Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Tankstation biogas

Här hittar du information om kommunens tankstation för biogas, och hur kommunen på sikt kommer att ställa om till en helt fossilfri fordonsflotta år 2030.

Bild på två personer vid biogasstationen

Kommunens tankställe för biogas

På Änglundavägen i Flen, invid riksväg 55/57, ligger kommunens tankställe för biogas. Tankstället invigdes i slutet av januari 2022.

Flens kommun äger marken och tankstationen, medan det är Sörmland Vatten som ansvarar för drift och underhåll på uppdrag av kommunen (via det kommunala bolaget Flen Vatten och Avfall). Finansieringen av anläggningen vilar på två ben: dels kommunens egen investering, dels på medel från Klimatklivet.

Flens kommun har en drivmedelsplan för att nå en fossilfri fordonsflotta inom koncernen till år 2030. Det handlar om att ställa om delvis till elfordon men även att bruka alternativa energikällor, exempelvis biogas och miljöklassad diesel.

Kommunkoncernen har ungefär 140 bilar totalt varav 84 procent drivs av fossila bränslen. I och med den nya tankstationens etablering för biogas ska hälften av kommunkoncernens bilar på sikt bytas till biogasbilar. Det ska även ställas krav på biogasbilar i transportupphandlingar.

Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa och består till största delen av metan. Biogas används till produktion av värme och el eller som fordonsgas. Den kan också användas som råvara eller energikälla inom industrin.

Det vanligaste sättet att framställa biogas är genom rötning där mikroorganismer bryter ner avfall och annat organiskt material i syrefri miljö. Processen används för att behandla slam från reningsverk, matavfall, gödsel och olika restprodukter från exempelvis livsmedelsindustri eller jordbruket. I biogasanläggningen fås också en näringsrik rötrest som kan användas som ekologiskt biogödsel inom jordbruket.

Användningsområden fordon

En stor fördel med biogas är att det finns fordon inom många olika segment, såväl personbilar som lastbilar och bussar. Kollektivtrafiken har länge varit en stor och viktig användare av biogas, sedan gasbussar introducerades i början av 90-talet. För att få till lokal produktion av biogas behövs ofta en stor och stabil användare lokalt som kollektivtrafiken.

Genom att kyla ner biogasen till flytande form, så kallad LBG (Liquefied Biogas), uppnås betydligt högre energitäthet vilket exempelvis ger längre räckvidd för tunga fordon och möjlighet att även ersätta flytande naturgas, så kallad LNG. Biogas kan även användas för produktion av el och värme. I dagsläget är det vanligen mest kostnadseffektivt för större produktionsanläggningar och bäst ur miljösynpunkt att använda biogasen i transportsektorn.

Källa: biogasost.se

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll