Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Granbarkborrens angrepp

På denna sida samlas information kring granbarkborrens angrepp på granskog i Flens kommun. Granskogen vid Brogetorp och delar av Talja är svårt angripen av granbarkborre.

Lägesbild

En stor del av granarna vid Brogetorpsområdet och delar av kommunens granskog vid Taljaområdet är död eller svårt angripen av granbarkborre. Den skog som är död måste tas ned för att undvika att människor kan komma till skada då träden riskerar att falla. De träd som ännu inte dött utan bara är angripna måste också avverkas för att undvika att angreppen sprider sig ytterligare till kringliggande skog.

Åtgärder

Frågan om åtgärder som följd av angrepp av granbarkborre togs upp vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2019. Beslut fattades att Mellanskog, som förvaltar kommunens skog, kommer att avverka gran på ett område huvudsakligen norr om Brogetorp ner mot Taljasjön som omfattar cirka 20 hektar samt cirka 20 hektar skog på Taljaområdet som ansluter till återvinningsanläggningen.

Huvuddelen av avverkningen på Brogetorp är föryngringsavverkning medan det på Talja handlar om huvudsakligen gallring. Återplantering kommer att ske med tall och lärk. Flens kommun och Mellanskog har i ärendet dialog med Skogsstyrelsen.

Kommunen agerar förebyggande när det gäller övrig kommunal skog och därför pågår nu, tillsammans med Mellanskog, en inventering av tillståndet på samtliga kommunala fastigheter. Även vattenkvaliteten i Taljasjön kommer att undersökas.

Fakta om granbarkborren

  • Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på Sveriges granskogar.
  • Den är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar.
  • Den torra sommaren 2018 har lett till stora angrepp i framförallt södra Sverige.

Taggar:

Granbarkborren

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll