Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Anpassad grundskola

Här hittar du information om den anpassade kommunala grundskolan, för barn med en intellektuell funktionsnedsättning.

Tjej med downs syndrom rockar sockorna 

Vad menas med anpassad grundskola?

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns anpassade grundskolan som ett alternativ till grundskolan. Utbildningen ska bidra till utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Verksamheten i anpassad grundskola

Anpassade grundskolan ska ge elever med en intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Anpassade grundskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Betygssättning i anpassad grundskola

I anpassade grundskolan sätts bara betyg i ämnen om vårdnadshavaren eller eleven begär det. Det gäller inte ämnesområden, där sätts inte betyg. Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. Om eleven inte uppnår kriterierna för betyget E sätts inget betyg. Däremot ska ogiltig frånvaro finnas med i terminsbetyget.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utveck­lingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka.

Vid utvecklingssamtalet ska en skriftlig individuell utvecklingsplan skrivas för de elever som inte ges betyg. Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla omdömen och en framåtsyftande planering.

Anpassade grundskolan är nio år
och har en egen läroplan
som alla lärare följer.
Där står det vad eleverna ska lära sig
i varje ämne.

Några av ämnena i anpassade grundskolan är svenska, matematik, musik, bild, engelska och slöjd.
Andra exempel är motorik och vardagsaktiviteter.

I anpassade grundskolan
får eleverna utbildning
som i grundskolan
men lärarna anpassar undervisningen
efter elevernas behov.

Minst en gång per termin
berättar läraren
för eleven och föräldrarna
hur det går för eleven
i de olika ämnena.

Efter anpassade grundskolan
kan eleven söka till
anpassade gymnasieskolan
eller gymnasieskolans introduktionsprogram.

Vem får gå i anpassade grundskolan?

Det är kommunen som bestämmer
om eleven har rätt att gå i anpassade grundskolan.

Kommunen måste först göra
en noggrann utredning.

Först bedömer en specialpedagog
hur eleven klarar
de olika ämnena.
Sedan får eleven träffa en psykolog och en läkare.
Eleven får också
prata med en kurator.

Båda föräldrarna måste säga ja
för att eleven ska få börja i
anpassade grundskolan.

Om eleven trivs i grundskolan
kan eleven stanna där.
Då går eleven kvar i klassen
och följer samtidigt anpassade grundskolans läroplan.

Vill du veta mer?

Prata med rektorn på skolan
eller med lärarna
om du vill veta mer om
anpassade grundskolan.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Anpassad grundskola
Anpassad skola för funktionsnedsatta barn

Sidan uppdaterad: 2024-04-11

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

I förgrunden en flicka med downs syndrom som skriver på ett tangentbord 

Anpassad gymnasieskola

Här hittar du information om vilka valmöjligheter som finns om du vill söka till en anpassad gymnasieskola.

anpassad gymnasieskola

anpassad skola

En äldre man undervisar en yngre kvinna

Anpassad utbildning för vuxna

Här hittar du information om lärvux, kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Lärvux

För vem är lärvux till?

Barn i röda strumpbyxor som leker bland löven på marken 

Barn & elevhälsa

Här hittar du information om kommunens barn- och elevhälsa, en övergripande verksamhet som stöttar och utvecklar förskolors och skolors barn- och elevhälsoarbete.

Elevhälsa

Barn

Hälsa

Barnhälsa