn för bergvärme och borrad dricksvattenbrunn: Minst 30 meter.
  • Mellan brunn för bergvärme och avloppsanläggning: 30-50 meter samt att brunnen för bergvärme bör ligga högre upp i terrängen än avloppsanläggningen.

Rekommendationerna anges i SGU:s handbok om borrning, Normbrunn -16. Den går att ladda ner gratis på SGU:s webbplats, se länk till höger. Handboken vänder sig både till dig som ska skaffa bergvärme och till din brunnsborrare.

Grannyttrande

Av SGU:s rekommendationer framgår att du bör hålla ett avstånd på minst 20 meter till närmaste energibrunn, det innebär att varje fastighetsägare bör placera sitt borrhål minst 10 meter från sin fastighetsgräns. Om du vill borra närmare än 10 meter från fastighetsgränsen behöver du bifoga ett skriftligt grannyttrande till anmälan. Om hela eller en del av din anläggning ska läggas på någon annans mark behöver du bifoga en kopia på en skriftlig överenskommelse om att du får lov att använda marken i det syftet.

Vattenskyddsområde

Ska bergvärme borras inom vattenskyddsområde behandlas din anmälan som en ansökan och du använder samma blankett för att göra en ansökan som för en anmälan. Då måste du få ett tillstånd innan du påbörjar arbetet.

Köldbärarvätska

Naturvårdsverket och SGU (Sveriges geologiska undersökning) rekommenderar etanol som lämplig köldbärarvätska. Etanol är biologiskt nedbrytbart och inte miljöfarligt. Produktvalsprincipen i miljöbalken innebär att bästa möjliga teknik och kemikalier utifrån miljöhänsyn ska väljas.

Cistern som tas ur bruk

Om värmepumpen ska ersätta befintligt cistern och den ska tas ur bruk ska det anmälas till bygg- och miljöavdelningen på en separat blankett. Se blankett till höger.