Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren inom överförmyndarnämndens område. Du är alltid välkommen att kontakta en handläggare!

Om du vill byta från förvaltare till god man ska du skicka en ansökan till överförmyndarnämnden, alternativt direkt till tingsrätten.

Till ansökan ska du bifoga ett läkarintyg som styrker att det är tillräckligt med godmanskap och att det inte längre finns behov av förvaltarskap. Din förvaltare kommer att få yttra sig i ärendet och det är sedan tingsrätten som fattar beslut och avgör frågan.

På samma sätt går det till om du idag har hjälp av en god man och det istället finns behov av förvaltarskap. Även förvaltaren/gode mannen kan ansöka om dessa förändringar.

Om uppdraget omfattar alla tre delarna, bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person, ligger det genomsnittliga arvodet på cirka 12 000 kr per år. Huvudregeln är att huvudmannen ska stå för arvodet själv i den mån hans/hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger gällande prisbasbelopp eller hans/hennes tillgångar under samma år överstiger 2 gånger prisbasbeloppet.

Om en god man eller förvaltare inte längre behövs, ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra. Eftersom godmanskap grundas på huvudmannens samtycke, så ska det avslutas om samtycke inte längre finns, då huvudmannen själv begär att godmanskapet ska upphöra. Ansökan om upphörande skickas till tingsrätten, som fattar beslut om upphörande.

Det bör noteras att den gode mannen inte kan avsluta godmanskapet. Däremot kan en god man bli utbytt om han önskar, men hen måste kvarstå tills överförmyndaren har funnit en ny god man som kan överta godmanskapet.

Förvalta egendom innebär att gode mannen/förvaltaren bland annat sköter huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, lämnar fickpengar, förvaltar kapital, fastigheter, och ser till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.

Sörja för person innebär att gode mannen/förvaltaren ska se till att huvudmannen får den vård och omsorg denne behöver och har rätt till. Det kan exempelvis handla om att påtala behov av fler hemtjänsttimmar, se till att huvudmannen har daglig sysselsättning, ansöka om färdtjänst och att besöka huvudmannen.

Bevaka huvudmannens rätt kan kallas den juridiska delen av uppdraget. Det innebär att den gode mannen ska bevaka sin huvudmans intressen, i exempelvis ett dödsbo. Uppdrag som kan ingå i att bevaka huvudmannens rätt kan vara att ansöka om bidrag och ersättningar hos försäkringskassan eller kommunen, och se till att han får de insatser enligt LSS eller SoL som är aktuella.

Den person (huvudmannen) som har fått en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och sin fulla rätt till sina bankkonton. Den som har fått en förvaltare har ingen rättshandlingsförmåga och kan alltså inte ta ut pengar från sina bankkonton eller ingå avtal.

En förvaltare får bara utses om ett godmanskap inte är tillräckligt.

Du eller din make/maka eller sambo och närmaste släktingar måste skriva till överförmyndarnämnden och berätta varför du/ni vill byta god man eller förvaltare. Din/er begäran skickas sedan till den gode mannen eller förvaltaren så att även han eller hon får uttala sig.

Om den gode mannen eller förvaltaren godkänner din/er begäran kan överförmyndarnämnden utse en ny god man eller förvaltare. En god man eller förvaltare har kvar sitt uppdrag ända tills en ersättare har utsetts.

Om en god man eller förvaltare gjort sig skyldig till missbruk, inte skött sitt uppdrag, fått ekonomiska problem eller av någon annan anledning inte längre är lämplig som god man eller förvaltare ska uppdraget avslutas. Då utses en ny god man eller förvaltare.

Du som anhörig kan bli god man, efter en lämplighetsprövning. Samtliga ställföreträdare kontrolleras hos Rikspolisstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, Socialregistret och överförmyndaren. Det finns ett krav på att den som vill ha uppdrag som ställföreträdare ska gå en webbutbildning och klara efterföljande slutprov med ett godkänt resultat.

I och med dödsfallet upphör ditt uppdrag som god man eller förvaltare automatiskt, det vill säga utan särskilt beslut. I stället tar dödsboet över förvaltningen.

Du ska underrätta anhöriga samt överförmyndarnämnden så fort som möjligt. Du ska också, inom en månad från dödsfallet, skicka in slutredovisning för tiden fram till dödsfallet. Du är också skyldig att överlämna relevanta uppgifter och handlingar till någon dödsbodelägare alternativt socialförvaltningen för dödsboanmälan (när dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaden).

Överförmyndarens tillstånd krävs exempelvis vid:

 • köp av aktier
 • köp, försäljning, upplåta nyttjanderätt eller inteckning av fastighet eller tomträtt
 • köp eller försäljning av bostadsrätt
 • låntagande åt huvudmannen
 • utlåning av huvudmannens medel
 • vid förvaltarskap drivande av rörelse
 • uttag av pengar från spärrat konto.

Kontakta alltid överförmyndarkontoret för att få reda på vad som behöver lämnas in i det aktuella ärendet.

Vid köp eller försäljning av fastighet eller bostadsrätt gäller följande:

 • Du lämnar ansökan till överförmyndarnämnden.
 • I ansökan ska du tala om skälen till köpet eller försäljningen.
 • Du ska ha ett yttrande från huvudmannen om det är möjligt. Om huvudmannen inte klarar av att lämna sitt samtycke ska istället närmsta anhöriga lämna sitt samtycke.
 • Köpekontrakt ska lämnas i original och vara undertecknat av både köpare som säljare. Köpekontraktet ska innehålla villkor om att det endast gäller under förutsättning av överförmyndarens godkännande.
 • Budgivningslista alternativt värdering gjord av två av varandra oberoende värderingsmän (sakkunnig och opartisk person). I värderingsutlåtandet ska man kunna läsa en fullständig beskrivning av objektet. Värderingsmannen får inte på något sätt vara inblandad i affären, inte ens arbeta i samma företag som mäklaren, säljaren eller köparen.
 • Utdrag från fastighetsdata/taxerings- och gravitationsbevis ska lämnas in med ansökan till överförmyndarnämnden.
 • Budgivningslista vid försäljning av fast egendom.

En särskild god man kan behöva förordnas om det föreligger jäv. Detta är inte en helt ovanlig situation. Kontrollera med handläggare på överförmyndarnämnden.

Kontaktuppgifter

 • Överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommun

  Telefonnummer: 0157-43 00 70

  E-post: overformyndaren@flen.se

  Besöksadress (Stadshuset i Flen)
  Sveavägen 1
  Flens Kommun

  Observera att du först behöver boka tid.

  Postadress
  Överförmyndarkontoret
  Flens kommun
  642 81 Flen

  Telefontid
  Måndag: klockan 9.30-11.30
  Tisdag: klockan 13-15
  Onsdag: klockan 9.30-11.30
  Torsdag klockan 9.30-11.30

Taggar:

Frågor och svar överförmyndaren

Sidan uppdaterad: 2024-06-07

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på personal

God man, förvaltare & förmyndare

Här kan du som är i behov av god man eller förvaltare hitta information. På sidan finns även tips för dig som vill bli god man eller förvaltare och hur överförmyndarnämnden kan stötta dig i uppdraget.

God man

Förvaltare

Överförmyndare

Två små barn leker med lego

Förälder och förmyndare

Här hittar du information om vad som händer i de situationer när en förälder inte kan eller bör företräda barnet, och det finns behov av att en god man, förmyndare eller medförmyndare utses.

Förälder och förmyndare

Särskilt förordnad förmyndare

Tre tonårsgrabbar vid sina datorer 

God man för ensamkommande

Här hittar du information som kan vara till nytta i ditt uppdrag som god man åt ensamkommande barn.

God man för ensamkommande barn