Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Gång- & cykelvägar

Ett välplanerat gång- och cykelvägnät skapar förutsättningar för ett miljövänligare resebeteende hos invånarna i Flen och är därför en viktig del av gatubyggnad.

Gång- och cykeltrafik ska planeras med särskilt hänsyn till säkerhet, tillgänglighet, trygghet och stadsmiljö. Målet är att skapa sammanhängande och gena stråk med god tillgänglighet och en enhetlig utformningsstandard. Anläggning och ombyggnad av GC-banor planeras utifrån Flens cykelprogram och Regional cykelstrategi för Sörmland.

Cykelvägar inom utpekade cykelstråk ska vara asfalterade. Cykelvägar i övrigt kan vara asfalterade, belagda med plattor eller marksten eller utförda med stenmjöl. Cykelväg som angränsar mot annan hårdgjord yta ska markeras med en rad storgatsten eller linjemålning i linje med cykelvägens utsträckning.

Om cykelväg placeras längs med uppställningsplats eller parkering ska en skyddsremsa i form av minst 70 cm plattor eller annat avvikande material avgränsa som skydd mot dörruppslag.

Ränndalar för takavvattning som passerar gång och cykelvägar ska utformas med betongränna som maximalt är 2 cm djup. Undantag i historiska miljöer där ränndalen utförs av smågatsten.

Cykelvägar ska i första hand byggas som dubbelriktade. Cykelvägar ska om möjligt anläggas på den genaste sträckan mellan två platser. Om möjligt ska stora höjdskillnader undvikas. I områden med villakaraktär där trafikmängden understiger 2000 motorfordon/dygn och hastigheten understiger 40 km/h kan cykling i blandtrafik vara en bra lösning.

Vid nyanläggning ska cykelväg anläggas om trafikmängden överstiger 2000 motorfordon/dygn eller hastigheten överstiger 40 km/h. Bredd på en cykelväg ska om möjligt vara minst 3 meter.

Gemensamma gång- och cykelvägar bör separeras mellan fotgängare och cyklister om den totala bredden är minst 4,0 meter. Gång- och cykelvägar genom tunnlar eller på broar ska separeras. Cykelväg ska alltid placeras närmast körbanan. Gångvägen ska placeras närmast entréer, sittmöbler m.m.

Separering kan göras med målad linje, avvikande beläggning eller stenrad som avgränsar. Separering i höjdled bör undvikas. Gångbanan bör uppta cirka 40% av utrymmets totala bredd och cykelbanan cirka 60%

Vid byggnation av vägar och gator är det viktigt att beakta trafiksäkerheten och framkomligheten. Vägar ska ge en god visuell ledning och utformas på ett sätt som inte erbjuder högre hastigheter än vad de är avsedda för. Gator och vägar utformas enligt kraven i VGU.

För växtlighet som gränsar mot kommunal gata gäller SKR:s informationsbroschyr Klipp häcken!

Frihöjd

  • Frihöjd på en gångbana ska vara minst 2,5 meter.
  • Frihöjd på cykelväg, inklusive gång- och cykelväg ska vara minst 3,2 meter.
  • Frihöjd på en körbana ska vara minst 4,6 meter.

Sikt

  • Plank och skyltar ska inte skymma sikten.
  • I korsningar ska häckar, staket och liknande ha en maxhöjd om högst 0,8 meter.
  • I korsningar med körbana ska det finnas en sikttriangel om minst 10*10 meter.
  • I utfartslägen ska det finnas en sikttriangel som medger fri sikt inom 2,5 * 2,5 meter.

Taggar:

Gångväg
Cykelväg

Sidan uppdaterad: 2023-10-09

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll