Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Orrögatan - ledningsarbeten

Sörmland Vatten påbörjar under oktober 2023 arbetet med att förnya VA-ledningarna i Orrögatan och Solbacksvägen. För boende i området kommer förnyelsearbetet medföra viss trafikpåverkan.

karta över orröområdet

Uppdatering 2023-12-20

Arbetet har pågått i snart 2 månader och hittills är ca 500 meter vatten- och spillvattenledning förnyade. Arbetena tar uppehåll över jul och nyår för att återupptas igen vecka 1. Då fortsätter förnyelsen av vattenledningen söderut längs Orrögatan.

Förnyelsen utförs till stor del av en schaktfri metod där ny ledning skjuts in i befintliga ledningen. Då krävs enbart start- och mottagningsgrop samt gropar vid anslutningspunkter till fastigheter. Detta innebär minskad miljöpåverkan och att arbetet utförs snabbare.

Arbetet beräknas klart under februari/mars 2024.

Till en början kommer trafiken ledas om via provisoriska vägar vid korsningen Orrögatan/Solbacksvägen. Orrögatan kommer vid senare etapper att vara helt avstängd för genomfartstrafik. Trafiken kommer då att ledas om via Bolmängsgatan och Solbacksvägen, se karta nedan.

Busstrafiken kommer att påverkas i omgångar. För mer information om detta hänvisar vi till Sörmlandstrafiken.

Arbetet kommer att utföras etappvis för att säkerställa framkomligheten för boenden och besökare till verksamheter i området. Första delen av arbetet kommer pågå under hösten/vintern 2023. Under våren 2024 kommer spillvattenledningen förnyas med schaktfri metod med liten trafikpåverkan.

Ny information och uppdateringar sker löpande under hela arbetet.


Sidan uppdaterad: 2024-04-18

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll